Služby - 248840-2019

29/05/2019    S103

Luxembursko-Luxemburg: Školiace služby v oblasti riadenia vozidiel pre vodičov európskych inštitúcií v Bruseli a Luxemburgu

2019/S 103-248840

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Service du courrier officiel
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Mme Birgitte Jansson
E-mail: AO_chauffeurs@curia.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://curia.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Školiace služby v oblasti riadenia vozidiel pre vodičov európskych inštitúcií v Bruseli a Luxemburgu

Referenčné číslo: COJ-PROC-17/024
II.1.2)Hlavný kód CPV
80511000 Školenie pracovníkov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Požadované služby predstavujú školenia pre vodičov európskych inštitúcií, ktorí majú vodičský preukaz typu B. Nezahŕňajú školenia týkajúce sa riadenia ťažkých nákladných vozidiel (vodičský preukaz typu C) a/alebo autobusov (vodičský preukaz typu D).

Obstarávanie je rozdelené na 2 samostatné časti:

– časť A: Školenie v oblasti riadenia vozidiel pre vodičov, ktorí pracujú v Bruseli,

– časť B: Školenie v oblasti riadenia vozidiel pre vodičov, ktorí pracujú v Luxemburgu.

Uchádzači môžu predložiť ponuku na 1 časť alebo 2 časti. Časti sú od seba nezávislé a môžu byť pridelené rôznym uchádzačom.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 1 302 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Školenie v oblasti riadenia vozidiel pre vodičov európskych inštitúcií, ktorí pracujú v Bruseli

Časť č.: A
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80511000 Školenie pracovníkov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel.

II.2.4)Opis obstarávania:

Školenie v oblasti riadenia vozidiel pre vodičov, ktorí pracujú v Bruseli.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kvalita pedagogických metodík navrhnutých pre všetky moduly / Relatívna váha: 9
Kritérium kvality - Názov: Kvalita exemplára manuálu účastníka pre modul 1 / Relatívna váha: 12
Kritérium kvality - Názov: Kvalita systému hodnotenia účastníkov / Relatívna váha: 9
Kritérium kvality - Názov: Dodatočný obsah / Relatívna váha: 3
Kritérium kvality - Názov: Kvalita programu a priebehu kurzu pre modul 1 / Relatívna váha: 23
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Školenie v oblasti riadenia vozidiel pre vodičov európskych inštitúcií, ktorí pracujú v Luxemburgu

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80511000 Školenie pracovníkov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Školenie v oblasti riadenia vozidiel pre vodičov európskych inštitúcií, ktorí pracujú v Luxemburgu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kvalita pedagogických metodík navrhnutých pre všetky moduly / Relatívna váha: 9
Kritérium kvality - Názov: Kvalita exemplára manuálu účastníka pre modul 1 / Relatívna váha: 12
Kritérium kvality - Názov: Kvalita systému hodnotenia účastníkov / Relatívna váha: 9
Kritérium kvality - Názov: Dodatočný obsah / Relatívna váha: 3
Kritérium kvality - Názov: Kvalita programu a priebehu kurzu pre modul 1 / Relatívna váha: 23
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 212-483710
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: COJ-PROC-17/024
Časť č.: A
Názov:

Školenie v oblasti riadenia vozidiel pre vodičov európskych inštitúcií, ktorí pracujú v Bruseli

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
21/05/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: École de Maîtrise Automobile SA
Identifikačné číslo organizácie (IČO): BE0426.266.696
Mesto/obec: Liège
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 917 100.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: COJ-PROC-17/024
Časť č.: B
Názov:

Školenie v oblasti riadenia vozidiel pre vodičov európskych inštitúcií, ktorí pracujú v Luxemburgu

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
21/05/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: École de Maîtrise Automobile SA
Identifikačné číslo organizácie (IČO): BE0426.266.696
Mesto/obec: Liège
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 384 900.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031

Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313

Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Kancelária Všeobecného súdu Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031

Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/05/2019