Usługi - 248915-2020

28/05/2020    S103

Polska-Charzykowy: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

2020/S 103-248915

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Park Narodowy „Bory Tucholskie”
Adres pocztowy: ul. Długa 33
Miejscowość: Charzykowy
Kod NUTS: PL637 Chojnicki
Kod pocztowy: 89-606
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Ciężki, Marta Rolbiecka
E-mail: sekretariat@pnbt.com.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.pnbt.com.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie projektów wykonawczych wraz z wykonaniem wystawy stałej poświęconej przyrodzie parku.

Numer referencyjny: AD-311-2/1/20
II.1.2)Główny kod CPV
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Opracowanie projektów wykonawczych wraz z wykonaniem wystawy stałej poświęconej przyrodzie parku. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia etapowo, zgodnie z harmonogramem prac:

— etap I:

A. opracowanie i realizacja treści merytorycznych;

B. licencje i prawa autorskie,

— etap II: przygotowanie wersji obcojęzycznych: angielska i niemiecka – tłumaczenia,

— etap III:

A. wykonanie scenografii ekspozycji;

B. dostawa sprzętu multimedialnego oraz audioguide.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 134 137.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32321200 Urządzenia audiowizualne
79930000 Specjalne usługi projektowe
30200000 Urządzenia komputerowe
32322000 Urządzenia multimedialne
32342410 Sprzęt dźwiękowy
42961000 System sterowania i kontroli
72212520 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
92110000 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
92312000 Usługi artystyczne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL637 Chojnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Walory aranżacji wystawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 20
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr projektu POIS.02.04.00-00-0081/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin rozpoczęcia prac podany w sekcji II.2.7 ogłoszenia jest terminem orientacyjnym. Wykonawca będzie realizował zamówienie od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 90 000,00 PLN. Szczegółowe informacje znajdują się w dziale 9 SIWZ.

3. Podstawy wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 039-092656
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Opracowanie projektów wykonawczych wraz z wykonaniem wystawy stałej poświęconej przyrodzie parku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: New Amsterdam Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 20a
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-553
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 734 027.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 734 110.28 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Warunek udziału w postępowaniu w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – ciąg dalszy:

5. specjalista scenograf: osoba posiadająca wykształcenie plastyczne lub architektoniczne oraz doświadczenie w zakresie nadzorowania wykonania stanowisk i pozostałych elementów aranżacji wnętrz, co najmniej jednej ekspozycji lub wystawy z elementami interaktywnymi i multimedialnymi;

6. konsultant merytoryczny: osoba posiadająca wykształcenie wyższe przyrodnicze będącą autorem lub współautorem przynajmniej dwóch publikacji popularnonaukowych z zakresu tematyki przyrodniczej lub autorem lub współautorem treści do co najmniej dwóch wystaw dotyczących tematyki przyrodniczej;

7. kierownik robót elektrycznych: osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwukrotnie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych przy wykonaniu instalacji elektrycznych (w tym sieć LAN) na budowie lub przebudowie budynku. Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

2) Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, ze względu na limit znaków, zawarty jest w SIWZ (dział 7).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Informacje zawarto w dziale 16 SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2020