Services - 249397-2017

30/06/2017    S123    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Brno: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2017/S 123-249397

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Statutární město Brno
44992785
Dominikánské nám. 196/1
Brno
601 67
Česká republika
Kontaktní osoba: Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář, Hvězdova 1716/2b, 140 00; Mgr. Nikol Dušková, advokátka
Tel.: +420 224827884
E-mail: duskova@akccs.cz
Fax: +420 224827879
Kód NUTS: CZ064

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.brno.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MMB

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/profil/MMB
Další informace lze získat na jiné adrese:
Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář
48118753
Hvězdova 1716/2b
Praha
140 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Mgr. Nikol Dušková, advokátka
Tel.: +420 224827884
E-mail: duskova@akccs.cz
Fax: +420 224827879
Kód NUTS: CZ010

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.akccs.cz

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MMB

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr týmu správce stavby.

Spisové číslo: OI025513
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zadavatel poptává služby správce stavby pro účely výstavby dvou retenčních nádrží (2 ucelené části Díla) a dostavbu kanalizace (5 ucelených částí Díla), a to včetně souvisejících činností. S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva dle vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem (tzv. FIDIC white book).

Předmětem činnosti týmu správce stavby bude zejména: 1) Příprava a vypracování technického zadání pro výběr zhotovitele Díla; 2) Příprava, vypracování a administrace žádosti o dotaci z OPŽP a navazující činnosti po jejím získání; 4) Podpora zadavatele v zadávacích řízeních na výběr zhotovitele Díla; 5) Výkon kompletní činnosti správce stavby v průběhu realizace Díla a zajištění řádného dokončení a převzetí Díla (např. kolaudace, DSPS apod.); 6) Poskytování podpory zadavateli v záruční době Díla.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 80 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brno.

II.2.4)Popis zakázky:

V rámci bodu 1) části II. 1.4) tohoto formuláře je předmětem činnosti zejména: a) Dílo RN Červený Mlýn a Dílo RN Královky: příprava technického zadání, tzv. Požadavky objednatele na účel a funkci díla, provedení revize studie proveditelnosti, výsledků biologického, inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu; b) Dostavba oddílné kanalizace ve vybraných městských částech (k dispozici bude kompletní dokumentace pro realizaci stavby): kontrola souladu výkresové části projektové dokumentace a výkazu výměr se soupisem prací. V rámci bodu 3) části II. 1.4) tohoto formuláře je předmětem činnosti zejména: a) komplexní administrace žádosti o dotaci dle OPŽP v kategorii velký projekt a navazující činnosti spojené se získáním a čerpáním dotace; b) veškeré související činnosti včetně komunikace se všemi institucemi a úřady, a to na území ČR a v případě potřeby i v zahraničí.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 80 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 29/09/2017
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Veřejná zakázka bude financována z Operačního programu Životního prostředí 2014–2020. Podání žádosti v kategorii velký projekt je předmětem plnění této veřejné zakázky.
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (odst. 12.10.1 ZD).

Dodavatel dále prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ předložením níže uvedený dokladů pro svoji osobu, nebo osoby, jimiž bude odbornou způsobilost zabezpečovat:

a) osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obory dle odst. 12.10.2 písm. a) ZD;

b) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce dle § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 8 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (koordinátor BOZP) (odst. 12.10.2 písm. b) ZD);

c) doklad o úředním oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (ÚOZI) – zápis do seznamu úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů (geodet) – v rozsahu § 13 odst. 1 písm. a) nebo c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (odst. 12.10.2 písm. c) ZD).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:

Zadavatel požaduje v rámci profesní způsobilosti předložení osvědčení dle následujících právních předpisů:

a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obory dle odst. 12.10.2 písm. a) ZD;

b) zákona č. 309/2006 Sb. , ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 8 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (koordinátor BOZP) (odst. 12.10.2 písm. b) ZD);

c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (odst. 12.10.2 písm. c) ZD).

III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 099-196033
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 01/08/2017
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 01/08/2017
Místní čas: 10:10
Místo:

Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Adresa: City Tower (26. patro), Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, na recepci (provozní doba v pracovní dny mezi 9:00–17:30 hodin).

Osoba doručující nabídku bude po vstupu do budovy vyzvána k prokázání totožnosti a bude jí vystavena návštěvnická karta. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby s touto skutečností počítali.

Otevírání nabídek se mohou účastnit nejvýše 2 zástupci za každého dodavatele.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27/06/2017