Tjenesteydelser - 247454-2019

28/05/2019    S102    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Odense: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing

2019/S 102-247454

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Miljøstyrelsen
25798376
Tolderlundsvej 5
Odense C
5000
Danmark
E-mail: betkr@mst.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/447
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/447
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Informationskampagner til oplysning om ”Indsamlingsordning vedrørende biler” og ”Yderligere godtgørelse ved skrotning af ældre dieselbiler”

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79340000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der er på Finanslov 2019 afsat midler til informationskampagner til ”Indsamlingsordning vedrørende biler”. Der er afsat 8000 000 DKK i henholdsvis 2019 og 2020 til informationskampagner til Indsamlingsordning vedr. biler samt 300 000 DKK i 2020 til informationskampagner til Yderligere godtgørelse ved skrotning af ældre dieselbiler.

Miljøstyrelsen har ved dette projekt behov for at få udarbejdet informationskampagner. Formålene med informationskampagnerne vil variere således, at indholdet i én kampagne ikke nødvendigvis er det samme som i de øvrige kampagner. Overordnet for alle informationskampagnerne står dog ordningernes væsentligste formål; at sikre korrekt miljøbehandling af udtjente biler samt at undgå henstilling af udtjente biler i naturen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 900 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79340000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Miljøstyrelsen har ved dette projekt behov for at få udarbejdet informationskampagner i henhold til beskrivelsen i afsnit 2.1. Formålene med informationskampagnerne vil variere således, at indholdet i én kampagne ikke nødvendigvis er det samme som i de øvrige kampagner. Overordnet for alle informationskampagnerne står dog ordningernes væsentligste formål; at sikre korrekt miljøbehandling af udtjente biler samt at undgå henstilling af udtjente biler i naturen.

Derudover kan formålene for informationskampagnerne kort beskrives som følgende:

— Kampagne 1.2019: 800 000 DKK afsat til Indsamlingsordning vedr. biler. Formålet vil først og fremmest være at informere om den kommende digitalisering af skrotningsattesterne, hvor første fase er færdig ultimo 2019. Informationen skal først og fremmest stilles til interessenter i branchen, særligt autoophuggerne, men også til borgere. Det er dog betinget af, at fremdrift i digitaliseringen sker som planlagt, hvorfor Leverandøren forventes at være omstillingsparat, hvis det vurderes uhensigtsmæssigt at udføre informationskampagner omkring digitaliseringen,

— Kampagne 2.2020: 800 000 DKK afsat til ”Indsamlingsordning vedr. biler”. Formålet vil afhænge af introduktionen af den nye digitale platform for skrotningsattester, og det vil primo 2020 i dialog med Miljøstyrelsen vurderes, hvorvidt der er behov for yderligere information herom. Alternativt vil kampagnen være en generel kampagne, som informerer om ordningens eksistens og formål,

— (Option) Kampagne 3.2020: 300 000 DKK afsat til ”Yderligere godtgørelse ved skrotning af ældre dieselbiler”. Formålet med kampagnen vil dels være at informere om ordningens eksistens og begrænsede midler. Derudover vil der være behov for information, når midlerne er ved at være opbrugt. Tilbudsgiver ventes som ved Kampagne 2.2019 at være omstillingsparat.

I og med, at visse af elementerne i Kampagnerne 1, 2 og 3 afhænger af ordningernes fremdrift, kan formålet ikke beskrives mere dybdegående end ovenfor.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Forståelse for opgaven / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kommunikationsstrategi / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 0
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 900 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er flere ansøgere, der opfylder udvælgelseskriterierne end det angivne antal, der ønskes prækvalificeret, vil Ordregiver ved vurderingen af, hvilke ansøgere der er bedst egnede som tilbudsgivere, lægge vægt på nedenstående kriterier:

Udvælgelsen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer (referencer) af de ydelser, som kontrakten omfatter i løbet af de seneste 3 år. Det vægtes positivt, at referencerne er sammenlignelige i en eller flere forhold i kontrakten og kravspecifikationen. Referencelisten skal indeholde følgende oplysninger:

— kort beskrivelse af projektet samt projektets relevans i forhold til det udbudte projekt,

— angivelse af hvilken virksomhed, der har opnået referencen (dette er kun et krav, såfremt referencen baseres på en underleverandør, eller referencen gives i forbindelse med et konsortium),

— kontaktperson hos den virksomhed/offentlige institution, som projektet er udført for,

— kontraktperiode; og

— kontraktværdi.

Ansøgere udvælges herefter på baggrund af deres referenceliste. Det vægtes positivt, at der er et højt antal referencer, at kontrakten er hos en offentlig organisation, at kontraktperioden er sammenlignelig med indeværende udbud samt, at kontraktværdien er sammenlignelig med indeværende udbud.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Økonomisk option, der kan anvendes efter behov.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår;

2) Relevant erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav for ansøgers økonomiske og finansielle formåen kræves en samlet årlig omsætning på mindst 2 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

En liste med de betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra ansøgningsfristen) med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til den økonomiske aktørs tekniske og faglige formåen er minimum 2 og maksimalt 5 relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år (regnet fra ansøgningsfristen).

Ved relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt forstås følgende:

— At der er tale om informationskampagner,

— Som er udarbejdet for en offentlig institution.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2019