Dostawy - 248204-2020

28/05/2020    S103

Polska-Warszawa: Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca

2020/S 103-248204

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 165-404463)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres pocztowy: ul. Wieżowa 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-147
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Ziętek
E-mail: zp@pansa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pansa.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.pansa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa systemu rejestracji audio i wideo dla FIR Warszawa

Numer referencyjny: AZP-2225-17/73/2019
II.1.2)Główny kod CPV
32300000 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa systemu rejestracji audio i wideo w ośrodkach operacyjnych FIR Warszawa (Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Poznań, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, Modlinie, Łódź, Radom, Lublin, Rzeszów).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 165-404463

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: