Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 249147-2015

Vis forkortet udgave

16/07/2015    S135

Danmark-København: Affaldssække og -poser af polyethylen

2015/S 135-249147

Vejledende forhåndsmeddelelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S
Postadresse: Zeppelinerhallen, H.C. Hansens Gade 4
By: København S
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Att: Anders Münter
Mailadresse: am@ski.dk
Telefon: +45 33427000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.ski.dk

Yderligere oplysninger fås her:
Officielt navn: Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S
Postadresse: H. C. Hansens Gade 4
By: København S
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Att: Anders Münter
Mailadresse: am@ski.dk
Telefon: +45 33427000

I.2)Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3)Hovedaktivitet
Andet: indkøbscentral
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Del II.B: Kontraktens genstand (Varer eller tjenesteydelser)

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rammeaftale 50.20 Forbrugsartikler.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Varer

NUTS-kode DK0 DANMARK

II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: ja
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
SKI vil udbyde Rammeaftale 50.20 for levering af forbrugsartikler, indenfor følgende hovedproduktgrupper: Kemi (rengøringsprodukter), Rengøringsrekvisitter, Rengøringsvogne, Handsker, Værnemidler, Poser og sække, Aftørrings- og lejepapir, Personlig pleje og hygiejne, Engangsservice og borddækning, Fødevareemballage, Maskiner (støvsugere), Dosseringsanlæg og dispensere, Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som vil blive udbudt på vegne af de af SKI's kunder, der — som udgangspunkt — forud for udbuddet bindende forpligter sig til at anvende rammeaftalen. Rammeaftalen retter sig mod SKI's kommunale kunder, men øvrige kunder kan tilslutte sig aftalen. Når udbudsmaterialet offentliggøres, vil det heraf fremgå, hvilke kunder, der har forpligtet sig til at anvende rammeaftalen samt omfanget af forpligtelsen. Tilslutningsperioden for SKI's kunder forventes at finde sted i november 2015. Vilkårene for kundens tilslutning fremgår af udbudsmaterialet.
Nærværende vejledende forhåndsmeddelelse fremsendes mhp. at gøre potentielle leverandører opmærksomme på udbuddet og gøre relevante markedsaktører opmærksomme på en teknisk dialog, der vil blive påbegyndt 7.9.2015 og løber frem til og med d. 25.9.2015. Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere og andre relevante markedsaktører lejlighed til at komme med input til det foreløbige udkast til udbudsmateriale, særligt kravspecifikation og tilbudsliste, så det sikres at udbudsmaterialet bliver udformet, så det er markedskonformt. SKI og leverandørerne vil have lejlighed til løbende at stille spørgsmål, besvare spørgsmål og komme med øvrige kommentarer og bemærkninger.
Den tekniske dialog finder sted via platformen www.offentligprivatdialog.dk, hvor relevante dele af det foreløbige udbudsmateriale også vil være tilgængeligt.
SKI vil endvidere invitere interesserede leverandører til møde hos SKI, som en yderligere mulighed for at aflevere kommentarer vedrørende det foreløbige udbudsmateriale. Møderne forventes at finde sted i uge 38-39.
SKI skal opfordre leverandørerne til at deltage i den tekniske dialog, idet leverandørerne på dette tidspunkt har mulighed for at påvirke udbuddets indhold. For yderligere oplysninger kan der henvises til www.ski.dk, hvor der løbende vil blive orienteret om vigtige forhold og datoer vedrørende udbuddet, herunder den tekniske dialog.
SKI skal herudover gøre opmærksom på, at der efter den tekniske dialog, vil finde en kommunal høring sted i efteråret 2015. Høringen er rettet mod SKI's kunder, som får lejlighed til at læse det samlede udkast til udbudsmateriale forud for deres beslutning om at forpligte sig aftalen.
SKI forventer at anvende udbudsproceduren »begrænset udbud«. Det indebærer, at leverandører, som ønsker at deltage i udbuddet, skal prækvalificeres, for de kan afgive tilbud. Det er således kun prækvalificerede leverandører, der kan afgive tilbud. Prækvalifikationsmaterialet forventes offentliggjort i september 2015. Udbudsmaterialet, der vil blive gjort tilgængeligt for de prækvalificerede leverandører, forventes offentliggjort i december 2015.
Enten anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 350 000 000 og 400 000 000 DKK

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

19640000 Affaldssække og -poser af polyethylen, 34928480 Affaldscontainere og -spande, 33711900 Sæbe, 33711500 Hudplejeprodukter, 39800000 Rengørings-, pudse- og poleringsmidler, 33760000 Toiletpapir, lommetørklæder, håndklæder og servietter, 33741200 Håndcreme eller kropslotion, 18937100 Poser til pakning af varer, 39220000 Køkkenudstyr, husholdningsartikler og cateringvarer, 18424300 Engangshandsker, 39830000 Rengøringsmidler, 42995000 Diverse rengøringsmaskiner

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ad punkt II.4) Det bemærkes at de anslåede værdier alene er baseret på et estimat over omsætningen i hele rammeaftalens varighed. De tilsluttede kunder vil i forbindelse med deres tilslutning til rammeaftalen angive deres forventede volumen på aftalen, hvorfor beløbene i udbudsbekendtgørelsen kan blive anderledes.
Ad punkt II.5) Det forventes at udbudsbekendtgørelse og endelig udbudsmateriale vil blive udsendt december 2015. Frist for afgivelse tilbud forventes at være den ultimo januar 2016.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Oplysning om reserverede kontrakter

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Oplysninger om den generelle lovramme
Relevante statslige internetadresser, hvor der kan fås oplysninger

Skattelovgivning www.skat.dk

Miljøbeskyttelseslovgivning www.mst.dk

Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsvilkår www.at.dk

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14.7.2015