Доставки - 246931-2017

29/06/2017    S122    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Мебелировка

2017/S 122-246931

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална спортна академия „Васил Левски“
Национален регистрационен номер: 000670627
Пощенски адрес: Студентски град, Ректорат НСА
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Лице за контакт: инж. Ивайло Филипов
Електронна поща: nsa.filipov@gmail.com
Телефон: +359 896776608
Факс: +359 24007505

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.nsa.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на обзавеждане и оборудване за модернизиранe на учебна сграда и нова спортна зала Национална спортна академия „Васил Левски“ на ул. „Гургулят“ № 1“.

II.1.2)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката има за цел да осигури изработката, доставката и монтажа на обзавеждане и оборудване за ремонтираните помещения и новата зала за спорт в сградата на НСА, на ул. „Гургулят“ № 1, което включва: ново обзавеждане и оборудване на учебни зали и кабинети; обзавеждане и оборудване на лекционни зали и кабинети, конферентна зала, библиотека, читалня и архив, обзавеждане за спортна зала и съблекални.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 237 911.50 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изработка, доставка и монтаж на мебелировка и спортни уреди

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39100000 Мебелировка
37440000 Фитнес екипировка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставка и монтаж на обзавеждането и оборудването е сградата на Национална спортна академия „Васил Левски“ на адрес: гр. София, ул. „Гургулят“ № 1.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Учебни зали и кабинети: 1.1. Доставка и инсталиране на Стенна Дъска за учебна зала размер? 120/ 240 -Бр.17; 1.2. Доставка на едноместна учебна маса за преподавател 100 х 50 х 75 см метална прахово боядисана рамка и ЛПДЧ плот-Бр. 14; 1.3. Доставка на двуместна учебна маса 150 х 60 х 75 см метална прахово боядисана рамка и ЛПДЧ плот-Бр. 156; 1.4-Доставка на стол метална прахово боядисана рамка, седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани, протектори на краката за защита на подовите настилки-Бр. 329; 2. Лекционни зали: 2.1. Доставка и сглобяване на комплект от 2 броя бюра, контейнер и надстройка за Лекционна катедра в аудиторна зала от ЛПДЧ 290 х 50 х 136 см.-Бр. 4; 2.2. Доставка на стол метална прахово боядисана рамка, седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани, протектори на краката за защита на подовите настилки-Бр. 4; 2. 3. Доставка и инсталиране на учебна банка със стол — размер на работно място 53 см х 30 см, метална прахово .. и др. съгласно II.2.4) на Обявлението.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: 90 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: BG16RFOP001-3.003-0001- C01 „Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София — сградата на ул. „Гургулят“ № 1“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана ЕС.
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и инсталиране на телевизионно и аудиовизуално, и оборудване за автоматизиране на работа на библиотека

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
32320000 Телевизионно и аудиовизуално оборудване
30238000 Оборудване за автоматизиране на работа на библиотека
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставка и монтаж на обзавеждането и оборудването е сградата на Национална спортна академия „Васил Левски“ на адрес: гр. София, ул. „Гургулят“ № 1.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и инсталиране на Цифров телевизор? 55 инча — Монитор за визуализиране на учебния материал със стойка за монтаж на стена-Бр.14; 2. Доставка и инсталиране на мултимедия проектор със стойка за монтаж на таван-Бр. 4; 3. Доставка и инсталиране на стена на прожекционен екран? 270 х 150 см-Бр. 4; 4. Доставка, включване и настройка на Tablet ?12,5 инчов Multi-Touch дисплей с LED подсветка и IPS технология или еквивалент безжично предаванена текст и графика към проектор/монитор-Бр. 5; 5. Доставка и инсталиране на Цифрова дискусионна микрофонна система с 12 поста, включително контролен модул-комплект-1; 6. Доставка инсталиране и настройка на настолен компютър с цифров монитор, клавиатура и мишка -Бр. 8; 7. Доставка инсталиране и настройка на Сървър локална мрежа, комплект с монитор и клавиатура-Бр. 1; 8. Доставка инсталиране и настройка на мултифункционално устройство — принтер, скенер, А4 цветно-Бр.1; 9. Доставка, инсталиране и настройка на Кинект гейм Вид: Xbox One 500 GB + Kinect Конзола ил.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: 90 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: BG16RFOP001-3.003-0001- C01 „Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София — сградата на ул. „Гургулят“ № 1“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана ЕС.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 236-429623
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ОП-26/26.06.2017
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Договор № BG16RFOP001-3.003-0001_ C01_D_01 за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 1 „Изработка, доставка и монтаж на мебелировка и спортни уреди“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
26/06/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „АМО“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 831589871
Пощенски адрес: ж.к. Хиподрума, бл. 128, ап. 54
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1612
Държава: България
Електронна поща: office@amo.bg
Телефон: +359 29761000
Факс: +359 29761006

Интернет адрес: http://www.amo.bg/index.html

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 201 208.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 178 965.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ОП-27/26.06.2017
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Договор № BG16RFOP001-3.003-0001_ C01_D_02 за възлагане на ОП по Обособена позиция № 2 „Доставка и инсталиране на телевизионно и аудиовизуално, и оборудване за автоматизиране на работа на библиотека“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
26/06/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Индекс България“ ООД
Национален регистрационен номер: 121415869
Пощенски адрес: ж.к. Младост 1, бл. 54
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: ib@indexbg.bg
Телефон: +359 29034400
Факс: +359 29753681

Интернет адрес: http://www.indexbg.bg/web/bg/index.html

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 64 200.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 58 946.50 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/06/2017