Varer - 248957-2017

30/06/2017    S123

Danmark-København: Vacciner

2017/S 123-248957

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut
CVR-nummer: 46837428
Postadresse: Artillerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgit Neale
E-mail: nea@ssi.dk
Telefon: +45 32683978
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ssi.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=190054&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=190054&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: statsvirksomhed under Sundheds- og Ældreministeriet
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammekontrakt om HPV vaccine 2017–2021 til det Danske Børne Vaccinationsprogram.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33651600 Vacciner
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Vaccinen skal mindst indeholde Human Papillomavirus type 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58.

Vaccinen skal anvendes til det Danske Børnevaccinationsprogram, som på nuværende tidspunkt omfatter piger fra 12 til 18 år. Hvis det danske vaccinationsprogram ændres, herunder eventuelt udvides til ældre piger og/eller til drenge, kan indkøb ske under rammekontrakten, forudsat at den pågældende vaccine er godkendt til sådan anvendelse af de kompetente godkendelsesmyndigheder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33651600 Vacciner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

SSI ønsker at indgå rammekontrakter om levering af HPV vaccine til det Danske Børne Vaccinationsprogram. Vaccinen skal mindst indeholde Human Papillomavirus type 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58. Vaccinen skal anvendes til det Danske Børnevaccinationsprogram, som på nuværende tidspunkt omfatter piger fra 12 til 18 år. Hvis det danske vaccinationsprogram ændres, herunder eventuelt udvides til ældre piger og/eller til drenge, kan indkøb ske under rammekontrakten, forudsat at den pågældende vaccine er godkendt til sådan anvendelse af de kompetente godkendelsesmyndigheder. Indkøb under kontrakten skønnes som udgangspunkt at være i størrelsesordenen 20.000 til 65 000 doser årligt, men pga af en meget lav vaccinationstilslutning gennem de seneste år og behovet for lageropbygning skønnes behovet for vacciner i kontraktens første 12 måneder at være væsentligt større, jf. nærmere oplysninger i udbudsmaterialet. Indkøb under kontrakten må påregnes at kunne variere betydeligt, jf. den nærmere beskrivelse i udbudsmaterialet, og der garanteres ikke en mindsteomsætning under kontrakten. De tilbudte vacciner skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark ved tilbudsfristens udløb og vaccinen, pakning, indlægsseddel samt etiket skal opfylde kravene i markedsføringstilladelsen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger;

En liste over de betydeligste sammenlignelige leverancer af vacciner, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år inden tilbudsfristen, og som godtgør at mindstekravet anført nedenfor et opfyldt.

Baserer en virksomheden sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre, skalvirksomheden i forbindelse med ansøgningen dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøgeren ellertilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige tekniske og faglige formåen. Det skal dokumenteres, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders formåen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som tilbudsgiver kan benytte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves, at tilbudsgiverne har mindst 1 relevant reference i form af levering af vacciner til et national vaccinationsprogram af samme omfang som det Danske Børnevaccinationsprogram.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver skal have tilladelse indenfor EU/EØS til fremstilling, indførelse eller engrosforhandling af lægemidler.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/08/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 25/12/2017
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/08/2017
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers elektroniske udbudssystem, jf. adressen i pkt. I.3. Her tilgås udbuddet under »igangværende udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiveren være registreret eller registrere sig som bruger.

Al kommunikation i forbindelse med udbuddet, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Interesserede tilbudsgivere opfordres til løbende at holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Hvis tilbudsgivere oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

Tilbudsgiver skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgiveset særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Der henvisestil ordregivers guide til ESPD.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf.§153. Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i reference angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

SSI har overvejet, om kontrakten skulle opdeles i delkontrakter. SSI har skønnet, at det ikke er hensigtsmæssigt på baggrund af patientsikkerhedsmæssige hensyn, da en vaccinationsserie skal gennemføres med samme vaccine, og da samme vaccine i programmet således vil reducere risiko for fejl. Dertil kommer stordriftsfordele, der ikke vil være realiserbare ved opdeling, samt omkostninger relateret til den efterfølgende lægemiddelhåndtering.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/06/2017