Dienstleistungen - 248972-2022

Submission deadline has been amended by:  342530-2022
10/05/2022    S90

Polen-Warschau: Reparatur und Wartung von Mess-, Prüf- und Kontrollgeräten

2022/S 090-248972

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Energia Ciepła S.A.
Nationale Identifikationsnummer: KRS: 0000013479
Postanschrift: ul. Złota 59
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-120
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Artur Danilenko
E-Mail: artur.danilenko@gkpge.pl
Telefon: +48 126209368
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pgeenergiaciepla.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://swpp2.gkpge.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.swpp2.gkpge.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://swpp2.gkpge.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa serwisowa analizatorów spalin na instalacji SCR i SNCR oraz analizatorów CO w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Referenznummer der Bekanntmachung: POST/PEC/PEC/UZS/00476/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50410000 Reparatur und Wartung von Mess-, Prüf- und Kontrollgeräten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obsługa serwisowa analizatorów spalin na instalacji SCR i SNCR oraz analizatorów CO w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa serwisowa analizatorów spalin na instalacji SCR i SNCR w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50410000 Reparatur und Wartung von Mess-, Prüf- und Kontrollgeräten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział nr 1 w Krakowie - 31-587 Kraków; ul. Ciepłownicza 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obsługa serwisowa analizatorów spalin na instalacji SCR i SNCR w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagany termin realizacji zamówienia – 48 miesięcy od Daty Wejścia w Życie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa serwisowa analizatorów CO i higrometrów w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50410000 Reparatur und Wartung von Mess-, Prüf- und Kontrollgeräten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział nr 1 w Krakowie - 31-587 Kraków; ul. Ciepłownicza 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obsługa serwisowa analizatorów CO i higrometrów w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagany termin realizacji zamówienia – 48 miesięcy od Daty Wejścia w Życie

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

cd sekcji VI.3 W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 9 ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 111 ustawy Pzp.

Wykluczenie następuje również na podstawie:

- art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022);

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Dla części nr 1 i 2 przedmiotu zamówienia:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi serwisowe ekstrakcyjnych analizatorów spalin z zimną i gorącą komorą pomiarową w węglowej elektrociepłowni lub elektrowni na bloku o mocy co najmniej 100 MWe.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku: wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ;

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Zamawiający, odstępuje od żądania wadium w niniejszym postępowaniu.

2. Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Warunki finansowe, w tym zasady i terminy rozliczeń i płatności oraz zasady składania faktur zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie w rozumieniu art. 58 Ustawy PZP:

— ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia,

— muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,

— pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,

— przed zawarciem umowy, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa, zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do SWZ w terminie wynikającym z art. 421 ustawy Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/06/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/06/2022
Ortszeit: 13:00
Ort:

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, przy użyciu Systemu Zakupowego GK PGE. Do upływu terminu otwarcia ofert Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z ofertą.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zgodnie z pkt 22 SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający powierzył pomocnicze działania zakupowe w tym przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia Departamentowi Zakupów PGE Energia Ciepła S.A. Krakowie.

2. Przedmiotowe Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 i nast. ustawy Pzp w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 376 ust. 1 pkt 1) i art. 378 ust. 1 ustawy Pzp, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz SWZ.

3. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

4. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest złożyć, za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE, JEDZ.

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem JEDZ, także oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w Postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z Ofertą Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt 16.3. SWZ.

8. Na podstawie art. 126 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia Podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt. 17.6 SWZ.

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Podmiotowe środki dowodowe składa osobno każdy Wykonawca.

10. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów podmiotu udostępniającego zasoby na warunkach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca składa Podmiotowe środki dowodowe każdego z tych podmiotów z wyłączeniem oświadczenia wskazanego w pkt. 17.6.1. lit. b) SWZ.

12. Wymogi co do powyższych dokumentów co do Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa pkt. 17.7 SWZ.

13. Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 139 ust.1 Ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

14. Oferty, oświadczenia, w tym oświadczenie Wstępne, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 61 Pzp.

15. Zamawiający niniejszym informuje, iż szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zostały w pkt 31 SWZ.

16. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SWZ) dostępna jest bezpłatnie na stronie: https://swpp2.gkpge.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: nie dotyczy
Ort: nie dotyczy
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie Zamówienia oraz Dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/05/2022