Diensten - 248205-2018

09/06/2018    S109    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Amadora: Onderhouden van sier- en recreatietuinen

2018/S 109-248205

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Freguesia de Mina de Água
510833330
Praceta Moinho da Boba, 10 C, Casal de São Brás
Amadora
2700-590
Portugal
E-mail: geral@jf-minadeagua.pt
NUTS-code: PT170

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jf-minadeagua.pt/

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na freguesia de Mina de Água

Referentienummer: CP-2/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77311000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 635 638.68 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1 — Aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na freguesia de Mina de Água numa área total de 89 893,51m2

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 256 877.64 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2 — Aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na freguesia de Mina de Água numa área total de 117 774,47m2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 378 761.04 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/06/2018