Dodávky - 248737-2021

Submission deadline has been amended by:  327250-2021
18/05/2021    S95

Poľsko-Varšava: Rámcová zmluva na dodávku služobných zbraní (kompaktná poloautomatická pištoľ s priemerom 9 x 19 mm), munície a príslušenstva

2021/S 095-248737

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
Poštová adresa: Plac Europejski 6
Mesto/obec: Warsaw
Kód NUTS: PL911 Miasto Warszawa
PSČ: 00-844
Štát: Poľsko
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://frontex.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8429
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8429
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Obrana

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva na dodávku služobných zbraní (kompaktná poloautomatická pištoľ s priemerom 9 x 19 mm), munície a príslušenstva

Referenčné číslo: Frontex/2021/0395/OP/MS
II.1.2)Hlavný kód CPV
35300000 Zbrane, munícia a súvisiace časti
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tohto obstarávacieho konania je uzatvorenie rámcovej zmluvy (rámcových zmlúv) na dodávku služobných zbraní (kompaktná poloautomatická pištoľ s priemerom 9 x 19 mm), príslušenstva a súvisiacich služieb a munície, ktoré bude používať

stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Obstarávacie konanie je rozdelené do nasledujúcich 2 častí:

• časť 1: kompaktná poloautomatická pištoľ s priemerom 9 x 19 mm, príslušenstvo a školenie;

• časť 2: munícia.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kompaktná poloautomatická pištoľ s priemerom 9 x 19 mm, príslušenstvo a školenie

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
35300000 Zbrane, munícia a súvisiace časti
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 1: kompaktná poloautomatická pištoľ s priemerom 9 x 19 mm, príslušenstvo a školenie vrátane nasledujúceho súboru tovarov a služieb:

pištole:

— kompaktné poloautomatické pištole s priemerom 9 x 19 mm vrátane čistiacej súpravy, puzdra na pištoľ, príručky pre držiteľa a ďalšej dokumentácie;

— súpravy náhradných dielov k pištoliam;

— súpravy nástrojov k zbraniam;

príslušenstvo:

— 3 zásobníky ku každej pištoli;

— puzdrá pre poloautomatické pištole s priemerom 9 x 19 mm;

— baterky;

— prípadné ďalšie príručky a dokumentácia pre príslušenstvo;

školiace služby:

— školenie pre zbrojmajstrov;

— školenie pre inštruktorov streľby.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 760 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Trvanie rámcovej zmluvy (rámcových zmlúv) je 2 roky s možnosťou predĺženia za rovnakých podmienok maximálne 1-krát na ďalšie obdobie 2 rokov. Celkové trvanie vrátane predĺženia je 4 roky.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Munícia

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
35300000 Zbrane, munícia a súvisiace časti
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 2: Munícia vrátane nasledujúcich tovarov:

— munícia s celokovovým plášťom s priemerom 9 x 19 mm;

— deformačné strelivo s priemerom 9 x 19 mm.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 240 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Trvanie rámcovej zmluvy (rámcových zmlúv) je 2 roky s možnosťou predĺženia za rovnakých podmienok maximálne 1-krát na ďalšie obdobie 2 rokov. Celkové trvanie vrátane predĺženia je 4 roky.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/06/2021
Miestny čas: 11:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 16/06/2021
Miestny čas: 11:00

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/05/2021