Dodávky - 246981-2021

17/05/2021    S94

Slovensko-Dolná Strehová: Priemyselné mechanizmy

2021/S 094-246981

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: MKU s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50730924
Poštová adresa: Okružná 215/25
Mesto/obec: Dolná Strehová
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 991 02
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Kateřina Uhliarová
E-mail: fakturacie@mku.sk
Telefón: +421 47949544796
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.drevari.sk/comp5600/MKU-s-r-o
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20330
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: podnikateľský subjekt - osoba podľa § 8
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výrobná technológia na spracovanie ihličnatej a listnatej vlákniny a výroby peliet

Referenčné číslo: MKU-2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
42000000 Priemyselné mechanizmy
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie strojového vybavenia pre spracovanie drevnej hmoty, ktoré pozostáva z dvoch častí:

1. Porezová linka na rezanie guľatiny

2. Peletovacia linka

S cieľom umožniť širšiu hospodársku súťaž je predmet zákazky rozdelený na dve časti.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 235 110.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Porezová linka na rezanie guľatiny

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
43810000 Zariadenia na opracovanie dreva
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Výrobný areál MKU s.r.o., 992 01 Dolná Strehová č. 283

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky pre časť 1 je Porezová linka na rezanie guľatiny, ktorá obsahuje: automatizovaný zásobník guľatiny, hranolovacia píla 2-hriadeľová, rozmietacia píla, skracovacia píla a omietacia píla. Porezová linka pozostáva zo samostatných strojov/zariadení, ktoré budú spojené/zmontované do jedného funkčného celku.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch - časť B.2 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Peletovacia linka

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42991400 Sušičky dreva, buničiny, papiera alebo lepenky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Výrobný areál MKU s.r.o., 992 01 Dolná Strehová č. 283

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky pre časť 2 je Peletovacia linka, ktorá obsahuje sušiareň pilín, násypník pilín s podávačom, zásobník pilín s miešačom a podávačom, granulátor peletiek, chladič peletiek, odsávanie, dopravník pilín do zásobníka peletiek, zásobník peletiek s dávkovaním a balením. Peletovacia linka pozostáva zo samostatných strojov/zariadení, ktoré budú spojené/zmontované do jedného funkčného celku.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch - časť B.2 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 027-066305
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1
Názov:

Porezová linka na rezanie guľatiny

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
04/05/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Profix RD, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 46621504
Poštová adresa: Smrečany 219
Mesto/obec: Smrčany
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 032 05
Štát: Slovensko
E-mail: duris@profixrd.sk
Telefón: +421 917690105
Internetová adresa: http://www.profixrd.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 273 800.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 218 400.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 2
Názov:

Peletovacia linka

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
04/05/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Profix RD, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 46621504
Poštová adresa: Smrečany 219
Mesto/obec: Smrečany
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 032 05
Štát: Slovensko
E-mail: duris@profixrd.sk
Telefón: +421 917690105
Internetová adresa: http://www.profixrd.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 20 855.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 16 710.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ neaplikuje zelené VO ani obstarávanie inovácií. Sociálny aspekt VO je zohľadnený nasledovne: rozdelenie predmetu zákazky na 2 časti a nevyžadovanie zábezpeky umožní lepšie zapojenie MSP, stanovené podmienky účasti a pripravené vzorové formuláre pre vyplnenie ponuky vyžadujú minimálnu administratívnu záťaž pre uchádzačov MSP.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/05/2021