Varer - 249163-2019

29/05/2019    S103    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Løgstør: Renovationsvogne

2019/S 103-249163

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Renovest A/S
37 27 65 88
Stengårdsvej 33
Løgstør
9670
Danmark
Kontaktperson: Trine Bech Fruergaard
Telefon: +45 89471402
E-mail: tfr@shared.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://tender.konnect.dk/invite/481

Internetadresse for køberprofilen: http://www.renovest.dk/forside

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/481
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/481
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af indkøb af 3 renovationsbiler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
34144511
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Renovest A/S udbyder hermed indkøb af 3 fabriksnye renovationsbiler med komprimatorkasse til indsamling af dagrenovation, emballage og storskrald i Vesthimmerlands kommune.

Udbuddet omfatter 3 nøglefærdige renovationsbiler med komprimatorkasser som specificeret i kravspecifikationen, bilag 2, levering af reservedele til de 3 renovationsbilerne, samt en option på service af disse i 5 år med mulighed for forlængelse i op til 7 år.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34144511
34144512
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Renovest A/S udbyder hermed indkøb af 3 fabriksnye renovationsbiler med komprimatorkasse til indsamling af dagrenovation, emballage og storskrald i Vesthimmerlands kommune.

Udbuddet omfatter 3 nøglefærdige renovationsbiler med komprimatorkasser som specificeret i kravspecifikationen, bilag 2, levering af reservedele til de 3 renovationsbilerne, samt en option på service af disse i 5 år med mulighed for forlængelse i op til 7 år. Kontrakten vedr. renovationsbilerne løber indtil levering har fundet sted.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af samlet opbygning / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø og ergonomi / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Levering / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2019
Slut: 31/08/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten vedr. renovationsbilerne løber indtil levering har fundet sted. Ovennævnte datoer henviser til kontraktlængden såfremt optionen om service på renovationsbilerne udnyttes. Der vil være option på forlængelse af serviceaftalen. Renovest kan således forlænge aftalerne med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder en option på service af de indkøbte renovationsbiler i 5 år med mulighed for forlængelse i op til 7 år.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående krav er, hvad der kræves af Tilbudsgiver, for at Ordregiver vurderer dem egnede til at løfte opgaven. Tilbudsgivere, der ikke overholder nedenstående krav, vil blive vurderet som uegnede til at løfte opgaven.

- Tilbudsgiver må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK,

- Samlet årsomsætning: En årlig omsætning på min.5 000 000 DKK i 2 ud af de 3 seneste regnskabsår,

- Finansielle nøgletal: Tilbudsgiver skal have haft et positivt resultat i 2 af de seneste 3 regnskabsår,

- Positiv egenkapital i de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ovenstående er mindstekrav

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående krav er, hvad der kræves af Tilbudsgiver, for at Renovest vurderer dem egnede til opgaveløsningen. Tilbudsgiver, der ikke overholder nedenstående krav, vil blive vurderet som uegnede til at løse opgaven.

Ansøger skal derfor vedlægge:

- Referenceliste på tilsvarende opgaver, som Tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år. I udvælgelsen tages der ligeledes højde for tidspunktet for referencens udførelse. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de oplyste referencer. Referencerne må højst være 2 år gamle.

Til referencerne oplyses:

- Ordregiver og kontaktperson ved denne,

- Tidspunktet for udførelsen af referencen,

- Kort beskrivelse af opgaven samt opgavens omfang.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver kan dokumentere erfaring med levering af mindst 10 tilsvarende leveringer af tilsvarende størrelse og mængde i Danmark inden for de seneste 3 år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktvilkår fremgår af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten indeholder et krav om overholdelse af etik og socialt ansvar.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/06/2019
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2019