Diensten - 248473-2020

28/05/2020    S103

Spanje-Reus: Pakketvervoer

2020/S 103-248473

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección de Activa Mútua 2008, Mútua Colaboradora con la Seguridad Social número 3
Nationaal identificatienummer: G43941442
Postadres: Avenida de la Cambra de Comerç, 44
Plaats: Reus
NUTS-code: ES514 Tarragona
Postcode: 43204
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección de Activa Mútua 2008, Mútua Colaboradora con la Seguridad Social número 3
E-mail: licitacion@activamutua.es
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.activamutua.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yYcq7w6C%2F5I%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qmsRZFnYpXMSugstABGr5A%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yYcq7w6C%2F5I%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de mensajería, paquetería y valija interna para todos los centros de Activa Mútua 2008

Referentienummer: LSV112020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60161000 Pakketvervoer
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de mensajería, paquetería y valija interna para todos los centros de Activa Mútua 2008.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 244 200.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1. Servicio de envío de mensajería y paquetería

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60161000 Pakketvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Servicio de envío de mensajería y paquetería.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: 3.1. Herramienta informática / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: 2.1. Oferta económica / Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 55 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Posible prórroga de hasta doce meses.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2. Servicio de envío de valija interna entre los distintos centros de Activa Mútua

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64122000 Interne kantoorbodediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2. Servicio de envío de valija interna entre los distintos centros de Activa Mútua.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: 3.1. Herramienta informática / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: 2.1. Oferta económica / Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 56 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Posible prórroga de hasta doce meses.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— capacidad de obrar,

— no prohibición para contratar,

— no estar incurso en incompatibilidades,

— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— cumplimiento con las obligaciones tributarias.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Otros. Descripción: según especificaciones pliegos.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— medidas de gestión medioambiental. Descripción: apartado D,

— otros. Descripción: según especificaciones pliegos.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones de tipo ambiental. Descripción: la recuperación o reutilización de los envases y embalajes, o productos usados. La recogida y reciclado de los desechos o de los productos usados a cargo del contratista.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Activa Mútua 2008.

Datos de dirección:

— calle: Avenida Cambra Comerç, 44 (Polígono Industrial Tecnoparc),

— código postal: 43204,

— población: Reus,

— país: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
E-mail: tribunal_recursos.contractuales@hacienda.gob.es
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/05/2020