TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 247789-2018

09/06/2018    S109    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Capelle aan den IJssel: Bedrijfskleding

2018/S 109-247789

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop)
Postbus 70
Capelle aan den IJssel
2900 AB
Nederland
Contactpersoon: Taakgroep Inkoop
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
NUTS-code: NL33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.capelleaandenijssel.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst Bedrijfskleding in 3 percelen referentie EU\R40\2018.007

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18222000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Gemeente Capelle aan den IJssel wenst middels deze procedure de levering en reparatie van bedrijfskleding en schoeisel in te kopen. De opdracht is onderverdeeld in drie percelen:

1) Representatieve kleding;

2) Werkkkleding;

3) BOA/Bikerskleding;

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Representatieve Bedrijfskleding

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Capelle aan den IJssel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De afdelingen Facilitaire Diensten en Publiekszaken leveren een professionele ondersteuning aan haar klantgroepen. De inzet van hostmanship en klantgerichtheid is hierbij essentieel. De nieuwe bedrijfskleding moet hieraan bijdragen door directe herkenbaarheid voor de klant en aansluiting op de omgeving waarin zij zich bevinden. De representatieve kleding wordt gedragen door het team Receptie en het team Bodes.

Voor de juiste uitstraling van de kleding zijn de volgende kernwoorden benoemd:

1. Representativiteit (passend bij de functie en binnen de Gemeente)

2. Herkenbaarheid

3. Modern en vernieuwend

Voor de representatieve kleding verwachten wij van de inschrijver dat hij minimaal één (1), maximaal twee (2) kledingcollecties aanbiedt voor ieder team (mannen- en vrouwenvariant) conform kernwoorden, waarbij de kledingcollectie per team op elkaar is afgestemd.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Werkkleding

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
18000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Capelle aan den IJssel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Werkkleding wordt gedragen door de afdeling uitvoer. De medewerkers van deze afdeling houden zich dagelijks bezig met werkzaamheden die in alle weersomstandigheden in de buitenruimte worden uitgevoerd. De medewerkers verrichten deze werkzaamheden in weer en wind. Het is hierbij belangrijk dat de kleding lekker zit, soepel meebeweegt, slijtvast, wasbaar, ademend en wind- en waterafstotend (waterdicht) is.

De aanbestedende dienst wenst conform het aanbestedingsdocument werkkleding in te kopen. Onder werkkleding wordt ook schoeisel verstaan. Deze totale kledinglijn wordt beoordeeld (alle kledingartikelen, inclusief schoeisel).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

BOA/Bikers kleding

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18410000
18100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Capelle aan den IJssel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De unit Vergunningen, Toezicht en Handhaving valt binnen de afdeling Stadsbeheer. De medewerkers van deze afdeling houden zich dagelijks bezig met het toezicht houden en handhaven in de buitenruimte in alle weersomstandigheden in uniform. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het controleren en naleven op de gemeentelijke wet- en regelgeving, verkeersregelingen en toezicht houden bij evenementen, incidentenbestrijding. De medewerkers handhaving verrichten deze werkzaamheden lopend, fietsend en vanuit de auto. Het is hierbij belangrijk dat de kleding lekker zit, soepel meebeweegt, slijtvast, wasbaar, ademend en wind- en waterafstotend (waterdicht) is.

De aanbestedende dienst wenst conform het aanbestedingsdocument werkkleding in te kopen. Onder werkkleding wordt ook schoeisel verstaan. Deze totale kledinglijn wordt beoordeeld (alle kledingartikelen, inclusief schoeisel).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Om te verklaren dat hij voldoet aan het gestelde omtrent uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen, dient inschrijver gebruik te maken van bijlage 1: ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ (eigen verklaring), versie 01.06.2017. De aanbestedende dienst zal alleen de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend verzoeken de officiële bewijsstukken, zoals vermeld in de volgende paragrafen, binnen 7 dagen na verzoek van de aanbestedende dienst te overleggen. Indien de inhoud van deze bewijsstukken niet overeenkomt met wat in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument wordt gesteld, wordt inschrijver alsnog uitgesloten van verdere deelname.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De gemeente Capelle aan den IJssel hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is social return onderdeel van het duurzame inkoopbeleid en wordt door de gemeente een social return verplichting van 5 % van de opdrachtwaarde aan de opdrachtnemer opgelegd met als doel een economisch en sociaal gezondere regio te krijgen.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Capelle aan den IJssel.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De Taakgroep Inkoop is samen met de contractmanager van de Afdeling Stadsbeheer verantwoordelijk voor de openingsprocedure, waarbij het vier-ogen principe wordt toegepast. Allereerst worden alle kwalitatieve stukken beoordeeld. Na afronding van het kwalitatieve deel wordt pas het prijzendeel beoordeeld.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Om te verklaren dat hij voldoet aan het gestelde omtrent uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen, dient inschrijver gebruik te maken van bijlage 1: ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ (eigen verklaring), versie 01.06.2017. De aanbestedende dienst zal alleen de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend verzoeken de officiële bewijsstukken, zoals vermeld in de volgende paragrafen, binnen 7 dagen na verzoek van de aanbestedende dienst te overleggen. Indien de inhoud van deze bewijsstukken niet overeenkomt met wat in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument wordt gesteld, wordt inschrijver alsnog uitgesloten van verdere deelname.

Een inschrijver die zelfstandig inschrijft en zich niet beroept op de draagkracht en/of bekwaamheid van andere entiteiten (natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht de juridische aard van de banden met die natuurlijke personen of rechtspersonen) om aan de criteria te voldoen, moet één (1) rechtsgeldig ondertekend UEA invullen met daarin de in de in de delen II tot en met V gevraagde relevante gegevens.

Inschrijver kan zich voor deze opdracht eventueel beroepen op de draagkracht en bekwaamheid van andere natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht de juridische aard van de banden met die natuurlijke personen of rechtspersonen. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst dient inschrijver er voor in te staan dat de entiteit waarop een beroep wordt gedaan ook daadwerkelijk bij de uitvoering wordt betrokken. Een inschrijver die zelfstandig inschrijft, maar zich beroept op de draagkracht en/of bekwaamheid van een of meer andere entiteiten, moet voor zichzelf een UEA indienen én een afzonderlijk rechtsgeldig ondertekend UEA voor elk van de entiteiten waarop hij steunt met daarin de in de delen II A en B, III, IV en V gevraagde relevante gegevens.

Wanneer sprake is van een samenwerkingsverband (combinatie), dient voor elk van de deelnemende ondernemers een afzonderlijk rechtsgeldig ondertekend UEA te worden ingediend met daarin de in de delen II tot en met V gevraagde relevante gegevens.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Rotterdam (Rotterdam)
Postbus 50959
Rotterdam
3007 BX
Nederland
Telefoon: +31 102971234

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Er zal na de verzending van de bekendmaking van het voornemen tot gunning een termijn van minimaal twintig (20) kalenderdagen in acht worden genomen om afgewezen inschrijvers de gelegenheid te geven nadere informatie te verkrijgen dan wel om kenbaar te maken dat zij rechtsmiddelen willen inzetten tegen de afwijzing.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/06/2018