Dienstleistungen - 247921-2022

10/05/2022    S90

die Slowakei-Bratislava: Durchführung von Umfragen

2022/S 090-247921

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00681156
Postanschrift: Špitálska 4, 6, 8
Ort: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 81643
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Monika Valentovičová
E-Mail: monika.valentovicova@employment.gov.sk
Telefon: +421 220462417
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.employment.gov.sk/
Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1630
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/438055
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Výskum rodovo podmieneného násilia na Slovensku

Referenznummer der Bekanntmachung: 27256/2022; VOB/110/2022-M_ORVO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79311200 Durchführung von Umfragen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je získať údaje o problematike násilia na ženách v rámci celoeurópskeho zberu takýchto dát za účelom porovnávania vzniku, existencie a pretrvávania tohto fenoménu v EÚ.

Zákazka bude pozostávať z realizácie štatistického zisťovania na tému rodovo podmienené násilie. Preferovanou metódou zberu sú osobné pohovory, ale je možné ich kombinovať aj s online zisťovaním. Špecifikácia a podmienky plnenia predmetu zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 Súťažných podkladov (ďalej SP) vo väzbe na prílohu č. 3 SP Zmluvy o poskytovaní služby v rámci výskumu rodovo podmieneného násilia na Slovensku (ďalej iba Zmluva).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Inštitút pre výskum práce a rodiny, Špitálska 25,27 812 41 Bratislava.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je získať údaje o problematike násilia na ženách v rámci celoeurópskeho zberu takýchto dát za účelom porovnávania vzniku, existencie a pretrvávania tohto fenoménu v EÚ.

Zákazka bude pozostávať z realizácie štatistického zisťovania na tému rodovo podmienené násilie. Preferovanou metódou zberu sú osobné pohovory, ale je možné ich kombinovať aj s online zisťovaním. Špecifikácia a podmienky plnenia predmetu zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 Súťažných podkladov (ďalej SP) vo väzbe na prílohu č. 3 SP Zmluvy o poskytovaní služby v rámci výskumu rodovo podmieneného násilia na Slovensku (ďalej iba Zmluva).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 10
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej komisie Eurostatu, a to v pomere štátny rozpočet a prostriedky Európskej komisie Eurostatu 20:80.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO, v zmysle § 32 poslednej vety ods. 3 ZVO nemusí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, ale predloží všetky údaje (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov právnickej

osoby, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu, prokuristov od Generálnej prokuratúry SR a nemusí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO (bod 2. sa nevzťahuje na uchádzačov podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5 ZVO).

3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nepožaduje sa.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa:

1.§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, pričom podľa ZVO je verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti povinný zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií, ak takéto referencie existujú.

Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, odporúča sa, aby v súlade s princípom efektívnosti a transparentnosti vo verejnom obstarávaní uviedol v zozname Názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie, tiež súčet cien plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.

Sken zoznamu sa predkladá formou podpísaného dokumentu oprávnenou osobou uchádzača. Ak zoznam obsahuje iba referencie z IS ÚVO Evidencia referencií, zoznam nemusí byť podpísaný.

Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač poskytol služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, a to preukázaním uskutočnenia minimálne 3 výskumov realizovaných v oblasti výskumu verejnej mienky, realizácie štatistického zisťovania a v poskytovaní analytických služieb a odborného poradenstva pri príprave, realizácii a vyhodnocovaní výskumných dát a má skúsenosti s metódou zberu ako sú osobné pohovory a tiež online zisťovanie, v kumulatívnej hodnote minimálne 80 000,00 EUR bez DPH.

Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.

V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar/poskytovať služby preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Na zodpovedajúce plnenie predmetu zákazky, úspešný uchádzač (poskytovateľ) zloží na účet objednávateľa, do troch pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, výkonovú záruku vo výške 7 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 3 týchto SP Zmluva.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/06/2022
Ortszeit: 10:15
Ort:

EN Evoservis, MPSVR SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk (OP) bude v súlade s § 52 ZVO verejné. OP sa v zmysle § 20 ods. 11 ZVO vykonáva v EN EVOSERVIS, a to sprístupnením ponúk komisii. Tento EN uplynutím LPP automaticky po OP doručí informácie v zmysle § 52 ods. 2 ZVO uchádzačom, ktorí predložili ponuku a vygeneruje zápisnicu z OP, resp. protokol z OP, ktorá je pre uchádzača prístupná v časti Výstupné protokoly VZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonáva predmetné verejné obstarávanie elektronicky v elektronickom nástroji EVOSERVIS (ďalej len EN EVOSERVIS).

Komunikácia vrátane doručovania správ, dokumentov, preberania dokumentácie k zákazke a predkladanie elektronickej ponuky sa realizuje výhradne prostredníctvom EN EVOSERVIS a je daná funkcionalitou elektronického nástroja.

Doručenie prostredníctvom elektronického nástroja je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta tejto správy v EN EVOSERVIS. Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v EN EVOSERVIS sa zaregistruje na adrese www.evoservis.sk/mpsvrsr/

prípadne na www.evoservis.sk.

Po zaregistrovaní mu budú, na ním zadaný e-mail v EN EVOSERVIS, zaslané prístupové údaje (meno a heslo) pre prihlásenie do EN EVOSERVIS.

Už zaregistrovaný uchádzač v EN EVOSERVIS sa opakovane neregistruje. Na prihlásenie do EN EVOSERVIS používa prístupové údaje, ktoré mu boli doručené pri prvotnej registrácii.

Po prihlásení do EN EVOSERVIS má uchádzač vo svojom profile Prehľad zákaziek, v ktorom po otvorení zákazky bude mať prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov uverejnených v časti Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO.

Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO.

Predloženie elektronickej ponuky je bližšie opísané v SP Časť A.5 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV. Predloženie ponúk. V prípade otázok, resp. žiadosti o vysvetlenie bude záujemca/uchádzač komunikovať s verejným obstarávateľom výhradne prostredníctvom komunikačného rozhrania EN EVOSERVIS v zmysle SP Časť A.

2. Verejný obstarávateľ určil pre predloženie elektronickej ponuky formát kódovania a šifrovania PDF. V elektronicky podanej ponuke musia byť jednotlivé dokumenty v ponuke podpísané oprávnenou osobou a môžu byť predložené ako kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe.

3. Nadlimitná zákazka je realizovaná postupom podľa § 66 ods. 7 druhá veta ZVO, tzv. super-reverzná verejná súťaž.

4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH: od 180 000,00 do 250 000,00 EUR

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena na poskytnutie služby presiahne vyčlenený finančný limit verejného obstarávateľa.

6.Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom podľa bodov č. III.1.1) a III.1.3) tohto oznámenia Jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.

7. Uchádzač, s ktorým bude podpísaná Zmluva a jeho prípadní subdodávatelia, ktorí sú povinní byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (RPVS), musia byť pred podpisom predmetnej rámcovej dohody zapísaní v RPVS.

8.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku.

9. V prípade uzatvorenia Zmluvy je úspešný uchádzač/poskytovateľ povinný zložiť výkonovú záruku vo výške 7000,00 EUR v súlade s bodom 6.3. Zmluvy.

10. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v súťažných podkladoch.

11. Predmetné verejné obstarávanie nie je: a) zelené verejné obstarávanie

b) obstarávanie inovácií, ani c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/05/2022