ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Prekės - 249133-2019

29/05/2019    S103    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Varšuva: Elektra, šildymas, saulės ir branduolinė energija

2019/S 103-249133

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Adresas: ul. Żwirki i Wigury 61, Dział Zamówień Publicznych, pok. 307
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911
Pašto kodas: 02-091
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Małgorzata Fabiś-Dobek
El. paštas: aez@wum.edu.pl
Telefonas: +48 225720376
Faksas: +48 225720365

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://dzp.wum.edu.pl/

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://wum.ezamawiajacy.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://wum.ezamawiajacy.pl
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Uczelnia Publiczna
I.5)Pagrindinė veikla
Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa ciepła do budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii WUM

Nuorodos numeris: AEZ/S-053/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09300000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe dostarczenie ciepła do nowego obiektu – Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, położonego w Warszawie przy ul. Binieckiego 6, zasilanego z węzła umiejscowionego w budynku od dnia zawarcia umowy na okres 48 miesięcy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL911
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe dostarczenie ciepła w okresie 48 m-cy, do nowego obiektu - Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, położonego w Warszawie przy ul. S. Bienieckiego 6, dz. o numerze ew. 4 z obrębu 2-03-10, zasilanego z węzła umiejscowionego w budynku.

W okresie przejściowym od 7.8.2019 do 14.9.2019 r. Zamawiający zamawia moc cieplną w wysokości 1,1500 MW.

Moc docelowa, w wysokości 1,2516 MW, będzie realizowana od 15.9.2019 r.

Węzeł cieplny jest własnością: Zamawiającego

Układ pomiarowo-rozliczeniowy jest własnością: Veolia Energia Warszawa

Regulator Ap / V jest własnością: Veolia Energia Warszawa

Regulator pogodowy jest własnością: Zamawiającego

Miejscem dostawy ciepła są: zawory przyłącza w węźle cieplnym

Rozgraniczeniem własności i eksploatacji urządzeń/rurociągów pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą są: zawory przyłącza w węźle cieplnym

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku nr 2 do SIWZ

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) na warunkach określonych w Rozdziale XVI SIWZ.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

2) ustawowej zmiany cen i stawek opłat wynikającej ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 03/07/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 31/08/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 03/07/2019
Vietos laikas: 10:30
Vieta:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Zamówień Publicznych, piętro III, pokój nr 307, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

I). Niniejsze postępowanie prowadzone jest:

a) w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy, o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jak o najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

b) przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, POLSKA, zwanej dalej „Platformą”, zapewniającą przeprowadzenie niniejszego postępowania w sposób zgodny z przepisami Rozdziału 2a ustawy Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i szczegółowo opisany w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności Rozdziale XVIII i XIX.

II. Szczegółowa instrukcja obsługi Platformy dostępna jest pod ww. adresem https://wum.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. W przypadku problemów w obsłudze Platformy należy zgłaszać je na adres ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr telefonu +48 225768752.

III. Wykonawca powinien zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

IV. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje, że w przypadku:

— osób fizycznych,

— osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

— pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

— członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną,

— osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Będzie przetwarzał dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”,

Zamawiający informuje Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA;

Reprezentowany przez Rektora WUM

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest:, z którym można się kontaktować: Adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 225720320;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w Rozdz. XXXI SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – w trybie i na zasadach przepisów Działu VI ustawy Pzp

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27/05/2019