Works - 248816-2021

18/05/2021    S95

Hungary-Nyíregyháza: Construction work

2021/S 095-248816

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 065-162167)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
National registration number: 15731766215
Postal address: Kossuth tér 1.
Town: Nyíregyháza
NUTS code: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postal code: 4400
Country: Hungary
Contact person: Kovács Ádám László
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Telephone: +36 42524524
Fax: +36 42311041
Internet address(es):
Main address: http://www.nyiregyhaza.hu
Address of the buyer profile: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Jégkorszak Állatbemutató építése II-V. ütem 3 rész

Reference number: EKR000246552021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Jégkorszak Interaktív Állatbemutató építése II-V. ütem 3 részben

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/05/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 065-162167

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 14/05/2021
Local time: 08:00
Read:
Date: 04/06/2021
Local time: 08:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 14/05/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 04/06/2021
Local time: 10:00
Section number: VI.3
Place of text to be modified: További információk:
Instead of:

1. A Kbt. 81. § (4) és (5), 57. § (2) irányadó. AK a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza.

2. Értékelés a Kbt. 76. § (2) c) pont:

3. Adható pont alsó-felső határa: 0-10

4. Módszertan: 1. rész:1. ért.szempont:fordított arányosítás 2. ért.szempont:egyenes arányosítás 3. ért. szempont: pontozás

5. Az elj.-ban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Mértéke részenként 5 000 000 HUF. Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) szerint. Az ajánlatba csatolni kell: - AT bankjának hivatalos igazolását az ajánlati biztosítékösszegének terheléséről, vagy az AK bankszámlájára történő befizetés megtörténtét igazoló bizonylatot, egyszerű másolatban, vagy - pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példányát, vagy - biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példányát. A pénzügyi intézmény vagy a biztosító által vállalt garancia esetén a dokumentumnak tartalmaznia kell a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználásra vonatkozó utalást. A befizetés helye: AK székhelye vagy AK fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiókjánál vezetett 11744003-15402006-00000000

6. Kbt. 35. § (8) szerinti szervezet alapítása kizárt.

7. Irányadó idő: magyarországi idő (CET)

8. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

9. Csatolandó nyilatkozatok, az EKR-ben:

— Felolvasólap

— Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

— Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

— Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

— Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján (Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában)

— Nyilatkozat változás-bejegyzési eljárásról

— Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről (Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján)

— Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján - alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó

Szervezetre vagy személyre kíván támaszkodni

— Nyilatkozat üzleti titokról

— Nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról

— Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

— ESPD

Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok:

— Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum

— Nyilatkozat felelősségbiztosításról

— Árazott költségvetés (Szakmai ajánlat) cégszerűen aláírt formában, valamint elektronikus formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is becsatolni)

— A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan előszerződés, szerződés vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt - (adott esetben)

— Aláírási címpéldány (Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:

— ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát), vagy a 2006.évi V.tv. 9.§ (1) bek. szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta)

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó - meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazást.)

— Egyenértékű megajánlás esetén ajánlattevő köteles kétséget kizárólag igazolni azt, hogy az általa megajánlott termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott szakmai minimumkövetelményeknek (adott esetben)

— Nyilatkozat közös ajánlattételről (adott esetben)

— Együttműködési megállapodás (adott esetben)

— Meghatalmazás közös ajánlattétel esetén

— Nyilatkozat fordításról (adott esetben)

— Fordítások (adott esetben)

— Nyilatkozat ütemtervről

— Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben)

— Nyilatkozat gazdasági és pénzügyi alkalmasságról P.1,

— Referenciaigazolás/ok - M.1,

— Nyilatkozat teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről - M.2,

— Nyilatkozat kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szereplésről (adott esetben)

— M2. szakemberek végzettségét, képzettséget igazoló dokumentumok (adott esetben)

— M.2.szakemberek önéletrajza (adott esetben)

— M.2. szakemberek nyilatkozata rendelkezésre állásról

— Szállítóeszköz forgalmi engedélyének másolata

10. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított. Ha az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK nem rendel el újabb hiánypótlást.

11. Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 1. rész: 100 000 000 Ft/esemény, 200 000 000 Ft/év., 2. rész: 50 000 000 Ft/esemény, 100 000 000 Ft/év., 3. rész: 50 000 000 Ft/esemény, 100 000 000 Ft/év. Több rész nyertessége esetén elegendő a magasabb kártérítési limitértékű felelősségbiztosítás megkötése. Tárgya: felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítás. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.

Karakterkorlát miatt folyt.: VI.4.3 pontban

Read:

1. A Kbt. 81. § (4) és (5), 57. § (2) irányadó. AK a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza.

2. Értékelés a Kbt. 76. § (2) c) pont:

3. Adható pont alsó-felső határa: 0-10

4. Módszertan: 1. rész:1. ért.szempont:fordított arányosítás 2. ért.szempont:egyenes arányosítás 3. ért. szempont: pontozás

5. Az elj.-ban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Mértéke részenként 5 000 000 HUF. Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) szerint. Az ajánlatba csatolni kell: – AT bankjának hivatalos igazolását az ajánlati biztosítékösszegének terheléséről, vagy az AK bankszámlájára történő befizetés megtörténtét igazoló bizonylatot, egyszerű másolatban, vagy – pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példányát, vagy – biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példányát. A pénzügyi intézmény vagy a biztosító által vállalt garancia esetén a dokumentumnak tartalmaznia kell a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználásra vonatkozó utalást. A befizetés helye: AK székhelye vagy AK fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiókjánál vezetett 11744003-15402006-00000000

6. Kbt. 35. § (8) szerinti szervezet alapítása kizárt.

7. Irányadó idő: magyarországi idő (CET)

8. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

9. Csatolandó nyilatkozatok, az EKR-ben:

— Felolvasólap

— Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

— Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

— Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

— Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján (Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában)

— Nyilatkozat változás-bejegyzési eljárásról

— Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről (Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján)

— Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján – alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó

Szervezetre vagy személyre kíván támaszkodni

— Nyilatkozat üzleti titokról

— Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

— ESPD

Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok:

— Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum

— Nyilatkozat felelősségbiztosításról

— Árazott költségvetés (Szakmai ajánlat) cégszerűen aláírt formában, valamint elektronikus formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is becsatolni)

— A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan előszerződés, szerződés vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt – (adott esetben)

— Aláírási címpéldány (Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:

— ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát), vagy a 2006.évi V.tv. 9.§ (1) bek. szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta)

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó – meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó – írásos meghatalmazást.)

— Egyenértékű megajánlás esetén ajánlattevő köteles kétséget kizárólag igazolni azt, hogy az általa megajánlott termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott szakmai minimumkövetelményeknek (adott esetben)

— Nyilatkozat közös ajánlattételről (adott esetben)

— Együttműködési megállapodás (adott esetben)

— Meghatalmazás közös ajánlattétel esetén

— Nyilatkozat fordításról (adott esetben)

— Fordítások (adott esetben)

— Nyilatkozat ütemtervről

— Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben)

— Nyilatkozat gazdasági és pénzügyi alkalmasságról P.1,

— Referenciaigazolás/ok – M.1,

— Nyilatkozat teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről – M.2,

— Nyilatkozat kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szereplésről (adott esetben)

— M2. szakemberek végzettségét, képzettséget igazoló dokumentumok (adott esetben)

— M.2.szakemberek önéletrajza (adott esetben)

— M.2. szakemberek nyilatkozata rendelkezésre állásról

— Szállítóeszköz forgalmi engedélyének másolata

10. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított. Ha az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK nem rendel el újabb hiánypótlást.

11. Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 1. rész: 100 000 000 Ft/esemény, 200 000 000 Ft/év., 2. rész: 50 000 000 Ft/esemény, 100 000 000 Ft/év., 3. rész: 50 000 000 Ft/esemény, 100 000 000 Ft/év. Több rész nyertessége esetén elegendő a magasabb kártérítési limitértékű felelősségbiztosítás megkötése. Tárgya: felelősségbiztosítást is tartalmazó – építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítás. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.

Karakterkorlát miatt folyt.: VI.4.3) pontban

VII.2)Other additional information:

Eredeti hirdetmény hivatkozási száma: 5216/2021

Ajánlatkérő utal arra, hogy a felhívás módosításával egyidejűleg az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.