29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 247917-2022

10/05/2022    S90

Polska-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2022/S 090-247917

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Mogilska 25
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 31-542
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Przyjemska
E-mail: mprzyjemska@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 124172183
Faks: +48 124110118
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gddkia.eb2b.com.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzenie drogami krajowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ oraz materiałów do DUŚ wraz z jej uzyskaniem dla zadania pn.: „Rozbudowa autostrady A4 od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie o trzeci pas ruchu"

Numer referencyjny: O.KR.D-3.2411.7.2022
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Opracowanie dokumentacji projektowej Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego (STEŚ) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania pn.: „Rozbudowa autostrady A4 od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie o trzeci pas ruchu”

Ograniczona liczba znaków w pkt II.1.1) Nazwa uniemożliwia podanie pełnej nazwy zamówienia w związku z powyższym nazwę zamówienia podano w pkt II.1.4).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71250000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71222000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71351910 Usługi geologiczne
71332000 Geotechniczne usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo małopolskie, autostrada A4, miasto Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowej w fazie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania pod nazwą „Rozbudowa autostrady A4 od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie o trzeci pas ruchu” podzielony został na trzy etapy:

Etap I – STEŚ wstępny

Celem Etapu I jest:

• wstępne rozpoznanie i określenie kluczowych uwarunkowań wynikających z inwentaryzacji stanu istniejącego,

• wstępne określenie wskaźników rzeczowych i kosztów finansowych,

• opracowanie min. 5 wariantów rozwiązań projektowych drogi obejmujących przebudowę/rozbudowę/budowę np. poszerzenie istniejących pasów ruchu, dobudowę drugiej jezdni, dobudowę obustronną pasów ruchu, dobudowę jednostronną pasów ruchu, odcinkowo nowy przebieg drogi,

• przeprowadzenie prezentacji społecznych,

• rekomendowanie Zamawiającemu 3 wariantów do dalszych prac projektowych.

Etap II – STEŚ właściwy

Celem Etapu II jest:

• uściślenie rozwiązań wariantów, w tym przebiegu jezdni głównych i dróg poprzecznych w poszczególnych wariantach (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii) oraz ustalenie typów i podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych z odpowiednią szczegółowością określoną w dalszej części niniejszych wymagań;

• uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego określenie wytycznych dla koncepcji programowej;

• wykonanie analizy wielokryterialnej umożliwiającej Zamawiającemu wybór najkorzystniejszego wariantu do dalszych etapów przygotowania inwestycji, przygotowanie niezbędnych materiałów umożliwiających uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Etap III – uzyskanie DŚU wraz z zatwierdzeniem PRG.

Celem Etapu III jest:

• złożenie wniosku o uzyskanie DŚU,

• uzyskanie decyzji środowiskowej,

• określenie zakresu niezbędnych badań geologicznych, opracowanie oraz uzyskanie decyzji zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych dla Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Projektanta drogowego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zespół środowiskowy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zespół geologiczny / Waga: 10
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 52
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje w ramach opcji opracowanie dokumentacji projektowej Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego (STEŚ) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla sąsiedniego odcinka drogi ekspresowej S52c od węzła Balice I do węzła Modlniczka (z wyłączeniem tego węzła). Zamówienie dla odcinka objętego prawem opcji obejmie wykonanie wszystkich trzech etapów przedmiotu zamówienia, o których mowa w Sekcji II.2.4.

Decyzję o uruchomieniu opcji Zamawiający podejmie na podstawie wykonanej analizy i prognozy ruchu dla zamówienia podstawowego wykonanej w obszarze obejmującym również odcinek od Węzła Balice I do Węzła Modlniczka na S52. Zamawiający podejmie decyzję o uruchomieniu Opcji w terminie do 6 miesięcy od zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż po przedstawieniu przez Wykonawcę wyniku analizy i prognozy ruchu dla zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 70 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

NIE DOTYCZY

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w określonej poniżej wysokości.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej Wykonawcy wykazują łącznie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowych – o określonych poniżej parametrach.

2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą określone poniżej wymagania.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków technicznych lub zawodowych udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

Okres 10 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

I. dotyczącej Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w opracowaniu, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 dokumentacji projektowych: STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB, wraz z opracowaniem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych lub PB wraz z opracowaniem materiałów do ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla budowy lub rozbudowy dróg klasy min. S o długości tych dróg min. 8 km.

II. dotyczącej osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia i które spełniają wymagania w zakresie doświadczenia nabytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy opracowaniu:

1. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta drogowego:

- wymagana liczba osób: 1 osoba;

- doświadczenie zawodowe: opracował lub sprawdził na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentację branży drogowej: co najmniej jedną z dokumentacji projektowych: STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB dot. budowy lub rozbudowy dróg klasy min. S o długości tych dróg min. 8 km.

2. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta mostowego:

- wymagana liczba osób: 1 osoba;

- doświadczenie zawodowe: opracował lub sprawdził na stanowisku Projektanta Mostowego lub Sprawdzającego dokumentację branży mostowej: dokumentację projektową: STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB dot. budowy co najmniej 4 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A lub klasy I, w tym co najmniej 1 obiektu o rozpiętości teoretycznej przęsła min. 100,0m.

3. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Geologa:

- wymagana liczba osób: 1 osoba;

- wymagane kwalifikacje: posiadanie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI lub VII albo uznane odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii, albo osoba świadcząca usługi transgraniczne mająca uznane kwalifikacje w zakresie geologii.

- wymagane doświadczenie: doświadczenie przy opracowaniu co najmniej 1 projektu robót geologicznych na potrzeby określenia warunków geologiczno-inżynierskiej dla dróg klasy min. S o długości min. 8 km wraz z obiektami inżynierskimi oraz 1 Studium geologiczno - inżynierskiego sporządzonego dla drogi klasy min. S o długości min. 8 km.

4. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Hydrogeologa:

- wymagana liczba osób: 1 osoba;

- wymagane kwalifikacje: posiadanie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii IV lub V albo uznane odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii, albo osoba świadcząca usługi transgraniczne mająca uznane kwalifikacje w zakresie geologii.

- wymagane doświadczenie: doświadczenie przy opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla dróg klasy min. S o długości min. 8 km.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na Platformie https://gddkia.eb2b.com.pl/.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane, ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ.

3. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SWZ – w szczególności w Tomie II.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/06/2022
Czas lokalny: 11:15
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/06/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy. Wyk. musi posiadać bezpłatne konto na Platformie. Wymagania tech.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć RAM min 8GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min 2.4 GHz, system operacyjny MS Windows, Mac OS, Linux z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerowane nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania); dowolna przeglądarka internetowa sugerowane najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wyk. formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie „pdf”. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie. Dodatkowe informacje znajdują się w pkt 14 Tomu I SWZ.

2. Zam. będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 uPzp (tj. tzw. procedury odwróconej).

3. Wyk. zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk., JEDZ składa każdy z Wyk. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wyk. wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. W przypadku, gdy Wyk. polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim Wyk. powołuje się na ich zasoby.

6. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wyk. może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku Wyk. nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wyk, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1),2) lit.a), 3) w zakresie odnoszącym się do pkt 2 lit.a), 4)-10) uPzp, a także Wyk, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

8. Na wezwanie Zam, Wyk. zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1)-2) i pkt 4)-7) rozp. MRPiT z 23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zam. od Wyk. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zam. w pkt 7 powyżej.

9. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §4 rozp., o którym mowa w pkt 8 powyżej.

10. Jeżeli Wyk. polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z §5 rozp., o którym mowa w pkt. 8 powyżej.

11. Termin realizacji zamówienia będzie wynosił: 48 m-cy licząc (zgodnie z KC) od dnia podpisania Umowy, z chwilą uruchomienia prawa opcji termin realizacji będzie wynosił: 52 m-cy.

12. Zam. przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) uPzp w zakresie opisanym w SWZ.

13. Zam. przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 uPzp jeżeli środki, które Zam. zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

14. Dla przedmiotowego zamówienia Zam. nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2022