Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Suministros - 249332-2019

29/05/2019    S103

Polonia-Poznań: Equipamiento médico

2019/S 103-249332

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
Dirección postal: ul. Mickiewicza 2
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 60-834
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Filipiak-Kozłowska, Norbert Gill
Correo electrónico: efilipiak@raszeja.poznan.pl
Teléfono: +48 618481011
Fax: +48 618484990
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.raszeja.poznan.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.raszeja.poznan.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SZPITALRASZEJA
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Szpital Miejski
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

Número de referencia: SR/XV-270-17-EFK/19
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części/pakiety, tj.: Pakiet nr 1: Cyfrowy aparat rentgenowski z torem wizyjnym do radiografii i fluoroskopii. Cyfrowy aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych. Mobilny aparat cyfrowy do zdjęć przyłóżkowych

UWAGA: opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 obejmuje również dostosowanie pomieszczeń i instalacji elektrycznej, teleinformatycznej pracowni RTG do wymogów oferowanych aparatów i obowiązujących przepisów.

Pakiet nr 2: Aparat ultrasonograficzny

Pakiet nr 3: Modernizacja systemu archiwizacji danych PACS

UWAGA: Zamawiający w zakresie pakietu nr 3 udzieli zamówienia z prawem opcji. Polega to na tym, że Wykonawca w ramach prawa opcji zobowiązany będzie dokonać tego samego rodzaju czynności polegających na modernizacji systemu archiwizacji danych PACS w przypadku, gdy Zamawiający rozszerzy pracownię radiologiczną o tomograf komputer.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1: Cyfrowy aparat rentgenowski z torem wizyjnym do radiografii i fluoroskopii. Cyfrowy aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych. Mobilny aparat cyfrowy do zdjęć przyłóżkowych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
33111000 Aparatos para radiología
45000000 Trabajos de construcción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Pakiet nr 1: Cyfrowy aparat rentgenowski z torem wizyjnym do radiografii i fluoroskopii. Cyfrowy aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych. Mobilny aparat cyfrowy do zdjęć przyłóżkowych

UWAGA: opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 obejmuje również dostosowanie pomieszczeń i instalacji elektrycznej, teleinformatycznej pracowni RTG do wymogów oferowanych aparatów i obowiązujących przepisów.

2. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia.

We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowania, norm, ocen technicznych, aprobat i specyfikacji technicznych, systemów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów, normy nie mają na celu naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, który powinien posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń, oprogramowania lub systemów i norm. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ od minimalnych wymagań jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.

3. Termin wykonania zamówienia: Liczony od momentu podpisania umowy: do 6 tygodni

Uwaga: realizacja przedmiotu zamówienia w niniejszej części będzie polegała na etapowaniu. W pierwszej kolejności Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane o charakterze remontowym, dostosowawczym oraz roboty montażowe i instalacyjne 1 aparatu. Po zakończeniu i odebraniu tych robót rozpoczną się roboty tego samego charakteru i w taki sam sposób drugiego aparatu. Zakończenie każdego etapu, zarówno pierwszego jak i drugiego, związane jest z koniecznością uzyskania przez Wykonawcę wszelkich koniecznych zgód, zezwoleń, decyzji właściwych organów, których uzyskanie wynika z obowiązujących przepisów prawa, typu Sanepid lub inne podmioty. Przejście do etapu drugiego uzależnione jest od uzyskania niniejszych decyzji, zgód, zezwoleń w etapie pierwszym. Powyższe jest konieczne, aby umożliwić Zamawiającemu normalne funkcjonowanie Szpitala, co Wykonawca musi uwzględnić w harmonogramie robót oraz w kalendarzu dokonywanych czynności przy realizacji zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczno-użytkowe / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 45 500,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 2: Aparat ultrasonograficzny

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
33112200 Unidad de ultrasonidos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Pakiet nr 2: Aparat ultrasonograficzny.

2. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia.

We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowania, norm, ocen technicznych, aprobat i specyfikacji technicznych, systemów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów, normy nie mają na celu naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, który powinien posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń, oprogramowania lub systemów i norm. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ od minimalnych wymagań jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.

3. Termin wykonania zamówienia: Liczony od momentu podpisania umowy: do 3 tygodni.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczno-użytkowe / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 21
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 200,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 3: Modernizacja systemu archiwizacji danych PACS

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72910000 Servicios de copia de seguridad
32428000 Actualización de la red
30236000 Equipo informático diverso
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Pakiet nr 3: Modernizacja systemu archiwizacji danych PACS.

2. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia.

We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowania, norm, ocen technicznych, aprobat i specyfikacji technicznych, systemów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów, normy nie mają na celu naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, który powinien posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń, oprogramowania lub systemów i norm. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ od minimalnych wymagań jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.

3. Termin wykonania zamówienia: Liczony od momentu podpisania umowy: do 4 tygodni - liczony od momentu podłączenia nowej aparatury z pakietu nr 1 do „starego” PACSa.

4. Uwaga: Zamawiający w zakresie pakietu nr 3 udzieli zamówienia z prawem opcji. Polega to na tym, że Wykonawca w ramach prawa opcji zobowiązany będzie dokonać tego samego rodzaju czynności polegających na modernizacji systemu archiwizacji danych PACS w przypadku, gdy Zamawiający rozszerzy pracownię radiologiczną o tomograf komputerowy. Do porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę za całość przedmiotu zamówienia wraz z prawem opcji.

Z prawa opcji Zamawiający skorzysta lub nie poprzez złożenie oświadczenia woli, które zakomunikuje Wykonawcy w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji i rękojmi za wady / Ponderación: 35
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczno-użytkowe / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 28
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Uwaga: Zamawiający w zakresie pakietu nr 3 udzieli zamówienia z prawem opcji. Polega to na tym, że Wykonawca w ramach prawa opcji zobowiązany będzie dokonać tego samego rodzaju czynności polegających na modernizacji systemu archiwizacji danych PACS w przypadku, gdy Zamawiający rozszerzy pracownię radiologiczną o tomograf komputerowy. Do porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę za całość przedmiotu zamówienia wraz z prawem opcji.

Z prawa opcji Zamawiający skorzysta lub nie poprzez złożenie oświadczenia woli, które zakomunikuje Wykonawcy w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 200,00 PLN

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa tych warunków.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeśli Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:

— dotyczy pakietu nr 1 – 1 000 000,00 PLN,

— dotyczy pakietu nr 2 – 100 000,00 PLN,

— dotyczy pakietu nr 3 – 150 000,00 PLN.

UWAGA: W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 część/pakiet wysokość wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podlega sumowaniu kwoty przewidzianej za każdą z w/w części/pakietu.

2. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:

2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - propozycję zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązane złożone w innej formie niż proponowana w Załączniku nr 6 do SIWZ musi zawierać wszystkie wymagane w nim informacje.

2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp.

2.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w punkcie 2.1., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

2.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie 2.5.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda dokumentów (np. polisa) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną równą co najmniej:

— dotyczy pakietu nr 1 – 1 000 000,00 PLN,

— dotyczy pakietu nr 2 – 100 000,00 PLN,

— dotyczy pakietu nr 3 – 150 000,00 PLN.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 część/pakiet wysokość wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podlega sumowaniu kwoty przewidzianej za każdą z w/w części/pakietu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Dla pakietu nr 1: Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy aparatów rentgenowskich wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi na łączną wartość 1 200 000,00 PLN (dotyczy obu umów na dostawy i roboty łącznie).

Dla pakietu nr 2: Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy aparatów ultrasonograficznych na łączną wartość 120 000,00 PLN (dotyczy obu umów łącznie).

Dla pakietu nr 3: Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na modernizacji systemu archiwizacji danych PACS.

2. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:

2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - propozycję zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązane złożone w innej formie niż proponowana w Załączniku nr 6 do SIWZ musi zawierać wszystkie wymagane w nim informacje.

2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp.

2.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w punkcie 2.1., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

2.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie 2.5.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

a) wykazu wykonanych dostaw sprzętu/usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane;

b) dowodów potwierdzających należyte wykonanie dostaw/usług przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Uwaga: brzmienie warunków oraz sposób ich dokumentowania należy uczynić zgodnie z zapisem Wykazu i krótkiego opisu kryteriów kwalifikacji.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym przetargiem nieograniczonym, w tym sposób i terminy zapłaty, rozliczenia za realizację zamówienia, warunki gwarancji, obowiązki stron i inne istotne postanowienia – Zamawiający określił we wzorze umowy, które wiążą zamawiającego oraz wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z treścią wzoru umowy i zaakceptować wszystkie zawarte w nim postanowienia oraz uwzględnić w cenie oferty. Wykonawcy są zobowiązani zagwarantować zachowanie warunków i wymagań dotyczących realizacji zamówienia uregulowanych we wzorze umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/07/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/07/2019
Hora local: 11:00
Lugar:

Siedziba Zamawiającego (Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań), pokój nr 361 „Zamówienia Publiczne” (III piętro), POLSKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia mogą być obecni przedstawiciele zamawiającego, wykonawców,wszystkie osoby zainteresowane niniejszym postępowaniem.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (JEDZ). Do oferty dołącza też formularz oferty (Zał. nr 1), szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zał. nr 2).

2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie. Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale IX SIWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

5. Wszelkie przewidywane zmiany treści umowy zostały opisane we wzorze umowy:

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia został szczegółowo opisany w SIWZ.

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia publicznego wezwie, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp(tzw. etap II), Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp

8. Przesłanki wykluczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.

9.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy/usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda (tzw. etap II):

a) ulotki lub katalogi lub opisy przedmiotu zamówienia, dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi w języku polskim potwierdzające wymagane parametry zamawianego sprzętu medycznego i komputerowego (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski);

b) dokumentu stwierdzającego dopuszczenie zaoferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i używania określony w ustawie o wyrobach medycznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20.5.2010 roku (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.) oraz dyrektywami Unii Europejskiej (zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 20.5.2010 roku o wyrobach medycznych – niniejszy zapis nie dotyczy pakietu nr 3

c) Dla pakietu nr 1 i 2: deklaracje zgodności na całe zaoferowane aparaty (nie na części składowe).

10. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

11. Postępowanie będzie prowadzone przy użyciu:

a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal – adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SZPITALRASZEJA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (w tym m. in. wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, wezwania, uzupełnienia, wyjaśnienia) odbywa się tylko i wyłącznie przy użyciu poczty elektronicznej efilipiak@raszeja.poznan.pl. Wyjątkiem jest składanie ofert, które składa się za pomocą ePUAP, zgodnie z zapisami SIWZ.

12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia dotyczących Wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP został szczegółowo opisany w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: KIO- Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.

3.1. Odwołanie.

3.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się:

4.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób;

4.2. w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

4.3. w przypadku innych czynności niż wskazane w pkt. 4.1. i 4.2. w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Skarga do sądu

5.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

5.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

5.4. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
27/05/2019