Services - 248535-2022

10/05/2022    S90

Finland-Helsinki: Organisation of architectural design contests

2022/S 090-248535

Design contest notice

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Helsingin kaupunki
National registration number: 0201256-6
Postal address: PL 58226
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postal code: 00099
Country: Finland
Contact person: Marja-Liisa Heikkilä
E-mail: marjaliisa.heikkila@hel.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.hel.fi/suunnittelukilpailut
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://hel.fi/suunnittelukilpailut
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Suunnittelutarjouskilpailu, Kruunuvuorenranta asuinkortteli 49338

Reference number: 2825001058_2825002045
II.1.2)Main CPV code
71230000 Organisation of architectural design contests
II.2)Description
II.2.4)Description of the procurement:

Helsingin kaupunkiympäristön Asuntotuotanto järjestää suunnittelu- ja tarjouskilpailun Kruunuvuorenrannan alueelle korttelin 49338 kaavatonteille 1 ja 2 rakennettavien ARA-rahoitteisten asuinkerrostalojen, niitä palvelevan pihakannen alaisen autohallin sekä tontille 3 sijoittuvan korttelipihan suunnittelusta. Kilpailun tarkoituksena on löytää kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma korttelikokonaisuuden toteuttamiseksi.

Kilpailu järjestetään suunnittelu- ja tarjouskilpailu –hankintamenettelynä. Kilpailu on arkkitehtisuunnittelijan valintamenettely, jolla pyritään löytämään laadultaan ja kustannuksiltaan tasapainoinen suunnitteluratkaisu ara-rahoitteisten kohtuuhintaisten asuinkohteiden rakentamiseksi.

Kilpailuvaihe alkaa elokuussa 2022.

Kilpailun voittaja julkistetaan julkistamistilaisuudessa tammikuussa 2023.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.10)Criteria for the selection of participants:

Kilpailu on suunnittelukilpailu, johon kutsutaan osallistumishakemusten perusteella 3-4 osanottajaa. Asuntotuotanto suorittaa osallistujien valinnan.

Osallistujat valitaan ilmoittautuneiden, vähimmäisvaatimukset täyttäneiden ehdokkaiden joukosta pisteyttämällä referenssihankkeita. Referensseistä voi saada enintään 20 pistettä (laatuarvioitava referenssi 1, max. 12 p, laatuarvioitava referenssi 2, max. 8 p). Eniten pisteitä saaneet 2-3 hakijaa valitaan mukaan suunnittelukilpailuun, jonka lisäksi 1 kilpailija arvotaan. Arvonta suoritetaan vähimmäisvaatimukset täyttäneiden ja vähintään 10 pistettä referenssien arvioinnissa saaneiden ehdokkaiden joukosta. Tasapistetilanteessa tilanne ratkaistaan arvonnalla. Esittämättä jätetystä referenssistä saa 0 pistettä.

Kilpailuun eivät voi osallistua arviointiryhmän jäsenet, asiantuntijat tai sihteeri, eivätkä näiden yhtiökumppanit tai lähiomaiset. Myös sellaiset henkilöt ovat esteellisiä, jotka ovat osallistuneet kilpailuohjelman laadintaan tai muulla tavoin kilpailun järjestelyihin sellaisella tavalla, että näillä on siitä muihin verrattuna selvää etua.

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET YLEISESTI:

• Kilpailuun ilmoittautuvan työryhmän tulee olla pätevyydeltään riittävä hankinnan kohteena olevan pää-, arkkitehti- ja pihasuunnittelutehtävän suorittamiseen

• Työryhmään tulee nimetä vähintään kolme henkilöä, pääsuunnittelija, projektiarkkitehti ja pihasuunnittelija.

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET PÄÄSUUNNITTELIJA:

• Kelpoisuus asuinkerrostalojen Vaativa+ -vaativuusluokan rakennussuunnittelutehtävän suorittamiseen

• Arkkitehdin tutkinto suoritettu (teknillistieteellinen yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto). Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla esittää opetushallituksen päätös korkeakoulututkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon.

• Toiminut pääsuunnittelutehtävissä vähintään 12 kk viimeisen 3 vuoden aikana.

• Toiminut pääsuunnittelijana tietomallintamalla toteutetussa asuinhankkeessa viimeisen 3 vuoden aikana.

• Henkilön tulee kyetä toimimaan kilpailun ja jatkosuunnittelun aikana suomen kielellä.

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET PROJEKTIARKKITEHTI:

• Arkkitehdin tutkinto suoritettu (teknillistieteellinen yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto). Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla esittää opetushallituksen päätös korkeakoulututkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon.

• Toiminut projektiarkkitehtina vähintään 12 kk viimeisen 3 vuoden aikana.

• Toiminut projektiarkkitehtina tietomallintamalla toteutetussa hankkeessa viimeisen 3 vuoden aikana.

• Henkilön tulee kyetä toimimaan kilpailun ja jatkosuunnittelun aikana suomen kielellä

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET RAKENNUSSUUNNITTELIJA:

• Henkilö voi olla myös sama, kuin projektiarkkitehdiksi tai pääsuunnittelijaksi nimetty henkilö, mikäli vaatimukset täyttyvät.

• Kelpoisuus asuinkerrostalojen Vaativa+ -vaativuusluokan rakennussuunnittelutehtävän suorittamiseen.

• Arkkitehdin tutkinto suoritettu (teknillistieteellinen yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto). Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla esittää opetushallituksen päätös korkeakoulututkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon.

• Toiminut rakennussuunnittelijana vähintään 12 kk viimeisen 3 vuoden aikana.

• Toiminut tietomallintamalla toteutetussa hankkeessa rakennussuunnittelijana viimeisen 3 vuoden aikana.

• Henkilön tulee kyetä toimimaan kilpailun ja jatkosuunnittelun aikana suomen kielellä.

Vaativa+ -vaativuusluokan kelpoisuuden edellytykset on kuvattu linkistä latautuvassa asiakirjassa: http://www.pksrava.fi/doc/tulkintakortit/MRL-120f01B.pdf

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET PIHASUUNNITTELIJA:

• Maisema-arkkitehdin koulutus. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla esittää opetushallituksen päätös korkeakoulututkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon.

• 4 vuotta kokemusta maisema-arkkitehdin suunnittelutehtävissä.

• Toiminut maisema-arkkitehtinä vähintään 12 kk viimeisen 3 vuoden aikana uudisasuinkerrostalokohteissa.

• Henkilön tulee kyetä toimimaan kilpailun ja jatkosuunnittelun aikana suomen kielellä.

PISTEYTETTÄVÄT REFERENSSIT

Pisteytykseen voi esittää enintään kaksi (2) referenssihanketta, joista referenssi 1 on pakollinen. Referensseihin liittyvät vaatimukset on kerrottu osallistumispyynnön liitteessä: Laatuarviointilomake. Referenssien tiedot tulee toimittaa Laatuarviointilomakkeella osallistumishakemuksen liitteenä.

Laatuarviointiin esitettävien referenssien esittelymateriaali on toimitettava osallistumishakemuksen liitteenä. Vaatimukset esittelymateriaalille ja sen toimittamiselle on esitetty Laatuarviointilomakkeessa.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.2)Type of contest
Restricted
Minimum number: 3
Maximum number: 4
IV.1.7)Names of participants already selected:
IV.1.9)Criteria for the evaluation of projects:

Kilpailuehdotusten laatuarvioinnissa tullaan kiinnittämään huomiota kaupunkikuvallisten, arkkitehtonisten, toiminnallisten, teknisten ja taloudellisten vaatimusten tasapainoiseen ratkaisuun sekä ehdotusten kehityskelpoisuuteen.

Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin:

KAUPUNKIKUVALLISET ASIAT

• suunnitteluratkaisun kokonaisote ja arkkitehtuurin laadukkuus

• kaupunkikuvallinen laatu ja paikan ominaisuuksien hyödyntäminen

• visuaalinen ja toiminnallinen liittyminen ympäristöön

• pihaympäristön maisema-arkkitehtuurin viihtyisyys

• arkkitehtuurin omaleimaisuus

RAKENNUSSUUNNITTELU

• onnistunut ja innovatiivinen arkkitehtoninen kokonaisote ja omaleimaisuus

• kustannusten ja laadun tasapaino

• soveltuvuus kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon

• asuntojen viihtyisyys ja toimivuus

• asuntopohjien laadukkuus ja innovatiivisuus

• yhteistilojen ja liikennetilojen viihtyisyys ja toimivuus

• rakennusten ja pihakannen liittyminen kävelykujien katutilaan

• ratkaisun rakennetekninen toteuttavuus

• toteutuskelpoisuus

Ehdotussuunnitelman tulee olla toteutuskustannuksiltaan riittävän edullinen tullakseen valituksi jatkosuunnittelun pohjaksi. Arviointiryhmä tulee pyytämään ulkopuoliselta asiantuntijalta kilpailuehdotuksista kustannusvertailun.

Suunnittelutyön hinta ei vaikuta kokonaisarviontiin. Tarjottu hinta ei kuitenkaan saa merkittävästi poiketa Asuntotuotannon vastaavien hankkeiden maksamista suunnittelupalkkioista.

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of projects or requests to participate
Date: 10/06/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Date of dispatch of invitations to participate to selected candidates
Date: 08/08/2022
IV.2.4)Languages in which projects or requests to participate may be drawn up:
Finnish
IV.3)Rewards and jury
IV.3.1)Information about prize(s)
A prize/prizes will be awarded: yes
Number and value of the prize(s) to be awarded:

Kullekin kilpailuun kutsutulle ja hyväksytyn kilpailuehdotuksen jättäneelle suunnitteluryhmälle maksetaan 25 000,00 euron (sis. alv 24 %) suuruinen palkkio.

Palkkio maksetaan kilpailun ratkettua.

Palkkiot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta, joka pidättää niistä 10 % kilpailijoiden nimeämän tuomarin palkkiota ja muita kuluja varten.

IV.3.2)Details of payments to all participants:
IV.3.3)Follow-up contracts
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest: yes
IV.3.4)Decision of the jury
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity: no
IV.3.5)Names of the selected members of the jury:

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/58402/notice/82313

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Sörnäistenkatu 1
Town: Helsinki
Postal code: 00580
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/05/2022