Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 248737-2021

Submission deadline has been amended by:  327250-2021
18/05/2021    S95

Poljska-Varšava: Okvirni ugovor za nabavu službenog oružja (kompaktni poluautomatski pištolj 9 x 19 mm), streljiva i dodatne opreme

2021/S 095-248737

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)
Poštanska adresa: Plac Europejski 6
Mjesto: Warsaw
NUTS kod: PL911 Miasto Warszawa
Poštanski broj: 00-844
Država: Poljska
E-pošta: procurement@frontex.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://frontex.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8429
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8429
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Obrana

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za nabavu službenog oružja (kompaktni poluautomatski pištolj 9 x 19 mm), streljiva i dodatne opreme

Referentni broj: Frontex/2021/0395/OP/MS
II.1.2)Glavna CPV oznaka
35300000 Oružje, streljivo i pripadajući dijelovi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Opseg je ovog postupka nabave dodjela okvirnih ugovora, ili više njih, za nabavu službenog oružja (kompaktni poluautomatski pištolj 9 x 19 mm), dodatne opreme i povezanih usluga te streljiva kojima će se koristiti

Stalne snage europske granične i obalne straže. Postupak nadmetanja podijeljen je na sljedeće dvije grupe:

— Grupa 1: kompaktni poluautomatski pištolj 9 x 19 mm, dodatna oprema i osposobljavanje;

— Grupa 2: streljivo.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Kompaktni poluautomatski pištolj 9 x 19 mm, dodatna oprema i osposobljavanje

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
35300000 Oružje, streljivo i pripadajući dijelovi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 1: Kompaktni poluautomatski pištolj 9 x 19 mm, dodatna oprema i osposobljavanje, uključujući sljedeći komplet robe i usluga:

Pištolji:

— kompaktni poluautomatski pištolji 9 x 19 mm, uključujući komplet za čišćenje, spremnik za pištolj i vlasnički priručnik te drugu dokumentaciju;

— kompleti zamjenskih dijelova pištolja;

— kompleti alata oružara.

Dodatna oprema:

— tri ležišta za svaki pištolj;

— futrole za poluautomatske pištolje 9 x 19 mm;

— baterijske lampe;

— priručnici i druga dokumentacija za opremu, ako je primjenjivo.

Usluge osposobljavanja:

— osposobljavanje za održavanje oružja;

— osposobljavanje za instruktore pucanja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 760 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Trajanje okvirnog/ih ugovora je dvije godine s mogućnošću produljenja najviše jednom na još jedno razdoblje od dvije godine i pod istim uvjetima. Ukupno je trajanje, uključujući produljenje, četiri godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Streljivo

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
35300000 Oružje, streljivo i pripadajući dijelovi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 2: Streljivo, uključujući sljedeću robu:

— pancirni metci 9 x 19 mm;

— deformacijsko streljivo 9 x 19 mm.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 240 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Trajanje okvirnog/ih ugovora je dvije godine s mogućnošću produljenja najviše jednom na još jedno razdoblje od dvije godine i pod istim uvjetima. Ukupno je trajanje, uključujući produljenje, četiri godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/06/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/06/2021
Lokalno vrijeme: 11:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/05/2021