S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Dodávky - 248737-2021

Submission deadline has been amended by:  327250-2021
18/05/2021    S95

Poľsko-Varšava: Rámcová zmluva na dodávku služobných zbraní (kompaktná poloautomatická pištoľ s priemerom 9 x 19 mm), munície a príslušenstva

2021/S 095-248737

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
Poštová adresa: Plac Europejski 6
Mesto/obec: Warsaw
Kód NUTS: PL911 Miasto Warszawa
PSČ: 00-844
Štát: Poľsko
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://frontex.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8429
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8429
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Obrana

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva na dodávku služobných zbraní (kompaktná poloautomatická pištoľ s priemerom 9 x 19 mm), munície a príslušenstva

Referenčné číslo: Frontex/2021/0395/OP/MS
II.1.2)Hlavný kód CPV
35300000 Zbrane, munícia a súvisiace časti
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tohto obstarávacieho konania je uzatvorenie rámcovej zmluvy (rámcových zmlúv) na dodávku služobných zbraní (kompaktná poloautomatická pištoľ s priemerom 9 x 19 mm), príslušenstva a súvisiacich služieb a munície, ktoré bude používať

stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Obstarávacie konanie je rozdelené do nasledujúcich 2 častí:

• časť 1: kompaktná poloautomatická pištoľ s priemerom 9 x 19 mm, príslušenstvo a školenie;

• časť 2: munícia.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kompaktná poloautomatická pištoľ s priemerom 9 x 19 mm, príslušenstvo a školenie

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
35300000 Zbrane, munícia a súvisiace časti
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 1: kompaktná poloautomatická pištoľ s priemerom 9 x 19 mm, príslušenstvo a školenie vrátane nasledujúceho súboru tovarov a služieb:

pištole:

— kompaktné poloautomatické pištole s priemerom 9 x 19 mm vrátane čistiacej súpravy, puzdra na pištoľ, príručky pre držiteľa a ďalšej dokumentácie;

— súpravy náhradných dielov k pištoliam;

— súpravy nástrojov k zbraniam;

príslušenstvo:

— 3 zásobníky ku každej pištoli;

— puzdrá pre poloautomatické pištole s priemerom 9 x 19 mm;

— baterky;

— prípadné ďalšie príručky a dokumentácia pre príslušenstvo;

školiace služby:

— školenie pre zbrojmajstrov;

— školenie pre inštruktorov streľby.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 760 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Trvanie rámcovej zmluvy (rámcových zmlúv) je 2 roky s možnosťou predĺženia za rovnakých podmienok maximálne 1-krát na ďalšie obdobie 2 rokov. Celkové trvanie vrátane predĺženia je 4 roky.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Munícia

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
35300000 Zbrane, munícia a súvisiace časti
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 2: Munícia vrátane nasledujúcich tovarov:

— munícia s celokovovým plášťom s priemerom 9 x 19 mm;

— deformačné strelivo s priemerom 9 x 19 mm.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 240 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Trvanie rámcovej zmluvy (rámcových zmlúv) je 2 roky s možnosťou predĺženia za rovnakých podmienok maximálne 1-krát na ďalšie obdobie 2 rokov. Celkové trvanie vrátane predĺženia je 4 roky.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/06/2021
Miestny čas: 11:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 16/06/2021
Miestny čas: 11:00

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/05/2021