Υπηρεσίες - 246827-2016

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

19/07/2016    S137

Κάτω Χώρες-Χάγη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση ενός καταλόγου προεπιλεγμένων υποψηφίων για την παροχή λύσεων ανοικτής πηγής και βάσεων δεδομένων

2016/S 137-246827

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημείο(α) επικοινωνίας:

Europol, attention: G3 Procurement, Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ. Tel. +31 70 302 5000. Fax +31 70 345 5896. E-mail: procurement@europol.europa.eu

Διεύθυνση(ύνσεις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: https://www.europol.europa.eu

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1692

Διεύθυνση από την οποία παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες:

Προαναφερθέν(τα) σημείο(α) επικοινωνίας.

Η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα μπορούν να ληφθούν από:

Προαναφερθέν(τα) σημείο(α) επικοινωνίας.

Διεύθυνση αποστολής των υποψηφιοτήτων:

Προαναφερθέν(τα) σημείο(α) επικοινωνίας.

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής:
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός.
I.3)Κύρια δραστηριότητα:
Δημόσια τάξη και ασφάλεια.
I.4)Ανάθεση σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης:
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι.


Τμήμα II: Αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

II.1)Τίτλος που δόθηκε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση ενός καταλόγου προεπιλεγμένων υποψηφίων για την παροχή λύσεων ανοικτής πηγής και βάσεων δεδομένων.
II.2)Είδος της σύμβασης και τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:
Υπηρεσίες.
Κατηγορία υπηρεσιών αριθ.: 7 Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες.
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης των προμηθειών ή παροχής των υπηρεσιών: Χάγη, Κάτω Χώρες.
Κωδικός NUTS: NL332.
II.3)Λεπτομερής περιγραφή των τομέων που καλύπτονται από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Υποκατάλογος 1 (D/G15/1603/1) — εταιρικές πληροφορίες με παγκόσμια κάλυψη.
Η Europol θα ζητήσει στο πλαίσιο του εν λόγω υποκαταλόγου υπηρεσίες σχετικά με βάσεις δεδομένων εταιρικών πληροφοριών για την αναζήτηση σε πλήρεις καταχωρίσεις μητρώου εταιρειών όπως: επωνυμίες νομικών οντοτήτων, διευθύνσεις, ταχυδρομικές θυρίδες, αριθμοί τηλεφώνου, δομές φυσικών προσώπων και εταιρειών.
Υποκατάλογος 2 (D/G15/1603/2) — λύση παρακολούθησης μέσων ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο με παγκόσμια κάλυψη.
Η Europol θα ζητήσει στο πλαίσιο του εν λόγω υποκαταλόγου υπηρεσίες σχετικά με την παρακολούθηση μέσων ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο και την αναφορά ραδιοτηλεοπτικών μέσων (τηλεόραση ή/και ραδιόφωνο) σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και από γειτονικές χώρες της ΕΕ, καθώς και πλατφόρμων κοινωνικών μέσων. Η Europol θα ζητήσει επίσης στο πλαίσιο του εν λόγω υποκαταλόγου υπηρεσίες σχετικά με ενημερωτικά δελτία με διαφορετικές λειτουργίες όπως συλλογή καθημερινών ειδήσεων.
Υποκατάλογος 3 (D/G15/1603/3) — βάση δεδομένων και αρχείο μέσων μαζικής ενημέρωσης με παγκόσμια κάλυψη.
Η Europol θα ζητήσει στο πλαίσιο του εν λόγω υποκαταλόγου υπηρεσίες σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ενημερωμένης παγκόσμιας κάλυψης των μέσων ενημέρωσης που περιλαμβάνουν περιεχόμενο καλυπτόμενο από άδεια χρήσης το οποίο δεν διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο.
Υποκατάλογος 4 (D/G15/1603/4) — βάση δεδομένων κινδύνων χωρών και κινδύνων ασφάλειας με παγκόσμια κάλυψη.
Η Europol θα ζητήσει στο πλαίσιο του εν λόγω υποκαταλόγου υπηρεσίες σχετικά με τους κινδύνους χωρών και τους κινδύνους ασφάλειας, όπως: ολοκληρωμένες, παγκόσμιες, ενημερωμένες και επιμελημένες πληροφορίες κινδύνων χωρών και κινδύνων περιφερειακής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας και των απειλών ΧΒΡΠ (χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές) (οι οποίες είναι πιθανώς εγγεγραμμένες ως συμπληρωματικές υπηρεσίες), ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την κυβέρνηση, την πολιτική, το περιβάλλον ασφάλειας, την επιβολή του νόμου και τον στρατό.
Υποκατάλογος 5 (D/G15/1603/5) — παγκόσμια βάση δεδομένων σκαφών με λειτουργία ζωντανής παρακολούθησης.
Η Europol θα ζητήσει στο πλαίσιο του εν λόγω υποκαταλόγου υπηρεσίες σχετικά με μια λύση θαλάσσιων πληροφοριών με δυνατότητα, για παράδειγμα, πρόσβασης σε μια παγκόσμια βάση δεδομένων για τα σκάφη και το ιστορικό κυριότητάς τους, καθώς και ζωντανής παρακολούθησης των σκαφών.
Υποκατάλογος 6 (D/G15/1603/6) — υπηρεσίες επιγραμμικών πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατική και την εξτρεμιστική προπαγάνδα.
Η Europol θα ζητήσει στο πλαίσιο του εν λόγω υποκαταλόγου μια λύση για την παροχή καθημερινών ενημερώσεων περιεχομένου σχετικά με την τρομοκρατική και την εξτρεμιστική προπαγάνδα το οποίο διανέμεται μέσω του διαδικτύου και σε άλλα δίκτυα επικοινωνίας.
Υποκατάλογος 7 (D/G15/1603/7) — πλατφόρμα νομολογίας και πόρων ακαδημαϊκών περιοδικών.
Η Europol θα ζητήσει στο πλαίσιο του εν λόγω υποκαταλόγου μια πλατφόρμα η οποία επιτρέπει την πρόσβαση στα εξής: νομολογία και νομικές γνωμοδοτήσεις που καλύπτουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων, το διεθνές δίκαιο καθώς και άλλες μείζονες περιοχές δικαιοδοσίας και νομικά θέματα, πόροι ακαδημαϊκών περιοδικών σχετικά με τις κοινωνικές επιστήμες, την εγκληματολογία, το δίκαιο, την τεχνολογία και σχετικά θέματα, καθώς και ικανότητα αγοράς πρόσβασης σε συμπληρωματικό παρόμοιο περιεχόμενο το οποίο θα παρέχεται μέσω της πλατφόρμας.
Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι οι κατάλογοι που θα προκύψουν από την παρούσα προκήρυξη θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για συμβάσεις υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων κάτω των 135 000 EUR ανά έτος και ανά υποκατάλογο. Ένα εκτιμώμενο ποσό βάσει των εκτιμώμενων αναγκών της Europol παρέχεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
II.4)Πληροφορίες για τις παρτίδες:
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαιρείται σε παρτίδες: ναι.
Είναι δυνατή η υποβολή υποψηφιοτήτων για: 1 ή περισσότερες παρτίδες.
II.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες:
Η υπεργολαβία επιτρέπεται: ναι.
Όροι ανάθεσης υπεργολαβίας: βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.
II.6)Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV):
72320000, 48600000.


Πληροφορίες για τις παρτίδες

Αριθ. παρτίδας: 1.

Τίτλος παρτίδας: υποκατάλογος 1 (D/G15/1603/1) — εταιρικές πληροφορίες

1)Σύντομη περιγραφή:
Η Europol θα ζητήσει στο πλαίσιο του εν λόγω υποκαταλόγου υπηρεσίες σχετικά με βάσεις δεδομένων εταιρικών πληροφοριών για την αναζήτηση σε πλήρεις καταχωρίσεις μητρώου εταιρειών: επωνυμίες νομικών οντοτήτων, διευθύνσεις, ταχυδρομικές θυρίδες, αριθμοί τηλεφώνου, δομές φυσικών προσώπων και εταιρειών.
2)Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV):
72320000, 48600000.
3)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες:
Η υπεργολαβία επιτρέπεται: ναι.
Όροι ανάθεσης υπεργολαβίας: όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
4)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις παρτίδες:
Όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Αριθ. παρτίδας: 2.

Τίτλος παρτίδας: υποκατάλογος 2 (D/G15/1603/2) — παρακολούθηση και αναφορά μέσων ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο

1)Σύντομη περιγραφή:
Η Europol θα ζητήσει στο πλαίσιο του εν λόγω υποκαταλόγου υπηρεσίες σχετικά με την παρακολούθηση μέσων ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο και την αναφορά ραδιοτηλεοπτικών μέσων (τηλεόραση ή/και ραδιόφωνο) σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και από γειτονικές χώρες της ΕΕ, καθώς και πλατφόρμων κοινωνικών μέσων.
Η Europol θα ζητήσει επίσης στο πλαίσιο του εν λόγω υποκαταλόγου υπηρεσίες σχετικά με ενημερωτικά δελτία με διαφορετικές λειτουργίες όπως συλλογή καθημερινών ειδήσεων.
2)Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV):
72320000, 48600000.
3)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες:
Η υπεργολαβία επιτρέπεται: ναι.
Όροι ανάθεσης υπεργολαβίας: όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
4)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις παρτίδες:
Όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Αριθ. παρτίδας: 3.

Τίτλος παρτίδας: υποκατάλογος 3 (D/G15/1603/3) — βάση δεδομένων μέσων μαζικής ενημέρωσης

1)Σύντομη περιγραφή:
Η Europol θα ζητήσει στο πλαίσιο του εν λόγω υποκαταλόγου υπηρεσίες σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ενημερωμένης παγκόσμιας κάλυψης των μέσων ενημέρωσης που περιλαμβάνουν περιεχόμενο καλυπτόμενο από άδεια χρήσης το οποίο δεν διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο.
Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις των μέσων ενημέρωσης πρέπει να είναι διαθέσιμες αμέσως μετά την κυκλοφορία τους. Εκτός από τα καθιερωμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ζητούμενη βάση δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνει λειτουργίες όπως αναζήτηση και εξαγωγή περιεχομένου ραδιοτηλεοπτικών μέσων (τηλεόραση και ραδιόφωνο) και πολυμέσων (εικόνες, βίντεο, ιστολόγια).
2)Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV):
72320000, 48600000.
3)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες:
Η υπεργολαβία επιτρέπεται: ναι.
Όροι ανάθεσης υπεργολαβίας: όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
4)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις παρτίδες:
Όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Αριθ. παρτίδας: 4.

Τίτλος παρτίδας: υποκατάλογος 4 (D/G15/1603/4) — βάση δεδομένων κινδύνων χωρών/ασφάλειας

1)Σύντομη περιγραφή:
Η Europol θα ζητήσει στο πλαίσιο του εν λόγω υποκαταλόγου υπηρεσίες σχετικά με τους κινδύνους χωρών και τους κινδύνους ασφάλειας, όπως:
— ολοκληρωμένες, παγκόσμιες, ενημερωμένες και επιμελημένες πληροφορίες κινδύνων χωρών και κινδύνων περιφερειακής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας και των απειλών ΧΒΡΠ (χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές) (οι οποίες είναι πιθανώς εγγεγραμμένες ως συμπληρωματικές υπηρεσίες),
— ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την κυβέρνηση, την πολιτική, το περιβάλλον ασφάλειας, την επιβολή του νόμου και τον στρατό.
2)Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV):
72320000, 48600000.
3)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες:
Η υπεργολαβία επιτρέπεται: ναι.
Όροι ανάθεσης υπεργολαβίας: όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
4)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις παρτίδες:
Όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Αριθ. παρτίδας: 5.

Τίτλος παρτίδας: υποκατάλογος 5 (D/G15/1603/5) — παγκόσμια βάση δεδομένων σκαφών με λειτουργία ζωντανής παρακολούθησης

1)Σύντομη περιγραφή:
Η Europol θα ζητήσει στο πλαίσιο του εν λόγω υποκαταλόγου υπηρεσίες σχετικά με μια λύση θαλάσσιων πληροφοριών με δυνατότητα, για παράδειγμα, πρόσβασης σε μια παγκόσμια βάση δεδομένων για τα σκάφη και το ιστορικό κυριότητάς τους, καθώς και ζωντανής παρακολούθησης των σκαφών.
2)Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV):
72320000, 48600000.
3)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες:
Η υπεργολαβία επιτρέπεται: ναι.
Όροι ανάθεσης υπεργολαβίας: όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
4)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις παρτίδες:
Όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Αριθ. παρτίδας: 6.

Τίτλος παρτίδας: υποκατάλογος 6 (D/G15/1603/6) — πληροφορίες σχετικά με τις τρομοκρατικές οντότητες και την τρομοκρατική/εξτρεμιστική προπαγάνδα

1)Σύντομη περιγραφή:
Η Europol θα ζητήσει στο πλαίσιο του εν λόγω υποκαταλόγου μια λύση για την παροχή καθημερινών ενημερώσεων περιεχομένου σχετικά με την τρομοκρατική και την εξτρεμιστική προπαγάνδα το οποίο διανέμεται μέσω του διαδικτύου και σε άλλα δίκτυα επικοινωνίας.
2)Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV):
72320000, 48600000.
3)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες:
Η υπεργολαβία επιτρέπεται: ναι.
Όροι ανάθεσης υπεργολαβίας: όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
4)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις παρτίδες:
Όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Αριθ. παρτίδας: 7.

Τίτλος παρτίδας: υποκατάλογος 7 (D/G15/1603/7) — πρόσβαση στη νομολογία και σε ακαδημαϊκά περιοδικά

1)Σύντομη περιγραφή:
Η Europol θα ζητήσει στο πλαίσιο του εν λόγω υποκαταλόγου μια πλατφόρμα η οποία επιτρέπει την πρόσβαση στα εξής:
— νομολογία και νομικές γνωμοδοτήσεις που καλύπτουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων, το διεθνές δίκαιο καθώς και άλλες μείζονες περιοχές δικαιοδοσίας και νομικά θέματα,
— πόροι ακαδημαϊκών περιοδικών σχετικά με τις κοινωνικές επιστήμες, την εγκληματολογία, το δίκαιο, την τεχνολογία και σχετικά θέματα, καθώς και ικανότητα αγοράς πρόσβασης σε συμπληρωματικό παρόμοιο περιεχόμενο το οποίο θα παρέχεται μέσω της πλατφόρμας.
2)Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV):
72320000, 48600000.
3)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες:
Η υπεργολαβία επιτρέπεται: ναι.
Όροι ανάθεσης υπεργολαβίας: όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
4)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις παρτίδες:
Όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.


Τμήμα III: Πληροφορίες νομικής, χρηματοοικονομικής και τεχνικής φύσης

III.1)Νομική μορφή την οποία πρέπει να έχει ο όμιλος προμηθευτών, αναδόχων ή παρόχων υπηρεσιών στον οποίο ενδέχεται να ανατεθεί η σύμβαση:
Οι όμιλοι θα γίνουν δεκτοί. Ωστόσο, όλα τα μέλη του ομίλου πρέπει να αναλάβουν από κοινού και εις ολόκληρον την ευθύνη, το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται μέσω της προσκόμισης σχετικού εγγράφου. Ο όμιλος πρέπει να εκπροσωπείται από μια επικεφαλής εταιρεία.
III.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση:
Οι υποψήφιοι πρέπει να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία της οικονομικής και χρηματοοικονομικής τους ικανότητας όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
III.3)Τεχνική ικανότητα:
Οι υποψήφιοι πρέπει να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία της τεχνικής τους ικανότητας όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
III.4)Επαγγελματική ικανότητα:
Οι υποψήφιοι πρέπει να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία της επαγγελματικής τους ικανότητας όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.


Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας:
Κλειστή.
IV.2)Περιπτώσεις αποκλεισμού από τον διαγωνισμό:
Από τη συμμετοχή στη σύμβαση θα αποκλειστούν οι υποψήφιοι:
α) οι οποίοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, παύση δραστηριοτήτων ή κατά των οποίων έχει κινηθεί παρόμοια διαδικασία ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις,
β) οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή δυνάμει τελεσίδικης απόφασης,
γ) οι οποίοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
δ) οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή των φόρων,
ε) οι οποίοι έχουν καταστεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από την διατάκτρια υπηρεσία.
IV.3)Κριτήρια επιλογής:
Όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
IV.4)Πληροφορίες διοικητικής φύσεως
IV.4.1)Αριθμός αναφοράς αρχείου:
D/G15/1603.
IV.4.2)Περίοδος ισχύος του καταλόγου που θα προκύψει από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Ημερομηνία λήξης του καταλόγου υποψηφίων ο οποίος θα καταρτισθεί ως αποτέλεσμα της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 1.5.2020.
IV.4.3)Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων:
31.1.2020.
IV.4.4)Γλώσσα(ες) υποβολής των υποψηφιοτήτων:
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.


Τμήμα VI: Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.1)Παρουσίαση και υποβολή των υποψηφιοτήτων:
Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
VI.2)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις και τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα διατεθούν ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1692

Οι πιθανές υποψήφιες οντότητες καλούνται να στείλουν την υποψηφιότητά τους το συντομότερο δυνατόν μετά τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους αναδόχους που έχουν συνάψει σύμβαση αξίας άνω των 15 000 EUR βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στο σημείο 4 πρέπει να δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους μετά την ανάθεση της σύμβασης.

Εάν η επεξεργασία της υποψηφιότητάς σας περιλαμβάνει την καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και βιογραφικό σημείωμα), τα εν λόγω δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18.12.2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η ανταπόκριση στην παρούσα προκήρυξη και τα ζητούμενα προσωπικά δεδομένα απαιτούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 2 ανωτέρω και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς αυτούς από τη Europol, η οποία ενεργεί επίσης ως ελεγκτής δεδομένων. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας διατίθενται στη δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στη διεύθυνση: https://www.europol.europa.eu/content/procurement

Επισημαίνεται ότι οι προεπιλεγμένοι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι να ενημερώσουν αμέσως τη Europol για τυχόν αλλαγές στα διοικητικά, τεχνικά ή χρηματοοικονομικά στοιχεία τους, οι οποίες συνεπάγονται ενδεχομένως αλλαγές στην αρχική τους υποψηφιότητα.
VI.3)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προς δημοσίευση:
7.7.2016.