Tjänster - 247450-2019

28/05/2019    S102

Sverige-Munkfors: Grävning och schaktning

2019/S 102-247450

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Munkfors kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1801
Postadress: Munkfors kommun Smedsgatan 16
Ort: Munkfors
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
Postnummer: 684 30
Land: Sverige
Kontaktperson: Petra Karlsson
E-post: petra.karlsson@munkfors.se
Telefon: +46 563541208

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.munkfors.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=44062
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=44062
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Maskintjänster och transporter

Referensnummer: 202-19-050
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45112000 Grävning och schaktning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ni inbjuds att lämna anbud på hyvling, transporter och maskintjänster. OBSERVERA ATT DET ÄR FLERA ANBUDSOMRÅDEN, LÄMNA PÅ ETT ELLER FLERA.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5 600 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Maskintjänster och transporter

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45112000 Grävning och schaktning
45112200 Borttagning av jordskikt
45112400 Grävning
45112500 Schaktning
60000000 Transporter (utom avfallstransport)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ni inbjuds att lämna anbud på hyvling, transporter och maskintjänster. OBSERVERA ATT DET ÄR FLERA ANBUDSOMRÅDEN, LÄMNA PÅ ETT ELLER FLERA.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 5 600 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2019
Slut: 31/08/2021
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/06/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 26/12/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/06/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Postadress: Rådhuset Stora torget
Ort: Karlstad
Postnummer: 652 24
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Telefon: +46 54148500
Fax: +46 54148530

Internetadress: www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/05/2019