Usługi - 248667-2022

10/05/2022    S90

Polska-Warszawa: Usługi obsługiwania statków powietrznych

2022/S 090-248667

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 1. Baza Lotnictwa Transportowego
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 1C
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
E-mail: 1bltr.zampubliczne@ron.mil.pl
Tel.: +48 261821316
Faks: +48 261821054
Adresy internetowe:
Główny adres: www.1bltr.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/1bltr
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: 1. Baza Lotnictwa Transportowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Transport lotniczy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie zabezpieczenia operacji lotniczych statków powietrznych 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w kraju i za granicą w 2022 r.

Numer referencyjny: 10/2022
II.1.2)Główny kod CPV
60445000 Usługi obsługiwania statków powietrznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie zabezpieczenia operacji lotniczych statków powietrznych 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w kraju i za granicą w 2022 r.” nr sprawy 10/2022. Szczegółowy zakres będący przedmiotem zamówienia zawarty został w opisu przedmiotu zamówienia oraz projektowanych postanowieniach umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 14 000 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09131000 Nafta lotnicza
09211000 Oleje smarowe i środki smarowe
09211100 Oleje silnikowe
09211300 Oleje smarowe do turbin
09211500 Reduktor ropy
09211600 Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów
09211610 Płyny do celów hydraulicznych
09211620 Oleje smarowe wewnętrzne
09211630 Oleje przeciwkorozyjne
09211640 Oleje elektroizolacyjne
09211650 Płyny hamulcowe
41000000 Woda zlewnicza i oczyszczona
48131000 Pakiety oprogramowania dla wsparcia naziemnego dla lotnictwa
55321000 Usługi przygotowywania posiłków
55520000 Usługi dostarczania posiłków
63111000 Usługi przeładunku pojemników
63112000 Usługi przeładunku bagażu
63733000 Usługi tankowania statków powietrznych
63734000 Usługi hangarowe
90410000 Usługi usuwania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamawiający nie określa miejsca świadczenia usług. Miejsce realizacji uzależnione będzie od planowanego lotu.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie zabezpieczenia operacji lotniczych statków powietrznych 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w kraju i za granicą w 2022 r.” nr sprawy 10/2022. Szczegółowy zakres będący przedmiotem zamówienia zawarty został w opisu przedmiotu zamówienia oraz projektowanych postanowieniach umowy. Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę - szczegóły w Zaproszeniu do negocjacji.

Zgodnie z art. 95 ust.1 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane

z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. osoby realizującej planowanie operacji lotniczej, w ilości osób niezbędnej do realizacji zamówienia. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Zaproszeniu do negocjacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji przedmiotu Umowy z Prawem Opcji w zakresie zwiększenia ilości Lotnisk lub Portów Lotniczych objętych przedmiotem Umowy względem podstawowej listy Lotnisk i Portów Lotniczych wskazanych w OPZ oraz zwiększenia ilości środków przeznaczonych na realizacje zamówienia o kwotę nie większą niż 80 % Zamówienia podstawowego określonego w § 9 ust. 2 Projektu umowy. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Zwiększenie ilości lotów międzynarodowych w pierwszym kwartale 2022 roku oraz zwiększenie kosztów spowodowanych inflacją i niestabilną sytuacją światową, spowodowało wykorzystanie środków finansowych zabezpieczających umową nr 14/83/2021/03/25 zawartą w dniu 10.02.2021 r. na wykonanie zabezpieczenia operacji lotniczych statków powietrznych 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w kraju i za granicą w latach 2021-2023. Zamawiający nie mógł przewidzieć powyższych sytuacji, a zabezpieczenie lotów najważniejszych osób w państwie jest priorytetowym zadaniem. Przeprowadzenie postępowania w innych trybach mogłoby doprowadzić do zaburzenia dyspozycyjności i gotowości Bazy w wykonywaniu działalności w przedmiotowym zakresie.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
05/05/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Euro Jet Intercontinental Limited
Adres pocztowy: 12 Mount Havelock
Miejscowość: Douglas
Kod NUTS: IM Isle Of Man
Kod pocztowy: IM1 2QG
Państwo: Man
E-mail: daniels@eurojet-service.com
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 23 980 221.60 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 14 000 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2022