Услуги - 248840-2019

29/05/2019    S103

Люксембург-Люксембург: Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори от европейските институции в Брюксел и Люксембург

2019/S 103-248840

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Service du courrier officiel
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Mme Birgitte Jansson
Електронна поща: AO_chauffeurs@curia.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://curia.europa.eu
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори от европейските институции в Брюксел и Люксембург

Референтен номер: COJ-PROC-17/024
II.1.2)Основен CPV код
80511000 Услуги по обучение на персонала
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Услугите, които се предоставят, се състоят в осигуряване на обучение за водачи на европейски институции, притежаващи свидетелство за управление на МПС, категория В. Не са включени обучение, свързано с управление на тежкотоварни автомобили (свидетелство за управление на МПС, категория C) и/или автобуси (свидетелство за управление на МПС, категория D).

Поръчката е разделена на 2 отделни обособени позиции:

— обособена позиция А: услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори, назначени в Брюксел,

— обособена позиция В: услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори, назначени в Люксембург.

Оферентите имат право да подадат оферта за една или две обособени позиции. Обособените позиции са независими и могат да бъдат възложени на различни оференти.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 302 000.00 EUR
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори, назначени в Брюксел

Обособена позиция №: A
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80511000 Услуги по обучение на персонала
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Основно място на изпълнение:

Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори, назначени в Брюксел.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качество на предлаганите педагогически методи за всички модули / Тежест: 9
Критерий за качество - Име: Качество на екземпляра на ръководството за участника за модул 1 / Тежест: 12
Критерий за качество - Име: Качество на системата за оценка на участниците / Тежест: 9
Критерий за качество - Име: Допълнително съдържание / Тежест: 3
Критерий за качество - Име: Качество на програмата и провеждането на курса за модул 1 / Тежест: 23
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори, назначени в Люксембург

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80511000 Услуги по обучение на персонала
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори, назначени в Люксембург.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качество на предлаганите педагогически методи за всички модули / Тежест: 9
Критерий за качество - Име: Качество на екземпляра на ръководството за участника за модул 1 / Тежест: 12
Критерий за качество - Име: Качество на системата за оценка на участниците / Тежест: 9
Критерий за качество - Име: Допълнително съдържание / Тежест: 3
Критерий за качество - Име: Качество на програмата и провеждането на курса за модул 1 / Тежест: 23
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 212-483710
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: COJ-PROC-17/024
Обособена позиция №: A
Наименование:

Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори, назначени в Брюксел

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: École de Maîtrise Automobile SA
Национален регистрационен номер: BE0426.266.696
Град: Liège
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Държава: Белгия
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 917 100.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: COJ-PROC-17/024
Обособена позиция №: B
Наименование:

Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори, назначени в Люксембург

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: École de Maîtrise Automobile SA
Национален регистрационен номер: BE0426.266.696
Град: Liège
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Държава: Белгия
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 384 900.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313
Интернет адрес: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/05/2019