Tjenesteydelser - 247455-2019

28/05/2019    S102    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Faaborg: Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse

2019/S 102-247455

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Miljøstyrelsen
25798376
Sollerupvej 24
Faaborg
5600
Danmark
E-mail: betkr@mst.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/478
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/478
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Lavfrekvent undervandsstøj

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90721000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Miljøstyrelsen ønsker i perioden september 2019 til december 2020, at overvåge menneskeskabt lavfrekvent undervandsstøjstøj således, at niveauerne samt den rumlige fordeling og tidsmæssige udvikling kan vurderes i det danske farvand. Projektet skal resultere i målinger af den støj der stammer fra skibstrafik, såsom lystfartøjer og små fiskerbåde, som kan forbedre vidensniveauet om omfanget og niveauer af kontinuerlig undervandsstøj i det danske farvand. Herudover ses projektet som et bidrag til det internationale arbejde omhandlende undervandsstøj. Vederlaget for projektet angives som fastpris, som dækker alle omkostninger i forbindelse med projektets udførelse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 470 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90721000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Som led i Havstrategidirektivet (HSD), er Danmark forpligtet til at overvåge, vurdere og opnå god miljøtilstand for en række forskellige faktorer, herunder undervandsstøj (deskriptor 11). Miljøstyrelsen ønsker i 2019-2020 at overvåge menneskeskabt lavfrekvent støj således, at niveauerne samt den rumlige fordeling og tidsmæssige udvikling kan vurderes i de danske farvande. Overvågning skal resultere i data, der kan sammenlignes med tidligere indsamlede data fra dansk farvand, samt data fra lign. udenlandske undersøgelser. Herudover skal projektet bidrage til det internationale arbejde omhandlende undervandsstøj (for yderligere specifikationer, se afsnit 4 og 5).

Miljøstyrelsen udbyder overvågning af lavfrekvent undervandsstøj i Nordsøen og de indre danske farvande (se kort, bilag 4). Tilbudsgiver skal tilrettelægge den samlede overvågning, af lavfrekvent undervandstøj, inden for de krav og specifikationer, som fremgår af denne kravspecifikation og udbudsbetingelserne. Endelig skal hele overvågningsopgaven af lavfrekvent undervandsstøj, finde sted i overensstemmelse med den tekniske anvisning for ’Kontinuerlig undervandsstøj - M32’.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 20
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 470 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår;

2) Relevant erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen kræves en samlet årlig omsætning på mindst 2 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

En liste med de 3 betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen), med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til den økonomiske aktørs tekniske og faglige formåen er minimum 1 og maksimalt 3 relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen).

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/06/2019
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Sollerup, Faaborg

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det er ikke muligt at deltage i åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2019