TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Marché de travaux - 249475-2018

12/06/2018    S110    - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte 

Roumanie-Timișoara: Travaux de forage et d'exploration

2018/S 110-249475

Avis de marché

Travaux

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Municipiul Timișoara
Romania
Bulevardul C.D. Loga nr. 1, județ Timiș
Timișoara
300030
Roumanie
Point(s) de contact: Serviciul Achiziții Publice — Petricescu Călin
Téléphone: +40 256408453
Courriel: achizitiipublice@primariatm.ro
Code NUTS: RO424

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.primariatm.ro

Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.e-licitatie.ro
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Alimentare cu apă industrială prin foraje publice

Numéro de référence: SC2018-7171
II.1.2)Code CPV principal
45255500
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Execuţie lucrari aferente obiectivului „Alimentare cu apa industriala prin foraje publice", in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat documentatiei de atribuire.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu minim 15 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 326 960.00 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO424
Lieu principal d'exécution:

Diverse amplasamente in municipiul Timişoara: Bulevardul Coposu, Bulevardul Vasile Pârvan, Bulevardul Michelangelo, Aleea Ripensia, Str. Prof. Dr. Aurel, scuarul Piaţa Nicolae Bălces... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.4)Description des prestations:

Se propune execuţia a 12 foraje de apă industrială pe diverse amplasamente in municipiul Timişoara: Bulevardul Coposu, Bulevardul Vasile Pârvan, Bulevardul Michelangelo, Aleea Ripensia, Str. Prof. Dr. Aurel, Scuarul Piaţa Nicolae Bălcescu, Scuarul Piaţa Crucii, Parcul Cetăţii, Str. Frederic Chopin — malurile Begăi, conform cerintelor prevazute in caietul de sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 4
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Municipiul Timişoara va exclude, în orice moment al procedurii de atribuire a contractului, orice operator economic care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 60, 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. Motivele de excludere vor fi aplicate şi în cazul asociaţilor/subcontractanţilor/terţilor susţinători, după caz.

Modalitatea de îndeplinire: Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta, odata cu oferta, DUAE completat in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, cu informatiile aferente situatiei lor.

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente:

(a) Declaratia privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016, de catre toti participantii la procedura,

(b) Angajamentul ferm al terțului susținător, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz.

Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Documentele justificative pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente care demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise, însotite de traducerea in limba romana, dupa caz.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Robu Nicolae — Primar,

— Diaconu Dan Aurel — Viceprimar,

— Farkas Imre — Viceprimar,

— Kristof Robert — Administrator Public,

— Stanciu Steliana — Director Directia Economica,

— Suli Caius Sorin — Sef Serviciul Juridic,

— Ganciov Ioan — Sef Serviciu Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentari cu Apa,

— Ceausescu Camelia — Consilier Birou Canalizare, Alimentari cu Apa,

— Lucut Marinela — Consilier Birou Canalizare, Alimentari cu Apa,

— Dubles Victoria Slavita — Consilier Birou Evidenta Patrimoniu,

— Oprisor Loredana Iuliana — Consilier Birou Evidenta Patrimoniu,

— Cristiu Eliza Angela — Consilier Birou Locuinte,

— Dolha Nicoleta Ramona — Consilier Birou Garaje, Cimitire, Coserit si Spatii Utilitare,

— Crisan Lelica — Sef Birou Finantare Scoli.

Consilieri locali: Barabas Lorenzo Flavius, Blotiu Andra Anca, Caldararu Lucian, Dimeca Radu Dragos, Dugulescu Marius Cristinel, Grigoroiu Grigore, Idolu Iulian Daniel, Chindris Laura, Ionescu Sorin Gabriel, Lulciuc Adrian Razvan, Sipos Elena, Maris Daniela Mirela, Mateescu Ioan, Mazilu Octavian, Mihok Ciprian Stefan, Mosiu Simion, Orza Adrian Romita, Popescu Raluca Ioana, Popovici Gabriela, Sandu Constantin Stefan, Sirbu Nicusor Alin, Szatmari Ioan Stef... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Experienta similara: Ofertantii vor prezenta o listă a lucrărilor similare obiectului contractului, lucrări edilitare în domeniul apă-canal, realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, perioada raportata la data limita de depunere a ofertelor. Lucrările se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar (ex: procese verbale de recepţie/recomandări/certificate constatatoare etc.), care cuprind menţiuni referitoare la: beneficiari, perioada şi dacă acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu.

Subcontractarea: În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze parţial lucrarile, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati are/au obligatia de a prezenta DUAE completat cu datele proprii, cu activităţile pe care le vor realiza si sumele aferente acestora.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara se va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE, completat in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, perioada de derulare a contractului si daca acesta a fost realizat in conformitate cu normele profesionale in domeniu. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (ex.: procese verbale de recepţie/recomandări/certificate constatatoare etc.) vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. In cazul unei oferte comune, experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, caz in care in formularul DUAE completat de ofertant se vor include informatii privind asociatii, care au obligatia de a prezenta, odata cu oferta, formularul DUAE completat cu datele proprii si modul concret de indeplinire a cerintelor privind capacitatea tehnica si profesionala, la care se va atasa Acordul de asociere. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia sau a mai multor terti sustinatori, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului pentru indeplinirea cerintei, caz in care in formularul DUAE completat de ofertant se vor include informatii concrete cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare. Se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori, din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului.

Sub sanctiunea declararii ofertei ca inacceptabila, conform art. 137 din H.G. nr. 395/2016, subcontractantul/subcontractantii nominalizati vor prezenta DUAE, completat in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, pana la data limita de depunere a ofertelor. Odată cu DUAE, se va depune si Declaratia privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Nedepunerea Declaratiei odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative ce probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/incheiate între ofertant si subcontractantul/subcontractantii nominalizati în oferta, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe la contractul de lucrari.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 24/07/2018
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 24/01/2019
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 24/07/2018
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Membrii comisiei de evaluare si observatorii M.F.P. (dupa caz).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

1) In cadrul documentelor atasate anuntului de participare publicat in SICAP (noul SEAP), DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati in format editabil, in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Operatorii economici participanti vor completa in acest document informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta care au corespondent la nivelul fisei de date a achizitiei (unde sunt clar explicitate) si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor impuse de autoritatea contractanta;

2) Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

3) Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, Propunerea tehnica, Propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, Angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare) numai în format electronic, semnata cu semnatura electronica extinsa si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor, in anuntul de participare;

4) Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP (noul SEAP), in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita precizat de autoritatea contractanta la Sectiunea I — punctul 1.3) a prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 15 zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare (Sectiunea II.1.4 a prezentului document).

Conform art. 160–161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, cu 10 zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor, in masura in care acestea vor fi adresate in termenul precizat la Sectiunea I — punctul 1.3) a prezentului document. Raspunsurile la clarificarile solicitate vor fi publicate in SICAP (noul SEAP) in cadrul anuntului de participare;

5) În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SICAP, doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SICAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din H.G. 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila;

6) Daca în urma aplicarii criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut” se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi egale, se va solicita reofertarea prin intermediul SEAP. Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile operatorului SICAP, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara off-line. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roumanie
Téléphone: +40 213104641
Courriel: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresse internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

In termen de 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 6 si art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Municipiul Timișoara — Serviciul Achiziții Publice, cam. 223
Bulevardul C.D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
Roumanie
Téléphone: +40 256408478
Courriel: achizitiipublice@primariatm.ro

Adresse internet: www.primariatm.ro

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/06/2018