Usługi - 248359-2020

28/05/2020    S103

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 103-248359

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Ignatianum w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 6761687491
Adres pocztowy: ul. Kopernika 26
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Granat, Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: zp@ignatianum.edu.pl
Tel.: +48 123999614
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ignatianum.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.ignatianum.edu.pl/przetargi
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z usługami serwisu gwarancyjnego”

Numer referencyjny: 205/BZP/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie (zwanego dalej również „Systemem Zintegrowanym” lub w skrócie „SZ”) wraz z usługami Serwisu Gwarancyjnego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72514200 Usługi rozbudowy systemów komputerowych
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
71356300 Usługi wsparcia technicznego
48190000 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
51610000 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
42961100 System kontroli dostępu
72300000 Usługi w zakresie danych
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
48440000 Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72514000 Usługi zarządzania udogodnieniami komputerowymi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31- 501 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie (zwanego dalej również „Systemem Zintegrowanym” lub w skrócie „SZ”) wraz z usługami Serwisu Gwarancyjnego. Zamówienie będzie realizowane przyrostowo, to znaczy, że SZ będzie wdrażany w Etapach/ Podetapach, które będą realizować wymagania z SIWZ (wraz z załącznikami), zobowiązania Wykonawcy z jego oferty oraz ustalenia Stron z Analizy Przedwdrożeniowej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej;

b) opracowanie i Wdrożenie Systemu Zintegrowanego u Zamawiającego wraz z dostarczeniem niezbędnych komponentów SZ (w szczególności dostarczenie i udzielenie licencji na oprogramowanie: do systemu planowania zasobów typu ERP, z ang. Enterprise Resource Planning, systemu kontroli dostępu (wraz z niezbędnym sprzętem), systemu personalizacji oraz modułu do obsługi sylabusów (zamówienie nie obejmuje dostarczenia i udzielenia licencji do systemu USOS *), który będzie spełniać wszystkie wymagania opisane w SIWZ, w szczególności w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ – załącznik nr 1A do SIWZ), dokumencie pn. Dodatkowe Funkcjonalności zadeklarowane w ofercie Wykonawcy w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert „Dodatkowe Funkcjonalności” do spełnienia w Systemie Zintegrowanym (o ile zostały zadeklarowane przez Wykonawcę w ramach tego kryterium) i Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU – załącznik nr 5 do SIWZ);

* USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) to system do zarządzania tokiem studiów, do którego Zamawiający posiada prawa majątkowe i autorskie z tytułu uczestnictwa jako członek założyciel w konsorcjum uczelni MUCI (Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji) powołane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. System USOS stanowi komponent SZ i podlega Wdrożeniu w ramach niniejszego zamówienia);

c) przeprowadzenie usług szkoleniowych;

d) udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę gwarancji na SZ i rękojmi równej okresowi gwarancji, której bieg rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu Odbioru Wdrożenia SZ i kończy z upływem dnia 31.08.2023 r.

e) świadczenie usług Serwisu Gwarancyjnego dla zapewniania prawidłowego działania SZ zgodnie z jego przeznaczeniem obejmującego świadczenie usług serwisowych (usuwanie Błędów Zwykłych, Błędów Krytycznych/ Awarii, Usterek oraz Wad), świadczenie usług podstawowych oraz usług nowelizacji oprogramowania, a także usług dodatkowych - Prac Rozwojowych (te ostatnie o ile zostaną zaoferowane przez Wykonawcę w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert „Prace Rozwojowe”) w okresie liczonym od dnia podpisania Protokołu Odbioru Wdrożenia SZ do dnia 31.08.2023 r

f) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu Dokumentacji;

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1A do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”, w załączniku nr 1B do SIWZ - Harmonogram Wstępny, dokumencie pn. Dodatkowe Funkcjonalności (do zadeklarowania w ofercie Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert do spełnienia w wykonanym Systemie Zintegrowanym) oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ.

Znaczenia słów, wyrażeń, skrótów, etc. zapisanych dużą literą należy szukać w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ (szczególnie w rozdz. I, Postanowienia Wstępne/ Definicje).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika Projektu (DKP) / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Prace Rozwojowe (PR) / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe Funkcjonalności (DF) / Waga: 25 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni nr POWR.03.05.00-00-Z203/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej: 65 000, 00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy, 00/100). Szczegółowe wymagania dot. wadium zawarte są w rozdz. IX SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

(informacja ta zamieszczona została w tym polu ogłoszenia z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w poszczególnych sekcjach /polach ogłoszenia):

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (określone Sekcji III.1.3 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu) oraz którzy niepodlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art.24 ust.1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie (wypełniony formularz)Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (wg. wzoru stanowiącego zał nr 2 doS IWZ) w formie i na zasadach określonych w rozdziale VI SIWZ, dotyczące:

a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich)

b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu ustalenia czy nie zachodzi podstawa do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art.24ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej pod adresemhttps://www.ignatianum.edu.pl/przetargi informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp zawarto w Załączniku nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdz. VII pkt 2.2. SIWZ (wykaz tych dokumentów i oświadczeń został ujęty także w sekcji VI.3. niniejszego ogłoszenia) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu.

O dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne można dowiedzieć się z pkt. 3.16 rozdz.VII SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c.d. tekstu z Sekcji III.1.3 - Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe (cd. tekstu z pola minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Sekcji III.1.3., który kończy się na pkt. 7):

8. Specjalista ds. kontroli jakości – osoba spełniająca łącznie następujące wymagania:

a. posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji projektów IT,

b. posiada certyfikat potwierdzający znajomość metodyki kontroli jakości wg. normy ISO 9001 lub równoważny (przez równoważny Zamawiający rozumie certyfikat lub dokument równoważny dla certyfikatu, który potwierdza co najmniej takie kompetencje, jakie potwierdza certyfikat wymieniony w wymaganiach dla specjalisty ds. jakości projektu, wystawiony przez podmiot, który prowadzi działalność polegającą na weryfikacji i potwierdzaniu umiejętności; Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy;),

c. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w realizacji co najmniej jednego zakończonego projektu informatycznego obejmującego wdrożenie systemu informatycznego w uczelni wyższej o wartości projektu co najmniej 1 000 000 zł brutto;

9. Programiści (2 osoby) – każda osoba spełniająca łącznie następujące wymagania:

a. posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji projektów IT,

b. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w realizacji co najmniej dwóch zakończonych projektów informatycznych obejmujących wdrożenie systemów informatycznych w uczelniach wyższych o wartości każdego projektu co najmniej 1 000 000 zł brutto;

10. Ekspert techniczny – osoba spełniająca łącznie następujące wymagania:

a. posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji projektów IT,

b. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w realizacji co najmniej dwóch zakończonych projektów informatycznych obejmujących wdrożenie systemów informatycznych w uczelniach wyższych o wartości każdego projektu co najmniej 500 000 zł brutto, których elementem była integracja systemu USOS z innym systemem spośród: system typu ERP, system kontroli dostępu, system personalizacji;

Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniające minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości i odpowiednie do funkcji jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże osoby, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia.

Na potrzeby niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wskazuje, że poprzez zintegrowany system informatyczny rozumie: system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem lub instytucją, zorganizowany modułowo, obejmujący znaczący obszar działalności przedsiębiorstwa lub instytucji.

c.d. w polu poniżej

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca złoży wraz z ofertą wypełniony formularz JEDZ (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) na zasadach określonych w rozdz VI SIWZ dotyczący:

a) wykonawcy (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie);

b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Na potwierdzenie czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów (np. zobowiązania podmiotu trzeciego, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ)określających w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w Rozdz. VII pkt. 2.1. SIWZ to jest:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanieuzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy) - potwierdzające spełnianie warunku określonego wrozdz. V pkt. 1.3.1 SIWZ

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4A do SIWZ.

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -potwierdzający spełnianie warunku określonego w rozdz. V pkt. 1.3.2. SIWZ. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr4B do SIWZ.

Zasady i forma składania oświadczeń i dokumentów zostały określone w rozdz. VII ust. 3 SIWZ, a także w rozdz. VI ust. 1 SIWZ (dot. JEDZ) i rozdz. VI ust. 3 SIWZ (dot. dokumentów dot. podmiotów trzecich).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

* 1.3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

* 1.3.1) wykaże, że w okresie ostatnich 6 (sześciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie następujące usługi dotyczące systemów informatycznych to jest:

* 1.3.1.1) co najmniej dwie zakończone usługi wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego o wartości co najmniej 1 800 000 zł brutto każda, z czego przynajmniej jedno zamówienie dot. dostawy i wdrożenia systemu typu ERP dla obszaru zarządzania finansami, kadrami w uczelni wyższej oraz

* 1.3.1.2) co najmniej dwie zakończone usługi wdrożenia systemu informatycznego USOS w uczelni wyższej o wartości co najmniej 500 000 zł brutto każda i każda z nich co najmniej w obszarach: tok studiów, stypendia, płatności, wirtualny dziekanat, pensum, dyplomy oraz

* 1.3.1.3) co najmniej dwie zakończone usługi wdrożenia lub rozbudowy informatycznego systemu kontroli dostępu wraz z integracją z systemem personalizacji kart w uczelni wyższej oraz

* 1.3.1.4) co najmniej jedną zakończoną usługę obejmującą swoim zakresem integrację systemu personalizacji kart z systemem do obsługi toku studiów lub systemem typu ERP w uczelni wyższej;

Dopuszczalne jest wykazanie spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez wykazanie należytej realizacji umów łączących w swoim zakresie przedmiotowym usługi określone w poszczególnych pkt. 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4 * niniejszego Rozdz. V SIWZ np. poprzez wykazanie co najmniej dwóch kompleksowych umów, z których każda obejmowała wymagane do spełnienia zakresy, w szczególności o wymaganym poziomie wartościowym (zgodnie z warunkami dla poszczególnych usług określonymi w Rozdz. V SIWZ w pkt. 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4 *).

Na potrzeby niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wskazuje, że poprzez Zintegrowany System Informatyczny rozumie: system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem lub instytucją, zorganizowany modułowo, obejmujący znaczący obszar działalności przedsiębiorstwa lub instytucji.

(* numeracja wg. Rozdz. V. SIWZ)

* 1.3.2) dysponuje (lub będzie dysponował na etapie realizacji Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego) i skieruje do wykonania zamówienia zespół osób składający się co najmniej z:

(* numeracja wg. Rozdz. V. SIWZ)

1. Kierownika Projektu – osoba spełniająca łącznie następujące wymagania:

a. posiada znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzoną aktualnym certyfikatem na poziomie PRINCE2 Practitioner® lub równoważny (przez równoważny Zamawiający rozumie certyfikat lub dokument równoważny dla certyfikatu PRINCE2 Practitioner®, potwierdzający znajomość formalnej metodyki zarządzania projektami uwzględniającej co najmniej: planowanie projektu, zarządzanie zasobami projektu, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie jakością, zarządzanie zmianami, wystawiony przez podmiot, który prowadzi działalność polegającą na weryfikacji i potwierdzaniu umiejętności; Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy),

b. posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT,

c. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła rolę kierownika w co najmniej dwóch zakończonych projektach informatycznych obejmujących wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w uczelni wyższej o wartości każdego projektu co najmniej 1 500 000 zł brutto;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Architekta projektu – osoba spełniająca łącznie następujące wymagania:

a. posiada certyfikat TOGAF 9 lub równoważny (przez równoważny Zamawiający rozumie certyfikat lub dokument równoważny dla certyfikatu, który potwierdza co najmniej takie kompetencje, jakie potwierdza certyfikat wymieniony w wymaganiach dla architekta projektu, wystawiony przez podmiot, który prowadzi działalność polegającą na weryfikacji i potwierdzaniu umiejętności; Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy),

b. posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT,

c. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła rolę architekta projektu w co najmniej dwóch zakończonych projektach informatycznych obejmujących wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w uczelni wyższej o wartości każdego projektu co najmniej 1 500 000 zł brutto;

3. Analityka - osoba spełniająca łącznie następujące wymagania:

a. posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wdrażania projektów IT,

b. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła rolę analityka projektu w co najmniej jednym zakończonym projekcie informatycznym obejmującym wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w uczelni wyższej o wartości projektu co najmniej 1 500 000 zł brutto;

4. Specjaliści ds. wdrożeń systemu typu ERP (3 osoby) – każda osoba spełniająca łącznie następujące wymagania:

a. posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wdrażania projektów IT,

b. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w co najmniej jednym zakończonym projekcie informatycznym obejmującym wdrożenie informatycznego systemu klasy ERP o wartości projektu co najmniej 1 500 000 zł brutto;

5. Specjaliści ds. wdrożeń systemu USOS (2 osoby) – każda osoba spełniająca łącznie następujące wymagania:

a. posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wdrażania projektów IT,

b. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w co najmniej dwóch zakończonych projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu USOS w uczelni wyższej, o wartości każdego projektu co najmniej 350 000 zł brutto;

6. Specjaliści ds. wdrożeń systemu kontroli dostępu (2 osoby) – każda osoba spełniająca łącznie następujące wymagania:

a. posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wdrażania projektów IT,

b. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w co najmniej dwóch zakończonych projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu kontroli dostępu w uczelni wyższej;

7. Tester – osoba spełniająca łącznie następujące wymagania:

a. posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji projektów IT,

b. posiada certyfikat ISTQB lub równoważny (przez równoważny Zamawiający rozumie certyfikat lub dokument równoważny dla certyfikatu, który potwierdza co najmniej takie kompetencje, jakie potwierdza certyfikat wymieniony w wymaganiach dla testera projektu, wystawiony przez podmiot, który prowadzi działalność polegającą na weryfikacji i potwierdzaniu umiejętności; Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy),

c. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w testowaniu co najmniej dwóch zakończonych projektów informatycznych obejmujących wdrożenie systemów informatycznych w uczelniach wyższych o wartości każdego projektu co najmniej 1 000 000 zł brutto

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków c.d. tekstu z niniejszej Sekcji III.1.3) Zdolność Techniczna i Zawodowa -został umieszczony powyżej w Sekcji III.1.2

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowiących załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Akademia Ignatianum w Krakowie, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26 w budynku Zofijówka, w Sali Senackiej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Składanie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na zasadach określonych w SIWZ.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert (art. 85 Pzp)

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp

Zostanie zastosowana procedura odwrócona zgodnie z art 24aa Pzp

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:a) aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp, wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofertb) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lubinnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu;

c) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z ceidg, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia stanowi zał nr 8 do SIWZ

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wzór oświadczenia stanowi zał nr 9 do SIWZ

Ofertę stanowi: formularz ofertowy - wzór określa zał nr 1 do SIWZ.Wraz z ofertą składa się:

Wypełniony/e formularz/e JEDZ

Dowód na dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów (o ile dot.), o czym mowa w sekcji III.1.3)ogłoszenia

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeślidot)

Dokument potwierdzający uprawienie do podpisania oferty (np. dokument rejestrowy/ pełnomocnictwo)

Dowód wniesienia wadium

Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dot)

Sposób porozumiewania się z wykonawcami został opisany w rozdz. VIII SIWZ

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej maksymalnej ceny brutto oferty, w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp (Rozdz. XVII SIWZ). Dalsze wymagania /formalności przed podpisaniem umowy zostały zawarte w rozdz. XVI SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2020