Prekės - 249242-2019

29/05/2019    S103    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Čekija-Praha: Gamtinės dujos

2019/S 103-249242

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Správa Pražského hradu
Nacionalinis registracijos Nr.: 49366076
Adresas: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany
Miestas: Praha 1
NUTS kodas: CZ010 Hlavní město Praha
Pašto kodas: 11908
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Mgr. Martina Jandová
El. paštas: martina.jandova@hrad.cz
Telefonas: +420 224372221

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.hrad.cz

Pirkėjo profilio adresas: https://nen.nipez.cz/profil/SPH

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://nen.nipez.cz/profil/SPH
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://nen.nipez.cz/profil/SPH
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dodávka zemního plynu pro Správu Pražského hradu od 1. ledna 2020 do 1. ledna 2021

Nuorodos numeris: SPH 1227/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09123000 Gamtinės dujos
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Předmětem této veřejně zakázky je dodávka zemního plynu pro všechny plynárenské dny od dne 1.1.2020 (od 6:00 hod.) do dne 1.1.2021 (do 6:00 hod.) do odběrných míst zadavatele, která jsou specifikována dále v Zadávací dokumentaci. Dodávkou zemního plynu se rozumí dodávka zemního plynu s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy spolu s odpovědností za odchylku.

Zadavatel bude s vybraným dodavatelem uzavírat smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 25 000 000.00 CZK
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ010 Hlavní město Praha
NUTS kodas: CZ020 Středočeský kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Jednotlivá odběrná místa specifikovaná v Zadávací dokumentaci nacházející se v obci Praha a Lány (okres Kladno).

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem této veřejně zakázky je dodávka zemního plynu pro všechny plynárenské dny od dne 1.1.2020 (od 6:00 hod.) do dne 1. 1. 2021 (do 6:00 hod.) do odběrných míst zadavatele, která jsou specifikována dále v Zadávací dokumentaci. Dodávkou zemního plynu se rozumí dodávka zemního plynu s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy spolu s odpovědností za odchylku.

Zadavatel bude s vybraným dodavatelem uzavírat smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 25 000 000.00 CZK
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

V předpokládané hodnotě zakázky je zahrnuta cena za předpokládaný odběr zemního plynu (tj. vlastní komodity), cena za přepravu zemního plynu a cena za rezervovanou distribuční kapacitu (předpokládaná hodnota – 18.750.000,- CZK bez DPH) a ceny dané EUR – za distribuci, ceny za služby operátora trhu, daň ze zemního plynu (předpokládaná hodnota – 6.250.000,- CZK bez DPH).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Základní způsobilost a její prokázání dle § 74 a § 75 odst. 1 ZZVZ. Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence - prokázání splnění předložením příslušného dokladu v kopii, § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ - doklad opravňující dodavatele podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění požadují - prokázání splnění předložením příslušného dokladu v kopii - platná licence na obchod s plynem vydaná ERÚ podle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění a dále doklad dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ - platná registrace do systému operátora trhu (CS OTE) a smlouva o zúčtování odchylek uzavřenou s operátorem trhu (OTE, a. s.) nebo potvrzení o registraci a o uzavření smlouvy o zúčtování odchylek od OTE, a.s. - doklady budou předloženy v kopii.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Doklad dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ - předložení seznamu významných dodávek za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby poskytnutí a identifikace objednatele. V seznamu dodavatel uvede min. 5 významných dodávek. Za významnou dodávku se považuje dodávka zemního plynu jednomu odběrateli ve výši min. 10 000 MWh/rok realizovanou za srovnatelných podmínek. Dodával-li dodavatel minimální objem jednomu odběrateli v několika letech, považuje se každý rok dodávky v minimálním požadovaném objemu ve stanoveném období za jednu referenční zakázku. Doklad postačí předložit v kopii.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 08/07/2019
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Čekų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 08/07/2019
Vietos laikas: 09:05
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otevírání nabídek je neveřejné vzhledem k tomu, že zadavatel umožňuje pouze elektronické podání nabídky.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112

Interneto adresas: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112

Interneto adresas: https://www.uohs.cz/

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
28/05/2019