Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 249010-2020

28/05/2020    S103

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkog projektiranja

2020/S 103-249010

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 081-191285)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fond za financiranje razgradnje NEK
Nacionalni registracijski broj: 22388237533
Poštanska adresa: Radnička cesta 47
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Danko Kralik
E-pošta: danko.kralik@fond-nek.hr
Telefon: +385 13090700
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fond-nek.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada dokumentacije i provedba aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

Referentni broj: 01/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Izrada dokumentacije i provedba aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/05/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 081-191285

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 05/06/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 15/06/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 05/06/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 15/06/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: