The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 248535-2022

10/05/2022    S90

Suomi-Helsinki: Arkkitehtikilpailun järjestäminen

2022/S 090-248535

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postiosoite: PL 58226
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00099
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Marja-Liisa Heikkilä
Sähköpostiosoite: marjaliisa.heikkila@hel.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hel.fi/suunnittelukilpailut
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: http://hel.fi/suunnittelukilpailut
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/tendering/procurement/58402/call-for-tenders/367a753b-00b6-4238-aa0e-09da4c366166
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Suunnittelutarjouskilpailu, Kruunuvuorenranta asuinkortteli 49338

Viitenumero: 2825001058_2825002045
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71230000 Arkkitehtikilpailun järjestäminen
II.2)Kuvaus
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Helsingin kaupunkiympäristön Asuntotuotanto järjestää suunnittelu- ja tarjouskilpailun Kruunuvuorenrannan alueelle korttelin 49338 kaavatonteille 1 ja 2 rakennettavien ARA-rahoitteisten asuinkerrostalojen, niitä palvelevan pihakannen alaisen autohallin sekä tontille 3 sijoittuvan korttelipihan suunnittelusta. Kilpailun tarkoituksena on löytää kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma korttelikokonaisuuden toteuttamiseksi.

Kilpailu järjestetään suunnittelu- ja tarjouskilpailu –hankintamenettelynä. Kilpailu on arkkitehtisuunnittelijan valintamenettely, jolla pyritään löytämään laadultaan ja kustannuksiltaan tasapainoinen suunnitteluratkaisu ara-rahoitteisten kohtuuhintaisten asuinkohteiden rakentamiseksi.

Kilpailuvaihe alkaa elokuussa 2022.

Kilpailun voittaja julkistetaan julkistamistilaisuudessa tammikuussa 2023.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.10)Osallistujien valintaperusteet:

Kilpailu on suunnittelukilpailu, johon kutsutaan osallistumishakemusten perusteella 3-4 osanottajaa. Asuntotuotanto suorittaa osallistujien valinnan.

Osallistujat valitaan ilmoittautuneiden, vähimmäisvaatimukset täyttäneiden ehdokkaiden joukosta pisteyttämällä referenssihankkeita. Referensseistä voi saada enintään 20 pistettä (laatuarvioitava referenssi 1, max. 12 p, laatuarvioitava referenssi 2, max. 8 p). Eniten pisteitä saaneet 2-3 hakijaa valitaan mukaan suunnittelukilpailuun, jonka lisäksi 1 kilpailija arvotaan. Arvonta suoritetaan vähimmäisvaatimukset täyttäneiden ja vähintään 10 pistettä referenssien arvioinnissa saaneiden ehdokkaiden joukosta. Tasapistetilanteessa tilanne ratkaistaan arvonnalla. Esittämättä jätetystä referenssistä saa 0 pistettä.

Kilpailuun eivät voi osallistua arviointiryhmän jäsenet, asiantuntijat tai sihteeri, eivätkä näiden yhtiökumppanit tai lähiomaiset. Myös sellaiset henkilöt ovat esteellisiä, jotka ovat osallistuneet kilpailuohjelman laadintaan tai muulla tavoin kilpailun järjestelyihin sellaisella tavalla, että näillä on siitä muihin verrattuna selvää etua.

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET YLEISESTI:

• Kilpailuun ilmoittautuvan työryhmän tulee olla pätevyydeltään riittävä hankinnan kohteena olevan pää-, arkkitehti- ja pihasuunnittelutehtävän suorittamiseen

• Työryhmään tulee nimetä vähintään kolme henkilöä, pääsuunnittelija, projektiarkkitehti ja pihasuunnittelija.

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET PÄÄSUUNNITTELIJA:

• Kelpoisuus asuinkerrostalojen Vaativa+ -vaativuusluokan rakennussuunnittelutehtävän suorittamiseen

• Arkkitehdin tutkinto suoritettu (teknillistieteellinen yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto). Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla esittää opetushallituksen päätös korkeakoulututkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon.

• Toiminut pääsuunnittelutehtävissä vähintään 12 kk viimeisen 3 vuoden aikana.

• Toiminut pääsuunnittelijana tietomallintamalla toteutetussa asuinhankkeessa viimeisen 3 vuoden aikana.

• Henkilön tulee kyetä toimimaan kilpailun ja jatkosuunnittelun aikana suomen kielellä.

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET PROJEKTIARKKITEHTI:

• Arkkitehdin tutkinto suoritettu (teknillistieteellinen yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto). Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla esittää opetushallituksen päätös korkeakoulututkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon.

• Toiminut projektiarkkitehtina vähintään 12 kk viimeisen 3 vuoden aikana.

• Toiminut projektiarkkitehtina tietomallintamalla toteutetussa hankkeessa viimeisen 3 vuoden aikana.

• Henkilön tulee kyetä toimimaan kilpailun ja jatkosuunnittelun aikana suomen kielellä

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET RAKENNUSSUUNNITTELIJA:

• Henkilö voi olla myös sama, kuin projektiarkkitehdiksi tai pääsuunnittelijaksi nimetty henkilö, mikäli vaatimukset täyttyvät.

• Kelpoisuus asuinkerrostalojen Vaativa+ -vaativuusluokan rakennussuunnittelutehtävän suorittamiseen.

• Arkkitehdin tutkinto suoritettu (teknillistieteellinen yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto). Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla esittää opetushallituksen päätös korkeakoulututkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon.

• Toiminut rakennussuunnittelijana vähintään 12 kk viimeisen 3 vuoden aikana.

• Toiminut tietomallintamalla toteutetussa hankkeessa rakennussuunnittelijana viimeisen 3 vuoden aikana.

• Henkilön tulee kyetä toimimaan kilpailun ja jatkosuunnittelun aikana suomen kielellä.

Vaativa+ -vaativuusluokan kelpoisuuden edellytykset on kuvattu linkistä latautuvassa asiakirjassa: http://www.pksrava.fi/doc/tulkintakortit/MRL-120f01B.pdf

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET PIHASUUNNITTELIJA:

• Maisema-arkkitehdin koulutus. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla esittää opetushallituksen päätös korkeakoulututkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon.

• 4 vuotta kokemusta maisema-arkkitehdin suunnittelutehtävissä.

• Toiminut maisema-arkkitehtinä vähintään 12 kk viimeisen 3 vuoden aikana uudisasuinkerrostalokohteissa.

• Henkilön tulee kyetä toimimaan kilpailun ja jatkosuunnittelun aikana suomen kielellä.

PISTEYTETTÄVÄT REFERENSSIT

Pisteytykseen voi esittää enintään kaksi (2) referenssihanketta, joista referenssi 1 on pakollinen. Referensseihin liittyvät vaatimukset on kerrottu osallistumispyynnön liitteessä: Laatuarviointilomake. Referenssien tiedot tulee toimittaa Laatuarviointilomakkeella osallistumishakemuksen liitteenä.

Laatuarviointiin esitettävien referenssien esittelymateriaali on toimitettava osallistumishakemuksen liitteenä. Vaatimukset esittelymateriaalille ja sen toimittamiselle on esitetty Laatuarviointilomakkeessa.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.2)Kilpailun tyyppi
Rajoitettu
vähimmäismäärä: 3
enimmäismäärä: 4
IV.1.7)Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9)Hankkeiden arviointiperusteet:

Kilpailuehdotusten laatuarvioinnissa tullaan kiinnittämään huomiota kaupunkikuvallisten, arkkitehtonisten, toiminnallisten, teknisten ja taloudellisten vaatimusten tasapainoiseen ratkaisuun sekä ehdotusten kehityskelpoisuuteen.

Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin:

KAUPUNKIKUVALLISET ASIAT

• suunnitteluratkaisun kokonaisote ja arkkitehtuurin laadukkuus

• kaupunkikuvallinen laatu ja paikan ominaisuuksien hyödyntäminen

• visuaalinen ja toiminnallinen liittyminen ympäristöön

• pihaympäristön maisema-arkkitehtuurin viihtyisyys

• arkkitehtuurin omaleimaisuus

RAKENNUSSUUNNITTELU

• onnistunut ja innovatiivinen arkkitehtoninen kokonaisote ja omaleimaisuus

• kustannusten ja laadun tasapaino

• soveltuvuus kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon

• asuntojen viihtyisyys ja toimivuus

• asuntopohjien laadukkuus ja innovatiivisuus

• yhteistilojen ja liikennetilojen viihtyisyys ja toimivuus

• rakennusten ja pihakannen liittyminen kävelykujien katutilaan

• ratkaisun rakennetekninen toteuttavuus

• toteutuskelpoisuus

Ehdotussuunnitelman tulee olla toteutuskustannuksiltaan riittävän edullinen tullakseen valituksi jatkosuunnittelun pohjaksi. Arviointiryhmä tulee pyytämään ulkopuoliselta asiantuntijalta kilpailuehdotuksista kustannusvertailun.

Suunnittelutyön hinta ei vaikuta kokonaisarviontiin. Tarjottu hinta ei kuitenkaan saa merkittävästi poiketa Asuntotuotannon vastaavien hankkeiden maksamista suunnittelupalkkioista.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 10/06/2022
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 08/08/2022
IV.2.4)Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt voidaan laatia:
Suomi
IV.3)Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1)Tietoa palkinnosta (palkinnoista)
Palkinto/palkintoja jaetaan: kyllä
Jaettavan palkinnon (jaettavien palkintojen) lukumäärä ja arvo:

Kullekin kilpailuun kutsutulle ja hyväksytyn kilpailuehdotuksen jättäneelle suunnitteluryhmälle maksetaan 25 000,00 euron (sis. alv 24 %) suuruinen palkkio.

Palkkio maksetaan kilpailun ratkettua.

Palkkiot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta, joka pidättää niistä 10 % kilpailijoiden nimeämän tuomarin palkkiota ja muita kuluja varten.

IV.3.2)Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot:
IV.3.3)Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.3.4)Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: ei
IV.3.5)Valintalautakunnan jäsenten nimet:

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/58402/notice/82313

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/05/2022