Roboty budowlane - 246904-2015

Wyświetl widok skrócony

15/07/2015    S134    Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2015/S 134-246904

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zenobia Ewa Wonczina
E-mail: zenobia.wonczina@plk-sa.pl
Tel.: +48 224732488
Faks: +48 224732399

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.plk-sa.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka prawa handlowego w której Skarb Państwa posiada ponad 50 % akcji
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Modernizacja linii nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E 65 i stacją metra A 17 Dworzec Gdański etap II” w ramach projektu „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia–Warszawa Gdańska)”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Linie kolejowe nr 20, 509 w obrębie stacji kolejowej Warszawa Gdańska.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja linii nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E 65 i stacją metra A 17 Dworzec Gdański etap II” w ramach projektu „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa”, w której zakres wchodzi wykonanie niezbędnej do realizacji dokumentacji projektowej i robót budowlanych obejmujących przebudowę układu torowego, peronu, odwodnienia, urządzeń SRK, energetycznych, teletechnicznych i obiektów inżynieryjnych na linii nr 20 i nr 509 w obrębie stacji Warszawa Gdańska.
Zamawiający jest w posiadaniu Decyzji Nr 388/09 Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniu pozwolenia na budowę (pismo WIŚ.II.BG1.7120-K/319/09 z dnia 21.12.2009 r.).
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45234000, 45231000, 45110000, 45220000, 45210000, 45232400, 71000000, 71320000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 43 188 770 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Całkowita cena brutto. Waga 75
2. Okres gwarancji jakości. Waga 25
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
6060/ICZ3/000011/14/P
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 218-384773 z dnia 12.11.2014

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 232-408229 z dnia 2.12.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 90/101/0066/15/Z/I Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Modernizacja linii nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E 65 i stacją metra A 17 Dworzec Gdański etap II” w ramach projektu „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia–Warszawa Gdańska)”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.6.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Konsorcjum z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej nr 59, XVIII p. w składzie: Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna (Lider), Comsa S.A. (Partner nr 1), ZUE S.A. (Partner nr 2)
Adres pocztowy: ul. Złota nr 59, XVIII p.
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
E-mail: oferty@grupatrakcja.com
Tel.: +48 224833000
Faks: +48 224833001

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 87 810 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 43 188 770 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: 1) pozycja 1;
2) pozycja 2.1 T;
3) pozycja 2.2 W;
4) pozycja 2.3 B;
5) pozycja 2.4 M;
6) pozycja 2.5 I;
7) pozycja 2.6 P;
8) pozycja 2.7 S;
9) pozycja 2.9 E;
10) pozycja 2.10 A;
11) pozycja 2.11 L;
12) pozycja 2.12 G.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Unijny instrument finansowy Connecting Europe Facility (CEF) „Modernizacja linii nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E 65 i stacją metra A 17 Dworzec Gdański etap II” w ramach projektu „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia–Warszawa Gdańska)”.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy;
2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie;
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób;
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.7.2015