Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 246852-2016

19/07/2016    S137    Parlament Europejski - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 

Belgia-Bruksela: Umowa ramowa o leasing operacyjny pojazdów służbowych Parlamentu Europejskiego

2016/S 137-246852

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: rue Wiertz 60
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE100
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-LUX@europarl.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://europarl.europa.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1738
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o leasing operacyjny pojazdów służbowych Parlamentu Europejskiego

Numer referencyjny: 06B10/2016/M002.
II.1.2)Główny kod CPV
34100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie wielokrotnej umowy ramowej o leasing operacyjny pojazdów służbowych na maksymalny okres 4 lat, dotyczącej floty 130 pojazdów i minibusów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela.

II.2.4)Opis zamówienia:

Parlament Europejski poszukuje partnerów finansowych (podmiotów oferujących leasing operacyjny niepowiązany z konkretną marką) w celu wsparcia wdrożenia nowej polityki dotyczącej floty samochodowej przez zapewnienie leasingu operacyjnego i ułatwienie zarządzania flotą dzięki udostępnieniu odpowiednich narzędzi.

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie wielokrotnej umowy ramowej z odnowieniem konkurencji między 3 wykonawcami na maksymalny okres 4 lat, dotyczącej floty 130 pojazdów i minibusów, które będą nabywane stopniowo.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wsparcie Parlamentu Europejskiego w zarządzaniu flotą / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: system konserwacji i naprawy pojazdów / Waga: 10
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana minimalna liczba: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

do złożenia oferty zostaną zaproszeni wszyscy kandydaci spełniający kryteria wyboru.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

kandydat powinien być wpisany do rejestru handlowego z odpowiednim przedmiotem działalności (leasing) i posiadać wszystkie zezwolenia i licencje podmiotu finansowego lub oddziału podmiotu finansowego w Belgii, jeżeli jest to wymagane.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

kandydat powinien posiadać:

— dodatni wynik finansowy brutto EBITDA za 2 ostatnie lata obrotowe, za które zamknięto księgi rachunkowe,

— dodatnie środki własne na koniec 2 ostatnich lat obrotowych, za które zamknięto księgi rachunkowe.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

kandydat powinien:

— posiadać doświadczenie na rynku belgijskim lub dysponować powiązaniami umownymi z partnerami w Belgii, pozwalającymi na zapewnienie satysfakcjonującej realizacji zamówienia, w dziedzinie wynajmu pojazdów z homologacją UE zgodnie z wyborem klienta, bez względu na markę (podmiot oferujący leasing operacyjny, niepowiązany z konkretną marką),

— wynajmować obecnie flotę co najmniej 1 000 pojazdów (w obrębie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w tym co najmniej 2 umowy dotyczące leasingu operacyjnego floty co najmniej 100 pojazdów,

— zapewniać usługi całodobowej pomocy, bezpośrednio lub poprzez partnera w dziedzinie pomocy,

— udostępniać klientom narzędzie informatyczne do zarządzania flotą, monitorowania i raportowania.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. szczegółowe warunki w dokumentacji przetargowej.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

pilny charakter jest uzasadniony niedawną decyzją organów Parlamentu Europejskiego związaną z zaostrzeniem środków bezpieczeństwa uniemożliwiającym skorzystanie ze standardowych terminów w celu zapewnienia dostawy na czas floty pojazdów.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/07/2016
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 02/08/2016
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

wiosna 2020 (warunkowo).

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wkrótce po wysłaniu zaproszenia do składania ofert dla wybranych kandydatów zostaną zorganizowane nieobowiązkowe spotkania informacyjne.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Państwo: Francja

Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sekretariat Sądu Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Państwo: Luksemburg

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2016