Services - 248383-2018

09/06/2018    S109    Services - Avis de marché - Procédure ouverte 

Belgique-Anvers: Services de déplacement

2018/S 109-248383

Avis de marché

Services

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Woonhaven Antwerpen
Adresse postale: Jan Denucéstraat 23
Ville: Antwerpen
Code NUTS: BE211
Code postal: 2020
Pays: Belgique
Point(s) de contact: De heer dienst aankoop
Courriel: aankopen@woonhaven.be
Téléphone: +32 32136700
Fax: +32 32136790

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.woonhaven.be

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/254/KO/2018
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://eten.publicprocurement.be
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Sociale huisvestingsmaatschappij
I.5)Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Raamcontract voor verhuisbewegingen van huurders Woonhaven

Numéro de référence: WA/CVL/2018/HERVERH/VERHUISBEW
II.1.2)Code CPV principal
98392000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Zie II.2.4.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BE211
Lieu principal d'exécution:

Patrimonium Woonhaven Antwerpen.

II.2.4)Description des prestations:

Het doel van deze opdracht is het aanstellen van een verhuisfirma voor de verhuis van de huurders van panden van Woonhaven Antwerpen naar een nieuw pand van Woonhaven Antwerpen.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Plan van aanpak / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Niet gespecifieerd.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

* De inschrijver voegt een verklaring op eer toe aan zijn offerte waarin hij verklaart dat hij:

— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen,

— niet in staat van faillissement of vereffening verkeert,

— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem,

— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast,

— voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid,

— in orde is met betaling van de belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of van het land waar de inschrijver gevestigd is,

— zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen, opeisbaar in het kader van de kwalitatieve selectie, of deze inlichtingen niet verstrekt heeft.

De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. Daartoe zal de aanbestedende overheid de inlichtingen of documenten, die zij kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan bekomen, opvragen.

* De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure en met alle middelen die zij dienstig acht, inlichtingen inwinnen over de situatie van om het even welke kandidaat of inschrijver.

* Kopie van de authentieke akte of onderhandse akte waaruit de bevoegdheid van de gemachtigde blijkt of een afschrift van zijn volmacht.

*De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1o hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;

2o hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. * De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

1. De totale omzet dient minimum 3 miljoen euro per jaar te bedragen.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. * een lijst van in volume gelijkaardige overheidsopdrachten die de laatste 3 jaar zijn uitgevoerd, de naam van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren (ten minste 3 referenties);

* een attest van de opdrachtgever i.v.m. de uitvoering van dergelijke opdrachten, waarin aangetoond wordt dat de inschrijver ervaring heeft met het uitvoeren van de diensten binnen de vooropstelde termijnen;

* een nota waaruit blijkt dat de inschrijver over de nodige middelen en medewerkers beschikt om de opdracht uit te voeren en waarin de inschrijver alle logistieke middelen beschrijft (ladderliften, camionetten, vrachtwagens, edm) waarover hij beschikt;

* een attest van lidmaatschap van de Belgische kamer der verhuizers of een attest van het land waarin de dienstverlener gevestigd is.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

1. /

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 06/09/2018
Heure locale: 10:30
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
néerlandais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 04/01/2019
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 06/09/2018
Heure locale: 10:30
Lieu:

Woonhaven Antwerpen - Zaal Europa, Jan Denucéstraat 33 (groene toren) te 2020 Antwerpen.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

De offertes kunnen elektronisch ingediend worden.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Raad van Staten
Ville: nvt
Pays: Belgique
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Raad van Staten
Ville: nvt
Pays: Belgique
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/06/2018