Dostawy - 248082-2020

28/05/2020    S103

Polska-Kraków: Urządzenia komputerowe

2020/S 103-248082

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Krajowy numer identyfikacyjny: 00000156003300
Adres pocztowy: ul. Warszawska 24, budynek W-9/pok. 110
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-155
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Banach
E-mail: zampub@pk.edu.pl
Tel.: +48 126282648
Faks: +48 126282072

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.pk.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej

Numer referencyjny: KA-2/011/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów typu all-in-one 18 sztuk, serwera rack 1 sztuka, komputera przenośnego 1 sztuka, urządzenia wielofunkcyjnego 1 sztuka dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 131 736.96 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa komputerów typu all-in-one na potrzeby użytkowników biblioteki

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213000 Komputery osobiste
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa komputerów typu all-in-one na potrzeby użytkowników biblioteki. Ilość: 18 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki realizacji zamówienia, zostały zawarte również w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do

SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 25
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa serwera rack 19" dla biblioteki

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
48820000 Serwery
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa serwera rack 19” dla biblioteki. Ilość: 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia, zostały zawarte również w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Pojemność pamięci RAM / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji producenta / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: Dołączone opcjonalnie dodatkowe wyposażenie / Waga: 15
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego. Ilość: 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia, zostały zawarte również w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla sekcji programu Erasmus

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego, pozwalającego na drukowanie, skanowanie i kopiowanie dokumentów dla sekcji programu Erasmus. Ilość: 1 sztuka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki realizacji zamówienia, zostały zawarte również w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 037-087021
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: KA-2/011/2020
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa serwera rack 19" dla biblioteki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: System Data sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 42
Miejscowość: Mielec
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 39-300
Państwo: Polska
E-mail: systemdata@systemdata.pl
Tel.: +48 175818282
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 36 900.00 PLN
Najtańsza oferta: 62 463.09 PLN / Najdroższa oferta: 63 383.13 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: KA-2/011/2020
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa komputerów typu all-in-one na potrzeby użytkowników biblioteki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: KA-2/011/2020
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: KA-2/011/2020
Część nr: 4
Nazwa:

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla sekcji programu Erasmus

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224584740

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224584740
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dział VI, art. 179 – art. 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224584740
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/05/2020