Usluge - 247385-2018

09/06/2018    S109    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Ulazni podaci i sudjelovanje MSP-ova i nevladinih organizacija za zaštitu prirode u razvoju okolišnog otiska TAB i PEFCR/OEFSR (2 grupe)

2018/S 109-247385

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Europska komisija, Directorate-General for Environment
ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Brussels
1049
Belgija
Osoba za kontakt: Markets Team
E-pošta: env-tenders@ec.europa.eu
NUTS kod: BE

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3673
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Ulazni podaci i sudjelovanje MSP-ova i nevladinih organizacija za zaštitu prirode u razvoju okolišnog otiska TAB i PEFCR/OEFSR (2 grupe)

Referentni broj: ENV.B.1/SER/2018/0010
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Tijekom sljedećih godina, poduzeća će imati mogućnost volontiranja za pripremu pravila za izračunavanje ekološkog otiska za svoje proizvode ili sektor temeljenog na metodama ekološkog otiska proizvoda i organizacije, kroz proces s više dionika.

Ulazni podaci od nevladinih udruga i organizacija na području zaštite okoliša koje zastupaju male i srednje poduzetnike potrebni su za izradu ili ažuriranje pravila o kategorijama ekološkog otiska proizvod (Product environmental footprint category rules - PEFCR) i pravila o kategorijama ekološkog otiska organizacije (Organisation environmental footprint sector rules - OEFSR). Nadalje, očekuje se da će izvoditelj pridonijeti oblikovanju rješenja tehničkim (Ocjenjivanje životnog ciklusa) pitanjima vezanim uz provedbu metoda ekološkog otiska i pravila o proizvodu i sektoru, te dati komentare na nacrte i sudjelovati u raspravama vezanim za razvoj u Tehničkom savjetodavnom odboru (Technical advisory board - TAB). Izvoditelj će prikupiti podatke iz svog članstva kako bi prenio konsolidirani ulaz.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 240 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Zastupanje dionika: Nevladine udruge na području zaštite okoliša

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90700000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Extra Muros.

II.2.4)Opis nabave:

Pružanje ponuđenih usluga zahtijeva stručnost u ocjenjivanju životnog ciklusa i poznavanju instrumenata EU-a za politiku okolišnih proizvoda (npr. EU Ecolabel, Ecodesign, okolišni otisak).

Usluge će uključivati sudjelovanje u 4 tehnička tajništva (volonteri koji vode na razvoj pravila o proizvodu ili sektoru), sudjelovanje u radu tijela za upravljanje procesa, davanje komentara na nacrte i prikupljanje komentara iz njihovog članstva.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 120 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Otvoreni poziv na nadmetanje. Ugovor o pružanju usluga u trajanju od 12 mjeseci. Ugovor je obnovljiv dvaput (sveukupno 36 mjeseci). Godišnji proračun od 40 000 EUR, stoga je ukupni proračun od 120 000 EUR preko 36 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Napominjemo da je ova obavijest prvi put objavljena u prethodnoj informacijskoj obavijesti SL 2018/S 056-123139 dana 21.3.2018. pod naslovom: „Podrška MSP-ovima i nevladinim organizacijama za zaštitu prirode u razvoju okolišnog otiska TAB i PEFCR/OEFSR.“

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Zastupanje dionika: MSP-ovi

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90700000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Extra Muros.

II.2.4)Opis nabave:

Pružanje ponuđenih usluga zahtijeva stručnost u ocjenjivanju životnog ciklusa i poznavanju instrumenata EU-a za politiku okolišnih proizvoda (npr. EU Ecolabel, Ecodesign, okolišni otisak).

Usluge će uključivati sudjelovanje u 4 tehnička tajništva (volonteri koji vode na razvoj pravila o proizvodu ili sektoru), sudjelovanje u radu tijela za upravljanje procesa, davanje komentara na nacrte i prikupljanje komentara iz njihovog članstva.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 120 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Otvoreni poziv na nadmetanje. Ugovor o pružanju usluga u trajanju od 12 mjeseci. Ugovor je obnovljiv dvaput (sveukupno 36 mjeseci). Godišnji proračun od 40 000 EUR, stoga je ukupni proračun od 120 000 EUR preko 36 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Napominjemo da je ova obavijest prvi put objavljena u prethodnoj informacijskoj obavijesti SL 2018/S 056-123139 dana 21.3.2018. pod naslovom: „Podrška MSP-ovima i nevladinim organizacijama za zaštitu prirode u razvoju okolišnog otiska TAB i PEFCR/OEFSR.“

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Proučiti dokumentaciju za nadmetanje (vidjeti točke 1.1. i 1.7. uputa za nadmetanje).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 056-123139
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/07/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 19/07/2018
Lokalno vrijeme: 10:30
Mjesto:

Avenue de Beaulieu 5, B — 1160 Brussels. Salle D.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponudi (troškovi im neće biti nadoknađeni).

Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga, ponuditelj mora dostaviti puno ime i prezime, broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje 3 radna dana unaprijed na adresu: env-tenders@ec.europa.eu

U suprotnom, javni naručitelj zadržava pravo odbiti pristup svojim prostorima.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

U skladu s člankom 134. stavkom 1. točkom (e) pravila za primjenu Financijske uredbe br. 2015/1929 od 30.10.2015, tijekom 3 godine nakon sklapanja izvornog ugovora, javni će naručitelj biti u mogućnosti koristiti pregovarački postupak za dodatne usluge (bez prethodne objave poziva na nadmetanje) za nove usluge ili radove koji se sastoje od ponavljanja sličnih usluga ili radova povjerenih gospodarskom subjektu kojem je isti javni naručitelj dodijelio izvorni ugovor, ako su navedene usluge ili radovi u skladu s osnovnim projektom za koji je sklopljen izvorni ugovor nakon objave poziva na nadmetanje, u skladu s uvjetima utvrđenima u stavku 4. članka 134.

Dokumentacija za nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u odjeljku I.3. Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja provjeravati ažuriranja i izmjene tijekom trajanja postupka nadmetanja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Opći sud
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 43032100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Možete dostaviti komentare u vezi s postupkom sklapanja ugovora javnom naručitelju iz točke I.1.

Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti, pritužbu možete podnijeti Europskom ombudsmanu u roku od 2 godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidi http://www.ombudsman.europa.eu). Takvom se pritužbom ne obustavlja vremenski rok za ulaganje žalbe i ne otvara se novo razdoblje za ulaganje žalbe.

Žalbu možete uložiti tijelu iz točke VI.4.1. unutar 2 mjeseca od obavijesti o sklapanju ugovora.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/05/2018