Diensten - 249200-2022

11/05/2022    S91

Duitsland-Karlsruhe: Uitvoeren van onderhoud aan apparatuur in de afdelingen NCO, R en S van het JRC Karlsruhe

2022/S 091-249200

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.1 — JRC Sites, Radioprotection and Security
Postadres: PO Box 2340
Plaats: Karlsruhe
NUTS-code: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Postcode: 76125
Land: Duitsland
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11008
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitvoeren van onderhoud aan apparatuur in de afdelingen NCO, R en S van het JRC Karlsruhe

Referentienummer: JRC/KRU/2022/OP/0950-PIN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het JRC Karlsruhe nodigt inschrijvingen uit voor het onderhoud van de faciliteiten in afdelingen NCO, R en S in de kantoren van het JRC Karlsruhe. Alle afdelingen vallen buiten het controle- en monitoringgebied. De inschrijving omvat onderhoudstaken aan ventilatiesystemen (met uitzondering van koel- en airconditioningsystemen), sanitaire, blus- en verwarmingssystemen en de bijbehorende MSR-systeemtechnologie op veldniveau in de NCO-, R- en S-afdelingen.

De onderhoudsopdracht heeft tot doel de operationele paraatheid en de bedrijfsveiligheid van bovengenoemde systemen te garanderen met een optimale werking, een lange levensduur en een economische exploitatie door energiebesparing, alsmede het behoud en het herstel van de beoogde toestand.

De opstelling van een inventarislijst van de respectieve systemen die moeten worden onderhouden en de onderdelen ervan maken deel uit van de opdracht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

PO Box 2340, 76125 Karlsruhe, DUITSLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uitvoeren van onderhoud aan apparatuur in de afdelingen NCO, R en S van het JRC Karlsruhe.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/06/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Deze vooraankondiging maakt de intentie van de aanbestedende dienst bekend om in de toekomst een oproep tot inschrijving te publiceren. Er zijn in dit stadium geen verdere gegevens of documenten beschikbaar. Geïnteresseerde ondernemers wordt verzocht zich in te schrijven op het in sectie I.3) vermelde adres om op de hoogte te worden gebracht van de bekendmaking van de aankondiging van opdracht en van alle aanbestedingsstukken, met inbegrip van het bestek.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/05/2022