Tjenesteydelser - 247456-2019

28/05/2019    S102    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 102-247456

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Folketinget
55494312
København
1240
Danmark
Kontaktperson: Michael Jonsen
E-mail: michael.jonsen@ft.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ft.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ft.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Aftale om bygherrerådgivning i projektet "Nye rammer for Folketinget"

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Folketinget overvejer mulighederne for at overtage Rigsarkivets bygninger på Slotsholmen, når Rigsarkivet fraflytter. Bygningerne består af ca. 10 000 m2 og Folketingets bygninger omfatter ca. 63 000 m2. Projektet er aktuelt i en idé- og programmeringsfase, hvor der skal etableres et beslutningsgrundlag til Folketingets Præsidium. Derefter forventes gennemført enten totalrådgiverudbud eller projektkonkurrence afhængigt af opgavens omfang. Herefter forventes gennemført entrepriseudbud. Det samlede projekt forventes at vare 5 til 7 år afhængigt af omfang og kompleksitet. Rådgiver skal bistå med tilrettelæggelse af den byggefaglige del af projektet, bistå ved gennemførelse af udbud, sikre de relevante ydelser og kvalitet samt styring af tid og økonomi. Rådgiver skal påregne en primær bygherrerådgiver og en assisterende bygherrerådgiver, og den primære bygherrerådgiver forventes at skulle arbejde på fuld tid med arbejdsplads hos Folketinget. Der henvises nærmere til udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71500000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Folketinget overvejer mulighederne for at overtage Rigsarkivets bygninger på Slotsholmen, når Rigsarkivet fraflytter. Bygningerne består af ca. 10 000 m2 og Folketingets bygninger omfatter ca. 63 000 m2. Projektet er aktuelt i en idé- og programmeringsfase, hvor der skal etableres et beslutningsgrundlag til Folketingets Præsidium. Derefter forventes gennemført enten totalrådgiverudbud eller projektkonkurrence afhængigt af opgavens omfang. Herefter forventes gennemført entrepriseudbud. Det samlede projekt forventes at vare 5 til 7 år afhængigt af omfang og kompleksitet. Rådgiver skal bistå med tilrettelæggelse af den byggefaglige del af projektet, bistå ved gennemførelse af udbud, sikre de relevante ydelser og kvalitet samt styring af tid og økonomi. Rådgiver skal påregne en primær bygherrerådgiver og en assisterende bygherrerådgiver, og den primære bygherrerådgiver forventes at skulle arbejde på fuld tid med arbejdsplads hos Folketinget. Der henvises nærmere til udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere baseres på en vurdering af hvilke ansøgere, som har dokumenteret at have den mest relevante erfaring i forhold til beskrivelsen i pkt. II.1.4, både i forhold til kvantitet og kvalitet, herunder ansøgers erfaring med komplekse byggeprojekter i eksisterende historiske bygninger.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet er et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid. Der sker honorering efter medgået tid.

Der vil blive afholdt orienteringsmøde hos Folketinget den 11.6.2019 kl. 14:00. Der henvises til udbudsbetingelserne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f. eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Omsætning på minimum 5 000 000 DKK i seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

5 betydeligste referencer fra lignende komplekse byggeprojekter i eksisterende historiske bygninger med angivelse af minimum:

- Privat eller offentlig bygherre,

- Entreprisesum størrelse,

- Tidspunkt for levering,

- Ansøgers rolle,

- Beskrivelse af, hvorfor referencen er relevant.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten omfatter hensynet til samfundsansvar. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaven, skal kunne sikkerhedsgodkendes.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/06/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/06/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet skal kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Der henvises til udbudsbetingelserne.

Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på www.rib-software.dk eller telefon +45 35 245 250.

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt den frivillige udelukkelsesgrund jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs m.v., medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbuddet gennemføres på dansk. Eventuelle certifikater, dokumentation og lignende må dog godt være på engelsk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2019