Diensten - 246847-2016

19/07/2016    S137    Europese Commissie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Galileo-noodwaarschuwingsdienst

2016/S 137-246847

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Postadres: Oudergemselaan 45
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1542
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1542
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Europese Commissie, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Galileo-noodwaarschuwingsdienst.

Referentienummer: 536/PP/GRO/RCH/16/9261.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73100000 Onderzoek en experimentele ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze oproep tot inschrijving beoogt de gunning van een opdracht voor de beoordeling van de mogelijke opstelling van een nieuwe, wereldwijde, betrouwbare en doeltreffende noodwaarschuwingsdienst (emergency warning service — EWS) op basis van de Galileo-infrastructuur.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38112100 Wereldwijd navigatie- en plaatsbepalingssysteem (gps of dergelijke)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De algemene doelstellingen van deze activiteit zijn onder meer:

i. de wereldwijde identificatie van de institutionele actoren van de noodwaarschuwingsdiensten en verzameling van de gebruikersbehoeften van hun noodwaarschuwingsdiensten;

ii. de definiëring van de potentiële globale noodwaarschuwingsdienst op basis van de Galileo-infrastructuur, met inbegrip van het GNSS-dienstencentrum, alsook vaststelling van de vereisten voor de dienst en de missie;

iii. de vaststelling van de verplichtingen in verband met een noodwaarschuwingsdienst op basis van Galileo;

iv. de uitvoering van een voorafgaande analyse van het effect van de opstelling van een noodwaarschuwingsdienst op de bestaande Galileo-infrastructuur, met inbegrip van het GNSS-dienstencentrum en aanverwante activiteiten;

v. de bepaling van de kosten van de noodwaarschuwingsdienst met betrekking tot infrastructuur en activiteiten;

vi. de uitvoering van een vergelijking tussen de noodwaarschuwingsdienst op basis van Galileo en bestaande systemen wereldwijd alsook analyse van de voordelen ervan;

vii. de demonstratie van de noodwaarschuwingsdienst met een gebruiker van de de noodwaarschuwingsdienst op afstand.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Europese GNSS (wereldwijde satellietnavigatiesystemen).
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/09/2016
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/09/2016
Plaatselijke tijd: 14:30
Plaats:

Europese Commissie, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, EU Satellite Navigation Programmes, Legal, Financial and Institutional Aspects (J2).

Adres van het kantoor: Oudergemselaan 45, 1049 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

van elke inschrijver mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger de opening van de inschrijvingen bijwonen. Bedrijven die de opening willen bijwonen, moeten dit minstens 48 uur van tevoren meedelen door een e-mail te sturen naar GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Deelnemingsvoorwaarden:

overeenkomstig artikel 18 van de GNSS-verordening (Verordening (EU) nr. 1285/2013 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het noodzakelijk geacht de deelname aan deze aanbestedingsprocedure te beperken tot inschrijvers die rechtspersonen zijn die gevestigd zijn in een staat die deelneemt aan het Europese GNSS-programma (EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland) of die natuurlijke personen zijn die onderdanen zijn van een EU-lidstaat, Noorwegen of Zwitserland, om de essentiële veiligheidsbelangen van de Europese Unie en/of haar lidstaten te beschermen. Een rechtspersoon wordt als „gevestigd in een van de lidstaten” beschouwd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

— de rechtspersoon is opgericht in een van de lidstaten, Noorwegen of Zwitserland, en

— de aandeelhouder(s) met zeggenschap, met inbegrip van de aandeelhouder die de uiteindelijke zeggenschap heeft, is/zijn ofwel (een) natuurlijke persoon/personen uit de EU-28, of met de Noorse of Zwitserse nationaliteit of is/zijn opgericht in een van de lidstaten, Noorwegen of Zwitserland.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/06/2016