Leveringen - 248737-2021

Submission deadline has been amended by:  327250-2021
18/05/2021    S95

Polen-Warschau: Raamovereenkomst voor de levering van dienstwapens (Compact semi-automatische pistool van kaliber 9 x 19 mm), munitie en accessoires

2021/S 095-248737

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://frontex.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8429
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8429
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de levering van dienstwapens (Compact semi-automatische pistool van kaliber 9 x 19 mm), munitie en accessoires

Referentienummer: Frontex/2021/0395/OP/MS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35300000 Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze aanbestedingsprocedure behelst de gunning van (een) raamovereenkomst(en) voor de levering van dienstwapens (compacte semi-automatische pistolen van kaliber 9 x 19 mm), accessoires en aanverwante diensten en bijbehorende munitie voor gebruik door

Het permanente corps van de Europese grens- en kustwacht. De aanbestedingsprocedure is verdeeld in de volgende twee percelen:

• Perceel 1: compacte semi-automatische pistolen van kaliber 9 x 19 mm, accessoires en opleiding;

• Perceel 2: munitie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Compact semi-automatische pistool van kaliber 9 x 19 mm, accessoires en opleiding

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35300000 Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1: Compact semi-automatisch pistool van kaliber 9 x 19 mm, accessoires en opleiding, met inbegrip van de volgende reeks leveringen en diensten:

pistolen:

— compacte pistolen van kaliber 9 x 19 mm, halfautomatische pistolen met inbegrip van reinigingskits, pistolencase, handleiding en andere documentatie van de eigenaar;

— pistolenonderdelenkits;

— gereedschapsets voor armaturen.

Accessoires:

— drie magazijnen per pistool;

— holstersets voor halfautomatische pistolen van kaliber 9 x 19 mm;

— zaklampen;

— handleidingen en andere documentatie voor de accessoires, indien van toepassing.

Opleidingsdiensten:

— opleiding van wapenmeesters;

— opleiding voor schietinstructeurs.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 760 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De looptijd van de raamovereenkomst(en) bedraagt twee jaar en kan maximaal één keer met twee jaar en onder dezelfde voorwaarden worden verlengd. De totale looptijd, inclusief verlenging, bedraagt vier jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Munitie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35300000 Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 2: Munitie, met inbegrip van de volgende benodigdheden:

— Full Metal Jacket (FMJ) munitie van kaliber 9 x 19 mm;

— deformatie-munitie van kaliber 9 x 19 mm.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 240 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De looptijd van de raamovereenkomst(en) bedraagt twee jaar en kan maximaal één keer met twee jaar en onder dezelfde voorwaarden worden verlengd. De totale looptijd, inclusief verlenging, bedraagt vier jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/06/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/06/2021
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/05/2021