Υπηρεσίες - 246847-2016

19/07/2016    S137

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υπηρεσία προειδοποίησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του συστήματος Galileo

2016/S 137-246847

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Ταχ. διεύθυνση: avenue d'Auderghem 45
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1542
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1542
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ.

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσία προειδοποίησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του συστήματος Galileo.

Αριθμός αναφοράς: 536/PP/GRO/RCH/16/9261.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73100000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η ανάθεση μιας σύμβασης για την αξιολόγηση της πιθανής ανάπτυξης μιας νέας, παγκόσμιας, αξιόπιστης και αποτελεσματικής υπηρεσίας προειδοποίησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (EWS) η οποία θα βασίζεται στην υποδομή του συστήματος Galileo.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38112100 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα)
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στα γραφεία του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι γενικοί στόχοι της εν λόγω δραστηριότητας περιλαμβάνουν τα εξής:

i. προσδιορισμός, σε παγκόσμιο επίπεδο, των θεσμικών φορέων των υπηρεσιών EWS και συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τις ανάγκες των χρηστών της υπηρεσίας EWS,

ii. καθορισμός της πιθανής παγκόσμιας υπηρεσίας EWS η οποία θα βασιστεί στην υποδομή του συστήματος Galileo, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου υπηρεσιών GNSS, και προσδιορισμός των απαιτήσεων της υπηρεσίας και της αποστολής,

iii. προσδιορισμός των υποχρεώσεων που συνδέονται με μια υπηρεσία EWS η οποία βασίζεται στο σύστημα Galileo,

iv. εκτέλεση μιας προκαταρκτικής ανάλυσης σχετικά με τον αντίκτυπο της ανάπτυξης της υπηρεσίας EWS στην υπάρχουσα υποδομή του συστήματος Galileo, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου υπηρεσιών GNSS και των συναφών λειτουργιών,

v. προσδιορισμός του κόστους της υπηρεσίας EWS από άποψη υποδομής και λειτουργιών,

vi. εκτέλεση μιας αντιστάθμισης μεταξύ της υπηρεσίας EWS που βασίζεται στο σύστημα Galileo και των υφιστάμενων συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο και ανάλυση των πλεονεκτημάτων της,

vii. επίδειξη της υπηρεσίας EWS με έναν απομακρυσμένο χρήστη EWS.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 22
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Ευρωπαϊκά παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης.
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/09/2016
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 07/09/2016
Τοπική ώρα: 14:30
Τόπος:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, EU Satellite Navigation Programmes, Legal, Financial and Institutional Aspects (J2).

Διεύθυνση γραφείου: avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος από τον κάθε υποψήφιο. Οι εταιρείες που επιθυμούν να παραστούν καλούνται να κοινοποιήσουν την πρόθεσή τους αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Όροι συμμετοχής:

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού GNSS [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου], κρίνεται απαραίτητο, για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και των κρατών μελών της, να περιοριστεί η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε υποψήφιους που είναι νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε ένα κράτος που συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα GNSS (κράτη μέλη της ΕΕ, Ελβετία και Νορβηγία) ή σε φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι ενός κράτους μέλους της ΕΕ, της Ελβετίας ή της Νορβηγίας. Ένα νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένο σε ένα κράτος μέλος όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

— το νομικό πρόσωπο έχει συσταθεί σε ένα κράτος μέλος, στην Ελβετία ή τη Νορβηγία και

— οι ελέγχοντες μέτοχοι, συμπεριλαμβανομένου του τελικού ελέγχοντος μετόχου, είτε είναι φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια μίας εκ των 28 χωρών της ΕΕ, ελβετική ή νορβηγική ιθαγένεια ή έχουν συσταθεί σε ένα κράτος μέλος, στην Ελβετία ή τη Νορβηγία.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/06/2016