Dienstleistungen - 248522-2020

Submission deadline has been amended by:  375586-2020
28/05/2020    S103

Polska-Zamość: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

2020/S 103-248522

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 10
Miejscowość: Zamość
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Magdziak
E-mail: zammagdziak@szpital.zam.pl
Tel.: +48 846773281
Faks: +48 846386669
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.zam.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie podstawowym oraz przewozu osób na dializoterapię

Numer referencyjny: AG.ZP.3320.12.20
II.1.2)Główny kod CPV
60130000 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie podstawowym oraz przewozu osób na dializoterapię.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 598 730.47 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1 – Transport sanitarny

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60130000 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres całodobowej obsługi obejmuje przewóz:

— chorych wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania badania diagnostycznego w innym podmiocie leczniczym,

— chorych do innego podmiotu leczniczego gdy leczenie nie może być kontynuowane w oddziałach Zamawiającego,

— osób z dysfunkcją narządu ruchu, niezdolnych do korzystania ze środków komunikacji masowej do miejsca zamieszkania po zakończonym leczeniu,

— materiałów do badań.

Orientacyjna liczba kilometrów związana z realizacją zadania to 606 992 km w tym 17 868 km w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

Przewóz wykonywany karetkami przewozowymi, z obsadą zespołu:

a) kierowca z uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy – 215 136 km;

b) kierowca z uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy z sanitariuszem – 280 010 km;

c) kierowca z uprawnieniami do udzielana pierwszej pomocy z ratownikiem – 111 846 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 293 352.07 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2 – Przewóz osób na dializoterapię

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60130000 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis zamówienia:

Orientacyjna liczba kilometrów związana z realizacją zadania to 1 220 768 km

Przewóz wykonywany karetkami przewozowymi, z obsadą zespołu:

a) kierowca z uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy – 1 126 506 km;

b) kierowca z uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy oraz osoba do pomocy z uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy lub sanitariusz – 94 262 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 305 378.40 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, sala 210, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1. formularz „Oferta Wykonawcy”.

2. oferta cenowa przygotowana dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na str. 13 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.

Inne wymagane dokumenty:

1. Dowód wniesienia wadium.

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – jednolity europejski dokument zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02 - 676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2020