Szolgáltatások - 247385-2021

Submission deadline has been amended by:  343535-2021
17/05/2021    S94

Magyarország-Budapest: Pénzpiaci ügyintézési szolgáltatások

2021/S 094-247385

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosító szám: 15329970241
Postai cím: Hold utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Tamás
E-mail: tanacsadas@koncsar.hu
Telefon: +36 13273647
Fax: +36 13273647
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.allamkincstar.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000083382021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000083382021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Állampapír-forgalmazáshoz kapcsolódó bankkártya

Hivatkozási szám: EKR000083382021
II.1.2)Fő CPV-kód
66150000 Pénzpiaci ügyintézési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Állampapír forgalmazáshoz kapcsolódó bankkártya elfogadói szolgáltatás

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66150000 Pénzpiaci ügyintézési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye (1054 Budapest, Hold u. 4.) és a műszaki leírásban meghatározott telephelyek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Állampapír forgalmazáshoz kapcsolódó bankkártya elfogadói szolgáltatás ellátása szerződéskötéstől 36 hónapig tartó időtartamban, magában foglalva a következő feladatokat:

1.) Fizikai POS Terminál:

— Terminálok telepítése, hibaelhárítás

— Terminálok szervízelése

— A terminálok üzemeltetéséhez szükséges anyagok biztosítása

— Garancia, jótállás biztosítása

2.) POS Terminál esetében kártyaelfogadás biztosítása, POS terminálok biztosítása, telepítése

3.) VPOS terminálok esetében a fizetési tranzakciók rögzítése, teszt felület biztosítása

4.) Reklamációkezelés az ajánlattevőhöz érkező panaszok, fizetési reklamációk tekintetében

5.) Kártyaelfogadással kapcsolatos problémák vonatkozásában 24 órás HelpDesk szolgáltatás biztosítása

6.) FRAUD management biztosítása

7.) Bankkártyás tranzakciók ellenértékének elszámolása, jóváírása

8.) A bankkártya elfogadói szolgáltatás bevezetése

9.) A szolgáltatás bevezetése előtt, valamint a POS terminálok használatban történő változás esetén díjmentes használati bemutató.

A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A beszerzés mennyisége:

Becsült tranzakciók száma a szerződés tervezett időtartama alatt: 801 972 darab tranzakció a keretösszeg erejéig, mely adat tájékoztató jellegű.

Keretösszeg: nettó 2 734 862 439 Ft, opció összege: 820 458 732 Ft.

Ajánlatkérő az opciós összeg lehívására nem vállal kötelezettséget sem részben, sem pedig teljes mértékben.

Ajánlatkérő az opciós összeget részben vagy egészben a szerződés 36 hónapos időtartama alatt hívhatja le, azzal, hogy az opció megrendeléséről a szerződés időtartama alatt bármikor dönthet és erről írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt.

Ajánlatkérő jogosult a szerződés időtartamát meghosszabbítani a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján (a szerződést a teljesítési határidő tekintetében meghosszabbítani), amennyiben a fentiekben rögzített, opcióval növelt összeg nem kerül kimerítésre. Ebben az esetben a meghosszabbítás időtartama legfeljebb 12 hónap lehet, függetlenül a megvalósult tranzakciók végleges számától.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő által kritikus hiba funkciójavítással történő javítására vállalt határidő POS esetén a bejelentés megtételétől számítva (munkaóra, minimum 2 - maximum 8) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő által kritikus hiba funkciójavítással történő javítására vállalt határidő VPOS esetén a bejelentés megtételétől számítva (munkaóra, minimum 1 - maximum 3) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő jogosult a szerződés időtartamát meghosszabbítani a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján (a szerződést a teljesítési határidő tekintetében meghosszabbítani), amennyiben a fentiekben rögzített, opcióval növelt keretösszeg nem kerül kimerítésre. Ebben az esetben a meghosszabbítás időtartama legfeljebb 12 hónap lehet, függetlenül a megvalósult tranzakciók végleges számától.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Becsült tranzakciók száma a szerződés tervezett időtartama alatt: 801 972 darab tranzakció a keretösszeg erejéig, mely adat tájékoztató jellegű.

Keretösszeg: nettó 2 734 862 439 Ft, opció összege: 820 458 732 Ft.

Ajánlatkérő az opciós összeg lehívására nem vállal kötelezettséget sem részben, sem pedig teljes mértékben.

Ajánlatkérő az opciós összeget részben vagy egészben a szerződés 36 hónapos időtartama alatt hívhatja le, azzal, hogy az opció megrendeléséről a szerződés időtartama alatt bármikor dönthet és erről írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szolgáltatás nyújtásának kezdő napja a szerződés hatálybalépését követő 60 naptári napon belül, de legkésőbb a jelenleg hatályos szolgáltatási szerződés megszűnését követő nap. Ezen időszak alatt Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő ügyfélszolgálatain a terminálokat (80 db EUR és 115 db HUF fizikai POS terminál) telepíteni kell, illetőleg a VPOS szolgáltatásokat be kell vezetni és aktiválni kell.

A VPOS szolgáltatások bevezetése magában foglalja a szolgáltatás megtervezését, dokumentumok átvizsgálását, tesztelését és a Közbeszerzési Dokumentum részét képező Műszaki leírásban meghatározott feladatok ellátását is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll.

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján a AT-nek az ajánlat benyújtásakor, a Kr. II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával, a Kr. 3-4. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Ha az AT az előírt alkalmassági követelményeknek szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. Az EEKD-ban az érintett gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.

Az ajánlatkérő (AK) által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőt az eljárás ajánlattételi szakaszának eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a Kr. 8-14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtását kéri. A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására, további igazolások benyújtására nem köteles. A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be, további igazolások benyújtására nem köteles. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AK kéri az EEKD II. rész D. pontjának kitöltését. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, a Kr. 13.§-a alapján az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra. Az EEKD-t, a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot és a nyilatkozatot a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás kapcsán az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. § (3) és (5) bek. alapján.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015.(X.30.) korm.rend. (KR) 1. § (1) bek. alapján Ajánlattevőnek az EKR-ben található EEKD űrlap kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5)bek. alapján AK elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: „alfa” pontjában), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

A felhívott ajánlattevőnek az AK Kbt. 69. § (4) és/vagy (6) bek. szerinti felhívására kell csatolnia az alábbiakat:

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19. § (5) bekezdésére tekintettel ajánlatában csatolja 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három mérlegforduló nappal lezárt (nem auditált) üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (fizikai (POS), és on-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges szolgáltatások nyújtása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő ezen alkalmassági követelmény esetében a mérlegforduló nappal lezárt üzleti év tekintetében az alkalmasság igazolását olyan mérlegforduló nappal lezárt üzleti év árbevételének bemutatásával is elfogadja, amely üzleti év tekintetében a beszámoló a cégbíróságon még nem került letétbe helyezésre (azaz a beszámoló nem került még könyvvizsgáló által auditálásra).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három mérlegforduló nappal lezárt (nem auditált) üzleti évben nem rendelkezik a három év alatt összesen legalább nettó 2 500 000 000 Ft általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából (fizikai (POS), és on-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges szolgáltatások nyújtása) származó árbevétellel.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra. Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Korm. rendelet 1. § szerint ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmasság igazolására a Korm. rendelet 1. § (2)-(5) bekezdése alkalmazandó

A jelen felhívással összhangban. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát kéri. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően a fentiek szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozva akként nyilatkozik, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képes szigorúbban állapítja meg az alkalmassági követelményt.2

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015.(X.30.) korm.rend. (KR) 1. § (1) bek. alapján Ajánlattevőnek az EKR-ben található EEKD űrlap kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5)bek. alapján AK elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: „alfa” pontjában), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

A felhívott ajánlattevőnek az AK Kbt. 69. § (4) és/vagy (6) bek. szerinti felhívására kell csatolnia az alábbiakat:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésében, 22. § (1)-(2), (4) és (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, fizikai (POS) és on-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges szolgáltatások tárgyban teljesített szolgáltatások ismertetése az alábbi tartalommal:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év hónap, -napban megadva) vagy időtartama (hónapban megadva),

— a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely)

— a szolgáltatás (szerződés) tárgya,

— szerződés keretében nyújtott szolgáltatások ismertetése olyan részletezettséggel, hogy abból Ajánlattevő alkalmassága megállapítható legyen,

— a szolgáltatás mennyisége (amennyiben a szerződés teljesítése során nem kizárólag az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó szolgáltatás nyújtására került sor, a nyilatkozatban meg kell adni, hogy a megadott mennyiségből milyen mennyiségű az alkalmasság igazolására vonatkozó szolgáltatás),

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A három év teljesítésének igazolása során ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Az alkalmasság igazolása az alábbiak szerint történik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett, legalább 24 hónap időtartam alatt folyamatosan biztosított fizikai (POS), és on-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges szolgáltatások nyújtására vonatkozó referenciával, amelynek keretében összesen minimum 250 000 db POS és/vagy VPOS tranzakció került lebonyolításra.

Az ajánlattevők a fenti alkalmassági követelménynek való megfelelést legfeljebb 3 referenciával teljesíthetik akként, hogy mindkettő referenciának legalább 24 hónapos időtartamra kellett vonatkoznia és mindkettőnek folyamatosan biztosított (POS) és on-line bankkártyás fizetés (VPOS) szolgáltatást is magában kellett foglalnia.

Az M/1. pontban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlattevőt/Szolgáltatót a Fizetőkártyával eszközölt sikeres tranzakciók után az ajánlatában meghatározott tranzakciós jutalék illeti meg, melyet Ajánlatkérő/Megrendelő a szerződésszerű részteljesítést (havi elszámolás) követően a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett átutalással fizet meg. Ajánlatkérő/Megrendelő előleget nem fizet.

A teljesítéssel kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a Közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben meghatározottaknak megfelelően.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/06/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/06/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR rendszer

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása az EKR r. 15. §-ának (2), bek., Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A beszerzés jellege nem indokolja a részajánlattételt, tekintettel arra, hogy az egyfajta szolgáltatási tevékenység ellátására irányul.

1.) Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban.

2.) Az ajánlatban csatolandó iratokat teljeskörűen a Dokumentáció tartalmazza.

3.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott követelmények az EKR rend. az irányadó: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott Felolvasólapot kell Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában az ajánlat részeként kitölteni.

4.) Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével: a) Kbt. 66.§(5)bek. szerinti felolvasólap, b) AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintájának eredeti v másolati példánya, c) amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló

Személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti másolati példánya, d) AT-nek a Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is), e) nyil. a Kbt.65.§(7)bek. alapján, (nemleges tartalommal is) f) közös ajánlattevői megállapodást, amely tartalma a közbeszerzési dokumentációban foglaltak alapján szükséges elkészíteni, g) Kbt. 67.§ (4) bek.nyil., h) nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában,

5.) Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontot alkalmazza. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. pont.

„Ajánlattevő által kritikus hiba funkciójavítással történő javítására vállalt határidő POS esetén a bejelentés megtételétől számítva (munkaóra, minimum 2 – maximum 8)” és az „Ajánlattevő által kritikus hiba funkciójavítással történő javítására vállalt határidő VPOS esetén a bejelentés megtételétől számítva (munkaóra, minimum 1 – maximum 3)” értékelési szempont esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét, a „Képzett nettó ajánlati ár” értékelési alszempontok (6 db) esetében szintén a fordított arányosítás értékelési módszere kerül alkalmazásra, a dokumentációban meghatározottaknak megfelelően.

A képzett nettó ajánlati árnak magában kell foglalnia a bevezetéshez szükséges terminálok szerződés időtartamára vonatkozó bérleti díját is, a rendszer bevezetésével kapcsolatos összes költséget, a szolgáltatás nyújtása során felmerülő összes műszaki leírásban és szerződésben meghatározott költséget (telepítés, hibaelhárítás, szervizelés, terminálok üzemeltetéséhez szükséges anyagok, garancia, reklamációkezelés, helpdesk stb), ezekért külön díj nem számolható fel.

6.) Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.

7.) Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a szerződés jellege és komplexitása a feladatok egymásra épülése és abból fakadó ellátáshoz szükséges ismeretek nem teszik lehetővé az eljárás részekre bontását.

8.) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt. 81.§ (5) bekezdés).

9.) FAKSZ: Liszicsánné Koncsár Andrea Krisztina, lajstromszám: 00597, helyettes: Hegedűsné dr. Tószegi Renáta, 00693

10.) AK a műszaki-szakmai alkalmasság feltételét a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

11.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8)).

12.) Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdés u) pontja alapján rögzíti, hogy az eljárásban való részvételt 5 000 000 HUF ajánlati biztosíték adásához köti. Ajánlattevő ajánlatában nyújtsa be a Kbt. 54. § szerint rendelkezésre bocsátott ajánlati biztosítékról szóló okiratot. Az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség beálltáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Ajánlatkérő fizetési számlaszáma a következő: 10032000-00285135-00000000

A befizetés igazolásának módja: (a) ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés esetén ajánlattevő fizetési számláját vezető pénzintézet által kiállított igazolás egyszerű másolatban, (b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosítása esetén a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított igazolás a Kbt. 41. / A. § (2) bekezdés szerint., (c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény útján történő teljesítés esetén a kötelezvény a Kbt. 41. / A. § (2) bekezdés szerint. Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltakra, mellyel kapcsolatban fokozott körültekintéssel járjanak el az ajánlat benyújtása során. A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja szerint érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre.

14.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, amelyben kitér a következőkre:

1.) Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a közbeszerzési műszaki leírásban foglalt követelményeket megértette és elfogadja, illetve teljesíteni tudja.

2.) Árazó táblázat, az ajánlati ár alátámasztására.

3.) Mutassa be továbbá a következőket:

— a szerződés teljesítéséhez alkalmazni kívánt rendszer bemutatása

— a szolgáltatás bevezetésének időütemezése

— a szerződés teljesítésébe felhasználni kívánt terminálok műszaki paramétereinek bemutatása

— a hibajavítás kezelése, a hibabejelentésre és hibakezelésre vonatkozó rendszer bemutatása

— reklamációkezelés rendszerének bemutatása

— helpdesk szolgáltatás bemutatása

Az ajánlatkérő a fenti dokumentumot a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján szakmai ajánlatnak tekinti, melyre tekintettel a szakmai ajánlat vagy pedig a szakmai ajánlat tartalombeli hiánya (nem tér ki a fenti pontok valamelyikére) az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában foglaltaknak megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/05/2021