ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Prekės - 249185-2019

29/05/2019    S103    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Vengrija-Budapeštas: Gamtinės dujos

2019/S 103-249185

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_35618302
Adresas: Fényes Elek utca 7–13.
Miestas: Budapest
NUTS kodas: HU110
Pašto kodas: 1024
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Dr. Falucskai Zoltán
El. paštas: falucskai.zoltan@kozut.hu
Telefonas: +36 18199171
Faksas: +36 18199540

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.kozut.hu

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000578822019/reszletek
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000578822019/reszletek
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Országos közutak üzemeltetése

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Földgáz beszerzése 2020. évre

Nuorodos numeris: EKR000578822019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09123000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Földgáz beszerzése 2020. évre

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
09123000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: HU
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

A szállítási helyek pontos jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. földgáz igényének teljes ellátás alapú szerződés keretében történő kielégítése adásvételi szerződés keretében, 1.10.2019 06:00-tól - 1.10.2020 06:00-ig.

Földgázmennyiség az ajánlatkérő felhasználási helyein: 3 315 000 gnm3, (112 710,000 GJ), QL = 34,00 MJ/gnm3 (15oC-on) +/- 5 % névleges fűtőértékű földgáz. Ez a mennyiség tartalmazza a + 30 %-os opcionális részt is.

A szerződés szerinti alapmennyiség 2 550 000 gnm3, Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet, mint opcionális rész. A tolerancia sávval az ajánlatkérő nem tényleges mennyiségi eltérést kíván rögzíteni, hanem azt kéri az ajánlattevőktől, hogy amennyiben a tényleges fogyasztás a tervezetthez képest a sávhatárok között marad, akkor az ajánlattevő semmiféle szankciót (pótdíj, büntetés, kötbér, stb.) ne érvényesítsen az ajánlatkérő felé.

A földgáz ellátás magában foglalja a rendszerhasználati díjakat és a földgázvásárláshoz kapcsolódó, államilag előírt, az ajánlatkérő terhére eső költségeket, díjakat, adókat és más járulékokat. Ezen díjak, adók, járulékok teljes körű elszámolása a nyertes ajánlattevő feladata.

A teljes mennyiség felhasználási helyenként történő megoszlását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/10/2019
Pabaiga: 01/10/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Ld. II.2.4) pontban foglaltakat.

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. E tekintetben Ajánlatkérő külön felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti kizáró ok alkalmazására.

A megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12. § - 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata- vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével megtett egyszerű nyilatkozatát.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: M/1. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év - a közbeszerzés tárgya szerinti (vezetékes földgáz szállítására vonatkozó) - legjelentősebb szállításainak ismertetését, amelyet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése alapján kell igazolni. Az igazolásban, illetve nyilatkozatban meg kell adni a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél nevét, a szállítás tárgyát, valamint mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább 1 700 000 gnm3 mennyiségű vezetékes földgáz szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.

Az előírt minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.

Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186 (1) bekezdésére, miszerint kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

A szerződést kötbérek biztosítják a földgáz adásvételi szerződésben meghatározottak szerint az alábbi esetekben és mértékben:

Ajánlatkérő kötbért köt ki minőségi hibára, éves alulszállításra és a szállítás megkezdésének késedelmére.

Finanszírozás és fizetés:

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Nyertes Ajánlattevő havonta jogosult számla benyújtására a tárgyhó első napjától a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozóan azzal, hogy elszámolási időszakonként két számlát állít ki.

Ajánlatkérő felhívja figyelmet a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseire.

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 01/07/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Vengrų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 01/07/2019
Vietos laikas: 12:00
Vieta:

A bontás az EKR portálon történik.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/ 2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

2. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a földgázellátásról szóló 2008 évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Ajánlatkérő, az ajánlattevők Földgáz kereskedelmi engedélyének meglétét bírálat során a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az előírt engedéllyel, ajánlata érvénytelen.

3. A részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: A fogyasztási helyek nagy területi szétszóródása miatt a más-más beszállítótól származó gáz minőségének figyelemmel kísérése, jelentős logisztikai problémát és plusz költséget okozhat.

4. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

5. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelési szempontját a Kbt. 76. § (5) bekezdésére figyelemmel határozta meg, miszerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

6. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

7. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

10. Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 66. § (6) bek. a) - b) pontjai szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok jegyzékét a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.

12. A II.2.7) pontban a szerződés teljesítésének kezdő időpontja az eljárás befejezésére tekintettel módosulhat. A 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése szerint a 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tartalmú tanúsítvány hiányában a szerződés nem lép hatályba.

13. FAKSZ: Juhász Dániel (lajstromszám: 01032)

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5.
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828592
Faksas: +36 18828593
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Kbt. 148. §

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5.
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828592
Faksas: +36 18828593
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27/05/2019