Usługi - 247385-2018

09/06/2018    S109    Komisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Wkład i uczestnictwo MŚP i organizacji pozarządowych zajmujących się działaniami na rzecz ochrony środowiska w proces rozwijania karty śladu środowiskowego i metodyk PEFCR/OEFSR (2 części)

2018/S 109-247385

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Komisja Europejska, Directorate-General for Environment
ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Brussels
1049
Belgia
Osoba do kontaktów: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Kod NUTS: BE

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3673
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wkład i uczestnictwo MŚP i organizacji pozarządowych zajmujących się działaniami na rzecz ochrony środowiska w proces rozwijania karty śladu środowiskowego i metodyk PEFCR/OEFSR (2 części)

Numer referencyjny: ENV.B.1/SER/2018/0010
II.1.2)Główny kod CPV
90700000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

W najbliższych latach przedsiębiorstwa będą mogły dobrowolnie uczestniczyć w rozwijaniu zasad obliczania śladu środowiskowego ich produktów lub metod opartych na kategorii śladu środowiskowego produktu lub organizacji, w toku procesu włączającego wiele zainteresowanych stron.

Wkład ze strony organizacji pozarządowych i organizacji reprezentujących MŚP jest niezbędny do rozwoju lub uaktualnienia zasad dotyczących kategorii śladu środowiskowego produktów (PEFCR) i zasad dotyczących kategorii śladu środowiskowego organizacji (OEFSR). Co więcej, od wykonawcy będzie wymagany wkład w projektowanie rozwiązań w zakresie zagadnień technicznych (ocena cyklu życia) związanych z wdrożeniem metod dotyczących śladu środowiskowego oraz szczególnych zasad dla produktu i kategorii, a także komentowanie szkiców rozwiązań i uczestnictwo w dyskusjach technicznej rady doradczej na temat rozwoju. Dane zebrane od uczestników rady będą stanowiły część wkładu wykonawcy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Reprezentowanie przez zainteresowane podmioty: organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

poza siedzibą zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Podczas świadczenia usług od oferenta oczekuje się doświadczenia w ocenie cyklu życia i wiedzy na temat instrumentów UE w zakresie polityki środowiskowej dotyczącej produktów (tj. oznakowanie ekologiczne UE, projektowanie ekologiczne, ślad środowiskowy).

Usługi będą obejmować udział w 4 sekretariatach technicznych (ochotnicy pracujący nad rozwojem szczegółowych zasad dotyczących produktu lub sektora), uczestnictwo w pracy organów zarządzających procesem, komentowanie szkiców i zbieranie komentarzy od uczestników.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 120 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Otwarta procedura przetargowa. Czas trwania pojedynczej umowy wynosi 12 miesięcy. Umowa podlega 2-krotnemu odnowieniu (łącznie 36 miesięcy). Budżet roczny w wysokości 40 000 EUR, co daje łączny budżet w wysokości 120 000 EUR w ciągu 36 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Należy mieć na uwadze, że we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, Dz.U. 2018/S 056-123139 z 21.3.2018, nazwa zamówienia brzmiała: „Wsparcie dla MŚP i organizacji pozarządowych zajmujących się działaniami na rzecz ochrony środowiska, w celu włączenia ich w proces rozwijania karty śladu środowiskowego i metodyk PEFCR/OEFSR”.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Reprezentowanie przez zainteresowane podmioty: MŚP

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

poza siedzibą zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Podczas świadczenia usług od oferenta oczekuje się doświadczenia w ocenie cyklu życia i wiedzy na temat instrumentów UE w zakresie polityki środowiskowej dotyczącej produktów (tj. oznakowanie ekologiczne UE, projektowanie ekologiczne, ślad środowiskowy).

Usługi będą obejmować udział w 4 sekretariatach technicznych (ochotnicy pracujący nad rozwojem szczegółowych zasad dotyczących produktu lub sektora), uczestnictwo w pracy organów zarządzających procesem, komentowanie szkiców i zbieranie komentarzy od uczestników.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 120 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Otwarta procedura przetargowa. Czas trwania pojedynczej umowy wynosi 12 miesięcy. Umowa podlega 2-krotnemu odnowieniu (łącznie 36 miesięcy). Budżet roczny w wysokości 40 000 EUR, co daje łączny budżet w wysokości 120 000 EUR w ciągu 36 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Należy mieć na uwadze, że we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, Dz.U. 2018/S 056-123139 z 21.3.2018, nazwa zamówienia brzmiała: „Wsparcie dla MŚP i organizacji pozarządowych zajmujących się działaniami na rzecz ochrony środowiska, w celu włączenia ich w proces rozwijania karty śladu środowiskowego i metodyk PEFCR/OEFSR”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. dokumentacja przetargowa (zob. pkt 1.1 i 1.7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 056-123139
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/07/2018
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/07/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Avenue de Beaulieu 5, B — 1160 Brussels. Salle D.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

podczas otwarcia ofert może być obecnych maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta (nie przewiduje się zwrotu kosztów uczestnictwa).

Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa oferent musi podać pełne imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych i nie później niż na 3 dni robocze przed terminem otwarcia ofert przekazać je na adres: env-tenders@ec.europa.eu

W przypadku niedotrzymania powyższego wymogu instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do swojej siedziby.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 134 pkt. 1 lit. e) zasad stosowania Rozporządzenia Finansowego nr 2015/1929 z dnia 30.10.2015, w ciągu 3 lat od udzielenia pierwotnego zamówienia instytucja zamawiająca może skorzystać z procedury negocjacyjnej (bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w odniesieniu do nowych usług lub robót polegających na powtarzaniu podobnych usług lub robót powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia z zastrzeżeniem, że usługi te lub roboty są zgodne z podstawowym projektem, dla którego udzielono pierwotnego zamówienia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 134 ust. 4.

Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona do pobrania pod adresem wskazanym w pkt I.3. Witryna internetowa będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie procedury przetargowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Sąd
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Faks: +352 43032100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1, można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/05/2018