Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 248293-2014

Kompaktansicht anzeigen

22/07/2014    S138

România-Bucuresti: Servicii de incinerare

2014/S 138-248293

Anunț de atribuire a contractului

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Autoritatea pentru Suprevegherea si Protectia Animalelor
Adresă: Calea Calarasilor nr. 179, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030614
Țară: România
În atenția: Popa Dragos Stefan
E-mail: popa.dragos@aspa.ro
Telefon: +40 213129515
Fax: +40 213129510

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.aspa.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului
Acord-cadru de servicii incinerare cadavre caini.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: La sediul prestatorului.

Cod NUTS RO32 Bucureşti - Ilfov

II.1.3)Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Servicii incinerare cadavre caini conform caietului de sarcini anexat. Cantitatile minime si maxime estimate sunt prevazute la punctul 4 din caietul de sarcini. Valoarea estimata minima si maxima a acordului-cadru precum si a contractelor subsecvente se regaseste in caietul de sarcini la punctul 4.
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

98371120 Servicii de incinerare

II.1.6)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.2)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 692 730 RON
Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de participare

Numărul anunțului în JOUE: 2014/S 94-164881 din 16.5.2014

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: 3485 Denumire: Acord-cadru servicii incinerare
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
14.7.2014
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: SC Stericycle Romania SRL
Adresă: Sos. Giurgiului nr. 5
Localitate: Jilava
Cod poștal: 077120
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 1 354 000 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 1 014 930 RON
Fără TVA
V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita respectivilor reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de art. 46 alin. (1) din OUG nr. 34/2006; documente edificatoare: declaratia privind calitatea de participant la procedura (formularul nr. 6).
VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / 218900745
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro

VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Biroul Juridic Contencios si Resurse Umane
Adresă: Calea Calarasilor nr. 179, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 060314
Țară: România
E-mail: aurelia.mirea@aspa.ro
Telefon: +40 213129555
Fax: +40 213129510

VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
17.7.2014