Úřad pro publikace Evropské unie v současné době aktualizuje část obsahu těchto internetových stránek s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Služby - 246847-2016

19/07/2016    S137    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Služba tísňového varování Galileo

2016/S 137-246847

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Poštovní adresa: avenue d'Auderghem 45
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1542
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1542
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Evropská komise, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služba tísňového varování Galileo.

Spisové číslo: 536/PP/GRO/RCH/16/9261.
II.1.2)Hlavní kód CPV
73100000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této výzvy k podání nabídek je zadání zakázky na zhodnocení možnosti zavést novou, globální, spolehlivou a účinnou službu tísňového varování vycházející z infrastruktury Galileo.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
38112100
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory zhotovitele.

II.2.4)Popis zakázky:

Obecné cíle této činnosti zahrnují:

i. identifikaci institucionálních činitelů v oblasti služby tísňového varování po celém světě a shromáždění jejich uživatelských požadavků;

ii. určení potenciální globální služby tísňového varování vycházející z infrastruktury Galileo včetně servisního střediska GNSS a určení servisních a úkolových požadavků;

iii. stanovení závazků spojených se službou tísňového varování vycházející z Galilea;

iv. provedení předběžné analýzy týkající se dopadu nasazení služby tísňového varování na stávající infrastrukturu Galileo včetně servisního střediska GNSS a souvisejících operací;

v. stanovení nákladů na službu tísňového varování z infrastrukturního a provozního hlediska;

vi. provedení kompromisu mezi službou tísňového varování vycházejícího z Galilea a stávajícími systémy na celém světě a analýza jejich přínosů;

vii. demonstrovat službu tísňového varování na dálkovém uživateli služby tísňového varování.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 22
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Evropské globální navigační družicové systémy.
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 05/09/2016
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 8 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 07/09/2016
Místní čas: 14:30
Místo:

Evropská komise, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, EU Satellite Navigation Programmes, Legal, Financial and Institutional Aspects (J2).

Adresa kanceláře: avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIE

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může účastnit oprávněný zástupce každého uchazeče. Společnosti, které se chtějí zúčastnit, žádáme, aby oznámily svůj záměr zasláním e-mailu na adresu GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu alespoň 48 hodin předem.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Podmínky účasti:

V souladu s článkem 18 nařízení o GNSS (nařízení (EU) Č. 1285/2013 Evropského parlamentu a Rady), považujeme za nezbytné, v zájmu ochrany základních zájmů bezpečnosti Evropské unie a/nebo jejích členských států (MS), omezit účast v tomto výběrovém řízení na uchazeče, kteří jsou právnickými osobami se sídlem ve státě účastnícím se evropského programu GNSS (členské státy EU, Norsko a Švýcarsko), nebo na fyzické osoby, které jsou státními příslušníky některého členského státu EU, Norska a Švýcarska. Právnická osoba bude považována za osobu založenou v jednom z členských států, pokud budou splněny následující podmínky:

— právnická osoba byla založena v jednom z členských států nebo v Norsku či ve Švýcarsku a

— řídicí zúčastněné strany, včetně hlavní řídící zúčastněné strany, jsou buďto fyzickými osobami z EU-28, jsou norské či švýcarské národnosti, nebo byly založeny v jednom z členských států, v Norsku nebo Švýcarsku.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost žalobce. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27/06/2016