Servicii - 248831-2019

29/05/2019    S103    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Ţările de Jos-Haga: Servicii de consultanță în domeniul informaticii

2019/S 103-248831

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Europol
Adresă: Eisenhowerlaan 73
Localitate: The Hague
Cod NUTS: NL332
Cod poștal: 2517 KK
Țară: Țările de Jos
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703531594
Fax: +31 703180808

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.europol.europa.eu

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4914
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de consultanță în domeniul informaticii

Număr de referinţă: 1908/C1/D
II.1.2)Cod CPV principal
72000000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Această procedură de achiziții vizează atribuirea unui contract-cadru multiplu cu cel mult trei (3) contractanți pentru prestarea de servicii de consultanță în domeniul TIC în timp util și pe bază de mijloace.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 24 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72100000
72200000
72600000
72800000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: NL332
Locul principal de executare:

Mai ales, la sediului Europol din Haga, Țările de Jos. În mod excepțional, Europol poate solicita furnizarea de servicii pe alte site-uri ale Europol din Țările de Jos și/sau din străinătate.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractul-cadru acoperă servicii de consultanță în domeniul TIC legate de conceperea, dezvoltarea și punerea în aplicare de sisteme de informații. Vizează în special la următoarele domenii:

— arhitectură în domeniul TIC,

— arhitectură de afaceri în domeniul TIC,

— dezvoltarea în domeniul TIC,

— operațiunile și infrastructura TIC,

— calitatea și testare în domeniul TIC,

— gestionare de proiecte în domeniul TIC,

— general TIC,

— securitate în domeniul TIC,

— formare în domeniul TIC,

— gestionarea serviciilor din domeniul TIC,

— experți în tehnologia TIC.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 24 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

2 posibile reînnoiri automate a câte 12 luni fiecare.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se indică în dosarul achiziției.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/07/2019
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 04/07/2019
Ora locală: 14:00
Locul:

Sediul Europol – Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, ȚĂRILE DE JOS.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Maximum 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant. Din motive de securitate, ofertanții trebuie să se înregistreze în termenul indicat (a se vedea scrisoarea de invitație la licitație și caietul de sarcini al licitației) pentru a li se permite participarea la ședința de deschidere.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

Aproximativ în termen de 4 ani.

VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Timp de 3 ani de la încheierea contractului (inițial), Europol poate utiliza procedura negociată fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (articolul 134 litera (e) din normele de aplicare), pentru contracte suplimentare care implică servicii similare celor încredințate părții căreia îi va fi atribuit acest contract de către aceeași autoritate contractantă.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în absența acestuia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Europol
Adresă: Eisenhowerlaan 73
Localitate: The Hague
Cod poștal: 2517 KK
Țară: Țările de Jos
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703025000
Fax: +31 703180808

Adresă internet: http://www.europol.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/05/2019